Förordning (1984:234) om resurstimmar i gymnasieskoleutbildning vid riksinternatskolor m.m.

SFS nr
1984:234
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-05-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:681
Upphävd
1988-07-01

Inledande föreskrifter

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om extra timunderlag för
lärartjänstgöring för att tillgodose vissa särskilda ändamål
(resurstimmar) i sådan utbildning enligt läroplanen för gymnasieskolan
som anordnas av skolor som omfattas av privatskolförordningen (1967:270)
och riksinternatskolor.

2 § I denna förordning avses med

skola skola som omfattas av privatskolförordningen (1967:270) och
riksinternatskola, såvitt avser gymnasieskoleutbildningen,

redovisningsår tiden den 1 juli–den 30 juni nästa kalenderår,

timme en lektion om 40 minuter,

veckotimme en lektion om 40 minuter i veckan.

3 § För varje redovisningsår beräknas för skolans
gymnasieskoleutbildning resurstimmar som bildar en förstärkningsresurs.

Beräkning av förstärkningsresursen

4 § I förstärkningsresursen ingår följande resurstimmar beräknade med
hänsyn till förhållandena den 15 september.

1. I timplanerna finns vissa timmar till förfogande. Det sammanlagda
antalet timmar till förfogande räknas som resurstimmar.

2. I timplanerna anges möjliga delningar av klass eller grupp för
studietekniska övningar. Det tillskott av lärartimmar som skulle följa,
om delningarna genomfördes i full utsträckning räknas som resurstimmar.

3. Enligt gällande bestämmelser anordnas stödundervisning och samordnad
specialundervisning. För skolan beräknas såsom resurstimmar 0,8
veckotimmar för varje påbörjat 16-tal elever på de studievägar, där en
klass får omfatta högst 16 elever, och 0,8 veckotimmar för varje
påbörjat 30-tal elever på de studievägar, där en klass får omfatta högst
30 elever.

4. Enligt gällande bestämmelser får frivillig undervisning anordnas i
musik, bild, dramatik och idrott. Resurstimmar beräknas med utgångspunkt
i det sammanlagda antalet elever i gymnasieskoleutbildningen. Elever i
specialkurs som omfattar mindre än en årskurs undantas dock. För
undervisning i idrott beräknas två veckotimmar. För övriga ämnen
beräknas sammanlagt en veckotimme för varje fullbordat 45-tal elever.

5. I timplanerna anges möjliga delningar av klass eller grupp för
laborationer och konstruktionsövningar i naturvetenskapliga och tekniska
ämnen, för undervisning i nybörjarspråk och för ytterligare ändamål
utöver vad som avses i 2. Det tillskott av lärartimmar som skulle följa,
om delningarna genomfördes i full utsträckning räknas som resurstimmar.

6. I allmänna bestämmelser om timplaner anges för årskurs 3 av de tre-
och fyraåriga linjerna att högst två veckotimmar får läggas ut som
självstudietid för eleverna. De lärartimmar som sparas in, när lärare
inte anlitas, räknas som resurstimmar. Förordning (1985:550).

5 § Enligt gällande föreskrifter avgör rektor i vad mån ersättare behövs
för undervisningen, när en lärare eller rektor eller biträdande
skolledare med undervisningsskyldighet är ledig under kortare tid från
tjänstgöring i gymnasieskoleutbildningen. De lärartimmar som sparas in,
när ersättare inte anlitas, förs som resurstimmar till
förstärkningsresursen.

6 § En skola som behöver det kan få tillskott till sin
förstärkningsresurs genom extra resurstimmar efter beslut av
skolöverstyrelsen.

Varje redovisningsår får sammanlagt 19 veckotimmar tilldelas skolorna
såsom extra resurstimmar.

Användningen av förstärkningsresursen

7 § Förstärkningsresurserna skall främst användas för elever med
särskilda behov av stöd och hjälp i sitt skolarbete. Åtgärderna kan
därvid avse stödundervisning och samordnad specialundervisning enligt 8
kap. 40, 41 a och 43 §§ skolförordningen (1971:235).

Därutöver får förstärkningsresurserna användas till följande
verksamheter och åtgärder.

1. Delning av klasser och grupper av pedagogiska skäl eller med hänsyn
till lokalförhållandena och anordnande av flera grupper än som följer av
gällande föreskrifter.

2. Verksamheter för vilka timmar till förfogande skall användas enligt
läroplanens allmänna anvisningar.

3. Start eller fortgång av undervisning i ett ämne eller enligt viss
kurs i ett ämne med ett lägre antal elever än gällande bestämmelser
föreskriver, i fall där det inte innebär start eller bibehållande av
gren eller variant.

4. Avvikelser från gällande föreskrifter om timreduktioner i förhållande
till elevantal.

5. Frivillig undervisning i musik, bild, dramatik och idrott. Förordning
(1985:550).

8 § Förstärkningsresursens resurstimmar fördelas av rektor för skolan på
det sätt som rektor bedömer lämpligast för att vid skolan tillgodose de
ändamål som avses i 7 §.

Särskilda föreskrifter

9 § För stödundervisning vid riksinternatskola i svenska för elever som
kommer från utländska skolor används inte förstärkningsresursen enligt
denna förordning utan resurs enligt 5 a § första stycket förordningen
(1970:333) om riksinternatskolor.

10 § Skolöverstyrelsens beslut enligt 6 § får inte överklagas.

11 § Skolöverstyrelsen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

1988:681

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

2. Genom förordningen upphävs

förordningen (1981:107) om statsbidrag till driftkostnader för vissa
lanthushållsskolor,

förordningen (1964:137) om statsbidrag till vissa privatskolor,

förordningen (1983:412) om minskning av vissa statsbidrag till
riksinternatskolor m.m.,

förordning (1984:234) om resurstimmar i gymnasieskolutbildning vid
riksinternatskolor m.m.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som
avser tid före ikraftträdandet.

4. Arvodestjänster som studierektor, huvudlärare och
institutionsföreståndare får finnas kvar så lång tid efter utgången av
juni 1988 som kan fordras för att få innehavarnas anställning på
tjänsterna att upphöra.

5. Vid ledighet på arvodestjänst som avses i punkt 4 får vikarie inte
förordnas på tjänsten.

6. Föreskrifterna i 39 och 40 §§ om skyldighet för styrelse för skola
att lämna uppgift enligt 9 och 10 §§ resp. om beräknat antal elever och
klasser den 15 januari skall under 1988 fullgöras senast den 15 juni.