Förordning (1984:225) om tillgodoräkning av tjänsteår för pensionsförmån åt skolledare och lärare m.fl. vid viss tjänstledighet

SFS nr
1984:225
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1984-05-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1435
Upphävd
1992-01-01

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller arbetstagare med statligt pensionsreglerad
tjänst som skolledare, biträdande skolledare, lärare eller
syofunktionär.

Tillgodoräkning av tjänsteår

2 § Arbetstagaren får som tjänsteår för pensionsförmån tillgodoräkna sig
den tid, då han eller hon är ledig med C-avdrag för att tjänst göra i en
kommunalt eller landstingskommunalt reglerad anställning utan
pensionsrätt som

assistent, konsulent, lärarbibliotekarie, studieledare eller
studiesekreterare,

föreståndare eller biträdande föreståndare för läromedelscentral eller
arbetsvårdscentral,

lärare som anlitas för uppdragsutbildning eller undervisar i
grundläggande svenskundervisning för invandrare,

pedagogassistent inom den psykiska barna- och ungdomsvården, provledare
för skolpsykologisk verksamhet.

Tillgodoräkning sker i förhållande till omfattningen av arbetstagarens
tjänstgöring. Härvid skall beaktas de beräkningsgrunder som gäller
enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser. Förordning (1987:1064).

Pensionsavgifter

3 § Om den kommunalt eller landstingskommunalt reglerade anställningen
avser en sysselsättningsgrad om lägst 40 procent skall huvudmannen
anmäla detta till statens löne- och pensionsverk som debiterar
huvudmannen pensionsavgift.

Härvid tillämpas vad som gäller om fortlöpande avgift enligt
förordningen (1984:222) om pensionsavgifter enligt statliga
tjänstepensionsbestämmelser.

Vid avgiftsberäkningen tillämpas det procenttal som för ifrågavarande
tidsperiod gäller för reducerat lönekostnadspålägg enligt kungörelsen
(1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg, om inte
regeringen föreskriver annat.

4 § Huvudmän för de arbetstagare som är anslutna till systemet för
automatisk matrikelföring och pensionsuträkning (MAREG) skall till
statens löne- och pensionsverk rapportera om tjänstgöringen enligt 2 §.

Huvudmän för andra arbetstagare skall anteckna sådan tjänstgöring i
tjänstematriklarna.

Övergångsbestämmelser

1991:1435

Den upphävda författningen gäller fortfarande i fråga om rätt till
pensionsförmån som uppkommit före utgången av år 1991.
Detsamma gäller i fråga om rätt till familjepensionsförmån efter
den som har en sådan rätt.