Lag (1984:1140) om insemination

SFS nr
1984:1140
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1984-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:351
Upphävd
2006-07-01
Ändring införd
t.o.m. 2005:443

1 § Med insemination förstås i denna lag införande av sperma i en
kvinna på konstlad väg.

2 § Insemination får utföras endast om kvinnan är gift eller
sambo. För inseminationen krävs skriftligt samtycke av maken
eller sambon.

Av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap följer att vad
som i denna lag sägs om make gäller också registrerad partner.
Lag (2005:443).

3 § Insemination med sperma från annan man än den som kvinnan
är gift eller bor tillsammans med får utföras endast vid
offentligt finansierade sjukhus under överinseende av läkare
med specialistkompetens i gynekologi och obstetrik.

Läkaren skall pröva om det med hänsyn till makarnas eller de
samboendes medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är
lämpligt att inseminationen äger rum. Inseminationen får
utföras endast om det kan antas att det blivande barnet kommer
att växa upp under goda förhållanden. Vägras inseminationen,
får makarna eller de samboende begära att Socialstyrelsen
prövar frågan.

Läkaren väljer lämplig spermagivare. Sperma från avliden givare
får inte användas vid insemination. Uppgifter om givaren skall
antecknas i en särskild journal, som skall bevaras i minst 70
år. Lag (2002:253).

4 § Den som har avlats genom insemination som avses i 3 § har,
om han eller hon uppnått tillräcklig mognad, rätt att ta del av
de uppgifter om givaren som antecknats i sjukhusets särskilda
journal. Har någon anledning att anta att han eller hon avlats
på sätt som sägs i första stycket är socialnämnden skyldig att
på begäran hjälpa denne att ta reda på om det finns några
uppgifter antecknade i en särskild journal. Lag (2002:253).

5 § Om det i ett mål om faderskap eller föräldraskap enligt 1
kap. 9 § föräldrabalken är nödvändigt att få del av de
uppgifter som finns om en insemination, är den som är ansvarig
för inseminationen eller annan som har tillgång till
uppgifterna skyldig att på begäran av domstolen lämna ut dessa
uppgifter. Lag (2005:443).

6 § Fryst sperma får inte utan socialstyrelsens tillstånd föras in hit
i landet.

7 § Den som vanemässigt eller för att bereda sig vinning utför
insemination i strid mot denna lag eller under angivna förhållanden
tillhandahåller sperma för sådan insemination döms till böter eller
fängelse i högst sex månader.

8 § Socialstyrelsens beslut enligt 3 § får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2002:253).

Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1985.

Bestämmelsen i 4 § gäller inte i fall då spermagivaren har lämnat
sperma före ikraftträdandet.