Förordning (1984:181) med instruktion för militärledningen

SFS nr
1984:181
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1984-04-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:642
Upphävd
1994-07-01

1 § Militärledningen är ett organ för överläggningar i fred i frågor som
är viktiga för försvarsmakten. Militärledningen skall också verka för
samordning och enhetlighet inom försvarsmakten samt främja samverkan
mellan försvarsmaktens myndigheter och övriga myndigheter inom
totalförsvaret.

I militärledningen skall information fortlöpande lämnas om verksamheten
inom försvarsmaktens olika delar.

2 § Militärledningen skall särskilt behandla

1. grundläggande frågor om den operativa verksamheten inom
försvarsmakten i anslutning till den målsättning och de riktlinjer som
har angetts av regeringen,

2. allmänna planer för försvarsmaktens beredskap och verksamhet i krig
eller krigsfara,

3. allmänna riktlinjer för programplaner och perspektivplaner för
försvarsmakten,

4. allmänna riktlinjer för de programansvariga myndigheternas
primäruppdragsförslag samt överbefälhavarens yttranden över övriga
programansvariga myndigheters primäruppdragsförslag,

5. frågor om företrädesrätt till personal och egendom såväl mellan
försvarsmaktens olika delar som mellan försvarsmakten och totalförsvaret
i övrigt,

6. andra frågor som rör försvarsmakten och är av större räckvidd eller
av principiell betydelse.

Organisation

3 § Militärledningen består av överbefälhavaren och
försvarsgrenscheferna. Överbefälhavaren är ordförande. Cheferna för
försvarsgrensstaberna är ersättare för försvarsgrenscheferna.

4 § När det behövs med hänsyn till de ärenden som skall behandlas, skall
till sammanträde med militärledningen också kallas cheferna för
försvarsmaktens gemensamma myndigheter och försvarets forskningsanstalt
samt cheferna för de centrala myndigheter i övrigt vars verksamhet är av
betydelse för totalförsvaret. Överbefälhavaren får bestämma att även
andra personer skall kallas till ett sammanträde.

5 § Chefen för försvarsstaben och chefen för enheten för
planeringsledning vid försvarsstaben deltar i militärledningens
överläggningar. Förordning (1989:626).

Ärendenas handläggning

6 § Överbefälhavaren skall för varje år göra en plan för
militärledningens verksamhet.

Militärledningen sammanträder på kallelse av överbefälhavaren.
Sammanträde skall också hållas på framställning av en ledamot.

7 § Ledamöterna skall till överläggning i militärledningen anmäla
ärenden av den art som anges i 2 § och som har beretts inom vederbörande
stab. Ledamöterna får föreslå att även andra ärenden tas upp till
överläggning.

Om särskilt prövningsunderlag för vissa frågor föreskrivs i förordningen
(1978:879) med instruktion för militärledningens rådgivande nämnd.

8 § Överbefälhavaren skall i god tid före sammanträdet lägga fram
underlag för bedömning av de ärenden som skall tas upp på sammanträdet.
Om en ledamot önskar att ytterligare utredningsmaterial skall tillföras
ett ärende, skall han göra framställning om detta hos överbefälhavaren.

9 § I ärenden som har behandlats i militärledningen beslutar
överbefälhavaren. Beslutet skall tillkännages i militärledningen eller
delges dem som har deltagit i ärendets behandling på annat lämpligt
sätt.

10 § Vid sammanträdena skall föras protokoll.

Om föredragande och protokollförare vid sammanträdena bestämmer
överbefälhavaren.

Av protokoll i ärenden som kan föranleda framställning till regeringen
eller en departementschef eller som rör en operativ fråga av stor vikt
skall framgå överbefälhavarens beslut och varje ledamots åsikt. Om
föredraganden eller en särskilt tillkallad person önskar att hans åsikt
anges i protokollet, skall detta ske.

Övriga bestämmelser

11 § Om ett ärende som varit föremål för överläggning i militärledningen
föranleder skrivelse till regeringen eller en departementschef, skall
det anges i skrivelsen att ärendet har behandlats i militärledningen. Om
det i ett sådant ärende i protokollet har antecknats någon annan mening
än den som överbefälhavaren har uttalat, skall den skiljaktiga meningen
anges i skrivelsen eller framgå av protokollsutdrag som bifogas.