Ädellövskogsförordning (1984:120);

SFS nr
1984:120
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1984-03-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1096
Upphävd
1994-01-01

1 § Beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som
i ädellövskogslagen (1984:119).

2 § Andelen lövträd och ädla lövträd i ett bestånd skall bestämmas med
ledning av trädens grundyta. Med ett träds grundyta avses ytan av ett
tvärsnitt genom stammen 1,3 meter över marken.

3 § Besked som avses i 4 § ädellövskogslagen (1984:119) lämnas
kostnadsfritt till markägaren.

4 § Ansökan om medgivande enligt 7 § första stycket ädellövskogslagen
(1984:119) att påbörja slutavverkning skall göras skriftligen hos
skogsvårdsstyrelsen. Detsamma gäller ansökan om medgivande enligt 5 §
andra stycket samma lag om befrielse från skyldigheten att bevara
ädellövskog, i vilket fall skogsvårdsstyrelsen med eget yttrande
överlämnar ansökningshandlingarna till länsstyrelsen.

5 § Statsbidrag får lämnas enligt denna förordning till anläggning och
vård av ädellövskog.

Bidrag får lämnas till

1. fullständiga åtgärder för anläggning av ädellövskog med högst 80
procent av den godkända kostnaden för åtgärden,

2. röjning av plantskog eller ungskog med högst 60 procent av den
godkända kostnaden för åtgärden,

3. sådan utsyning av ädellövskog som utförs av skogsvårdsstyrelsen med
ett belopp motsvarande styrelsens hela kostnad för åtgärden,

4. skogsbruksplan som upprättas eller godkännes av skogsvårdsstyrelsen
till den del planen avser ädellövskog med ett belopp motsvarande hela
kostnaden för åtgärden,

5. sådan rådgivning angående skötsel av ädellövskog som lämnas av
skogsvårdsstyrelsen med ett belopp motsvarande styrelsens hela kostnad
för åtgärden. Förordning (1991:826).

6 § Frågor om bidrag prövas av skogsvårdsstyrelsen.

7 § Vid prövningen av frågor om bidrag skall hänsyn tas till
naturvårdens och andra allmänna intressen. Förordning (1991:826).

8 § I beslut genom vilket bidrag beviljas skall sökanden åläggas att

1. inom viss tid utföra det arbete som avses med bidraget,

2. underkasta sig den kontroll i fråga om arbetets utförande som
skogsvårdsstyrelsen föreskriver,

3. iaktta de villkor och föreskrifter i övrigt som skogsvårdsstyrelsen
bestämmer.

9 § För bidrag enligt denna förordning gäller i övrigt förordningen
(1988:764) om statligt stöd till näringslivet med undantag av 2, 4 och 8
§§. Förordning (1989:4).

10 § Skogsvårdsstyrelsens bidragsbeslut får överklagas hos
skogsstyrelsen. Skogsstyrelsens beslut får inte överklagas. Förordning
(1989:4).

11 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av ädellövskogslagen
(1984:119) får meddelas, såvitt avser prövningen enligt 5 § andra
stycket lagen, av statens naturvårdsverk och i övrigt av skogsstyrelsen,
varvid samråd skall ske mellan de båda myndigheterna.

Övergångsbestämmelser

1984:120

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984, då kungörelsen
(1974:436) om bevarande av bokskog skall upphöra att gälla. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande i fråga om bidrag som har beviljats före
den 1 juli 1984.

1989:4

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1989.

2. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla för stöd som har beviljats
före ikraftträdandet.