Förordning (1984:228) med instruktion för bränslenämnden

SFS nr
1984:228
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1984-04-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:521
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 och 3
samt 15 §, tillämpas på bränslenämnden. Med chefen förstås härvid
nämndens ordförande.

I 11 § denna förordning finns dock särskilda bestämmelser om beslut i
personalfrågor.

Uppgifter

2 § Nämnden skall, i den utsträckning som regeringen föreskriver,
genomföra ransonering och annan förbrukningsreglering av

1. fast bränsle,

2. flytande bränsle för annat ändamål än motordrift,

3. ledningsbunden energi med undantag för elektrisk kraft,

4. smörjmedel.

I den mån det inte ankommer på någon annan myndighet skall nämnden
besluta de föreskrifter som behövs för att genomföra ransoneringarna och
förbrukningsregleringarna.

3 § Nämnden skall vidare handlägga de besvärsärenden som regeringen
bestämmer.

Organisation

4 § Nämnden består av en ordförande och högst sex andra ledamöter.

För samtliga ledamöter finns personliga ersättare.

5 § Nämnden har ett kansli som förestås av en chef. Inom kansliet finns

1. enheten för ransonering och förbrukningsreglering,

2. enheten för besvärs- och rättsfrågor,

3. enheten för administration,

4. enheten för information.

6 § Varje enhet förestås av en enhetschef. En av dem är ställföreträdare
för chefen för kansliet.

Chefen för kansliet och övrig personal där är anställda hos
överstyrelsen för ekonomiskt försvar.

7 § Hos nämnden finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för
särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

8 § Nämnden avgör i plenum

1. frågor om allmänna riktlinjer för nämndens verksamhet och övriga
frågor av principiellt intresse,

2. viktigare författningsfrågor,

3. viktigare besvärsärenden,

4. viktigare frågor om nämndens organisation och arbetsformer,

5. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

6. andra frågor som ordföranden hänskjuter till plenum.

9 § I pleniärenden är nämnden beslutför när ordföranden och minst tre
andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs,
skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:833).

10 § Om ett pleniärende är så brådskande att nämnden inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan ordföranden och minst tre andra ledamöter. Kan ärendet inte
lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro
av chefen för kansliet och, om denne inte är föredragande, den till vars
uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall
anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

11 § Ordföranden eller, efter beslut av nämnden, chefen för kansliet
beslutar i frågor om arbetsuppgifter, arbetstidens förläggning, ledighet
och tjänsteresor för kanslipersonal hos nämnden.

I övriga personalfrågor beslutar överstyrelsen för ekonomiskt försvar i
den mån det inte ankommer på regeringen.

12 § Ändra ärenden som inte skall avgöras i plenum avgörs av ordföranden
ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver
prövas av ordföranden, får de avgöras av en tjänsteman enligt vad som
anges i nämndens arbetsordning eller i särskilda beslut.

13 § I den ordinarie ordförandens frånvaro får inte fattas sådana beslut
av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får
inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som
nämnden har meddelat eller grunder som den tillämpar.

14 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 12 §
tredje meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett pleniärende ankommer på chefen för kansliet eller
chefen för den enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad
föredragande. Ordföranden eller chefen för kansliet får ta över
beredningen och fördragningen av ett pleniärende.

En enhetschef har rätt att närvara, när ett pleniärende som hör till
hans arbetsområde föredras av någon annan.

Om ett pleniärende om förbrukningsreglering av energi berör verksamheten
hos någon annan förvaltningsmyndighet, får företrädare för den
myndigheten närvara och yttra sig vid ärendets föredragning och
avgörande.

15 § har upphävts genom förordning (1986:833).

16 § Ordföranden får utan föredragning meddela beslut som inte utan
olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

17 § Ordföranden, chefen för kansliet, enhetschef eller, efter beslut av
ordföranden eller chefen för kansliet, annan tjänsteman får fordra in
förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden.

18 § Om överstyrelsen för ekonomiskt försvar beslutar det, åligger det
chefen för kansliet eller någon annan tjänsteman som denne bestämmer att
inför överstyrelsen föredra vissa ärenden eller grupper av ärenden inom
nämndens verksamhetsområde, dock ej besvärsärenden.

Tjänstetillsättningar

19 § Nämndens ledamöter och ersättarna för dessa liksom chefen för
kansliet och enhetscheferna förordnas av regeringen. Ledamöterna och
ersättarna förordnas för en tid av högst tre år.

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar anställer annan personal.

Bisysslor

20 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av överstyrelsen för ekonomiskt försvar även i fråga
om chefen för kansliet och enhetscheferna.