Förordning (1984:1127) med bemyndigande för Försäkringskassan att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål

SFS nr
1984:1127
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1984-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:890

1 § Försäkringskassan skall verkställa den fördelning av
arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål som är
föreskriven i 11 § lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter. Förordning (2004:890).

2 § Konjunkturinstitutet skall tillhandahålla
Försäkringskassan prognoser över avgiftsunderlag för beräkning
av de avgiftsmedel som kan väntas bli tillgängliga för
fördelning. Förordning (2004:890).

3 § Försäkringskassan får under året successivt från
vederbörlig inkomsttitel i statsbudgeten ta i anspråk de medel
som behövs för fördelningen. Förordning (2004:890).

4 § Skatteverket skall varje månad lämna Försäkringskassan en
redovisning för dels de avgifter som beslutats för den
föregående månaden, dels beräknade restförda avgifter. Efter
årets slut skall Skatteverket lämna Försäkringskassan uppgift
om dels de under året betalda avgifterna, dels de för året
beslutade avgifterna.

Försäkringskassan skall på grundval av Skatteverkets
redovisning göra de justeringar av fördelningen som behövs. Vid
fördelningen skall hänsyn tas till beräknade restförda
avgifter.

Med restförda avgifter avses av Skatteverket beslutad
nedsättning av avgifter på grund av skuldsanering, ackord och
företagsrekonstruktion samt restförda avgifter minskade med
indrivna avgifter. Förordning (2004:890).

Övergångsbestämmelser

1992:103

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1992 och tillämpas första
gången i fråga om prognoser för hela eller del av tredje kvartalet 1992.