Ädellövskogslag (1984:119);

SFS nr
1984:119
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1984-03-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:553
Upphävd
1994-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:645

1 § Denna lag syftar till att bevara landets ädellövskogar för
framtiden.

I fråga om skötseln av ädellövskog på skogsmark gäller i övrigt
bestämmelserna i skogsvårdslagen (1979:429).

I naturvårdslagen (1964:822) finns särskilda bestämmelser som kan
tillämpas om ytterligare åtgärder behövs för det ändamål som anges i
första stycket.

2 § Med ädla lövträd avses i denna lag de inhemska trädslagen alm, ask,
avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn.

3 § Med ädellövskog avses i denna lag:

1. Skogsbestånd som utgörs av lövträd till minst 70 procent och av ädla
lövträd till minst 50 procent och vars areal är minst ett halvt hektar.

2. Trädbestånd på betesmarker, om beståndet utgörs av lövträd till minst
70 procent och av ädla lövträd till minst 50 procent. Av de ädla
lövträden skall minst tio träd per hektar ha en diameter av minst 30
centimeter på en höjd av 1,3 meter över marken. Markens areal skall
uppgå till minst ett hektar.

Har skogsvårdsstyrelsen enligt 7 § beslutat viss trädslagssammansättning
vid föryngring av ädellövskog, skall skogen betraktas som ädellövskog
även om andelen lövträd under en tid är lägre än som anges i första
stycket. Lag (1991:645).

4 § Skogsvårdsstyrelsen skall på begäran lämna besked om visst
skogsbestånd eller trädbestånd på betesmark är att anse som ädellövskog.

5 § I bestånd som avses i 3 § får inte vidtas åtgärder som innebär att
beståndets egenskap av ädellövskog förloras. Efter slutavverkning i
skogsbestånd skall ny ädellövskog anläggas på området.

Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen medge undantag från
första stycket. I samband med medgivande av undantag får länsstyrelsen
föreskriva att ny ädellövskog anläggs på annat ställe inom en
brukningsenhet. För anläggning av ny ädellövskog gäller 7 § andra–
fjärde styckena.

6 § Utan hinder av 5 § första stycket får mark användas i enlighet med
detaljplan eller i enlighet med beslut som gäller för företag vars
tillåtlighet har prövats i särskild ordning. Lag (1987:162).

7 § Slutavverkning i skogsbestånd som avses i 3 § får inte påbörjas
innan skogsvårdsstyrelsen lämnat medgivande därtill.

I samband med medgivande enligt första stycket får skogsvårdsstyrelsen
meddela föreläggande om det sätt på vilket slutavverkningen och den
därav föranledda anläggningen av ny ädellövskog skall genomföras.
Föreläggande får även meddelas i annat fall, om avverkning skett utan
medgivande enligt första stycket eller särskilda åtgärder behövs för
skydd eller vård av viss ädellövskog.

I föreläggande enligt andra stycket får vite sättas ut. Om föreläggandet
inte följs, får skogsvårdsstyrelsen förordna att däri angiven åtgärd
skall vidtas på den försumliges bekostnad.

Som villkor för medgivande enligt första stycket får skogsvårdsstyrelsen
kräva att säkerhet ställs för att föreskrivna åtgärder fullgörs. Lag
(1991:645).

8 § Av allmänna medel kan lämnas bidrag till kostnader för åtgärder, som
behövs för att trygga återväxten av ädellövskog.

9 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet genom avverkning eller andra
åtgärder bryter mot 5 § första stycket första meningen, 7 § första
stycket eller mot ett föreläggande om avverkning som har meddelats med
stöd av 7 § andra stycket döms till böter eller fängelse i högst sex
månader.

Den som har överträtt ett vitesföreläggande döms inte till ansvar enligt
denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet. Lag (1991:645).

10 § Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos
kammarrätten. Statens naturvårdsverk får överklaga länsstyrelsens
beslut.

Skogsvårdsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskifter
som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsens beslut i ett särskilt fall enligt lagen eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos
kammarrätten. Lag (1990:97).

Övergångsbestämmelser

1984:119

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984, då lagen (1974:434) om
bevarande av bokskog skall upphöra att gälla.

Ersättningsbestämmelserna i 6 § lagen om bevarande av bokskog gäller
dock alltjämt om beslut att vägra tillstånd till avverkning av bokskog
meddelats före den nya lagens ikraftträdande. Beslut enligt 2, 3, 5
eller 10 § förstnämnda lag skall anses meddelade med stöd av motsvarande
bestämmelse i den nya lagen, om inte regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer förordnar annat.

1990:97

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre föreskrifter.