Förordning (1984:224) om bemyndigande för statens löne- och pensionsverk att besluta om rätt till förtidspension i vissa fall

SFS nr
1984:224
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1984-05-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:237
Upphävd
1988-06-01

1 § Statens löne- och pensionsverk får — vid tillämpningen av statliga
pensionsavtal eller statens allmänna tjänstepensionsreglemente
(1959:287, SPR) — bifalla ansökningar om förtidspension enligt 11 § 1
mom. fjärde stycket SPR, om arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på
grund av sjukdom eller olycksfall i sådan grad att avgång ur tjänsten är
motiverad, och enligt 11 § 1 mom. femte stycket SPR.

Verket beslutar också om förtidspensionen skall utgå från en tidigare
tidpunkt än vid pensioneringsperiodens nedre gräns eller vid
pensionsåldern.

2 § Finner statens löne- och pensionsverk vid sin prövning antingen att
det är tveksamt om förtidspension bör beviljas eller att en ansökning
bör avslås, skall ärendet lämnas över till regeringen för prövning.