Förordning (1984:205) om fortsatt befrielse för vissa församlingar från skyldighet att utse kyrkofullmäktige

SFS nr
1984:205
Departement/myndighet
Civildepartementet KY
Utfärdad
1984-04-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:902
Upphävd
1992-01-01

Regeringen föreskriver att en församling som med stöd av 5 § 1 mom.
första stycket i den numera upphävda lagen (1961:436) om
församlingsstyrelse har beviljats befrielse från skyldighet att utse
kyrkofullmäktige skall åtnjuta sådan befrielse även efter utgången av år
1985.