Förordning (1984:1120) om inbyggd utbildning i kommunal och statlig vuxenutbildning

SFS nr
1984:1120
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS1992:403
Upphävd
1992-06-15

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om möjlighet att anordna
inbyggd utbildning i sådan kommunal vuxenutbildning (komvux) och sådan
statlig vuxenutbildning som avses i vuxenutbildningslagen (1984:1118).

Inbyggd utbildning innebär att undervisningen förläggs till ett företag
eller en institution utanför komvux eller den statliga vuxenutbildningen
och att företaget eller institutionen tillhandahåller lärare, lokaler
och utrustning som behövs för undervisningen.

Med kommun avses i denna förordning även landstingskommun. Förordning
(1985:522).

2 § Undervisning i arbetsteknik och annan undervisning med samma syfte
får anordnas som inbyggd utbildning dels i gymnasieskolekurser inom
områden där den formen av utbildning kan förekomma i gymnasieskolan,
dels i särskilda yrkesinriktade kurser inom jämförbara områden.
Förordning (1991:1057).

3 § har upphävts genom förordning (1991:1057).

Inbyggd utbildning i komvux

4 § har upphävts genom förordning (1991:1057).

5 § Huvudmannen skall utöva tillsyn över den inbyggda utbildningen och
även i övrigt följa hur den bedrivs och utfaller. Huvudmannen skall se
till att lämpliga åtgärder vidtas för samverkan mellan komvux och de
företag och institutioner som tar emot elever för inbyggd utbildning.
Förordning (1991:1057).

6 § Rektor skall ha de uppgifter beträffande inbyggd utbildning som
huvudmannen bestämmer. Förordning (1991:1057).

7 § har upphävts genom förordning (1991:1057).

8 § har upphävts genom förordning (1991:1057).

9 § har upphävts genom förordning (1988:742).

10 § har upphävts genom förordning (1988:742).

11 § har upphävts genom förordning (1988:742).

Inbyggd utbildning i statlig vuxenutbildning

12 § Inbyggd utbildning vid en statens skola för vuxna anordnas efter
beslut av styrelsen för utbildningen.

Inbyggd utbildning får inte leda till ökade kostnader för staten.
Förordning (1991:1057).

13 § Styrelsen för utbildningen skall utöva tillsyn över den inbyggda
utbildningen och även i övrigt följa hur den bedrivs och utfaller.
Styrelsen skall se till att lämpliga åtgärder vidtas för samverkan
mellan skolan och de företag och institutioner som tar emot elever för
inbyggd utbildning. Förordning (1991:1057).

14 § Rektor och studierektor skall ha de uppgifter beträffande
inbyggd utbildning som styrelsen för utbildningen bestämmer.

Personal med pedagogiska insikter och kunskaper om berörd bransch får
anlitas för att biträda skolledningen. Förordning (1991:1057).

Övergångsbestämmelser

1986:83

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1986. Den nya bestämmelsen
tillämpas i fråga om timmar som hänför sig till tiden från och med den 1
januari 1986.

1991:1057

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. För utbildning som
sker efter det att förordningen trätt i kraft används de timplaner
och kursplaner för inbyggd utbildning som fastställts före den 1 juli
1991.