Förordning (1984:247) om punktskatter och prisregleringsavgifter

SFS nr
1984:247
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1984-05-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:821
Upphävd
2003-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:337

1 § Beteckningar i denna förordning har samma betydelse som i
lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Förordningen gäller för skatter och avgifter som tas ut enligt de
författningar som anges i 1 kap. 1 § lagen om punktskatter och
prisregleringsavgifter. Bestämmelserna i 14, 15 och 21–23 §§ denna
förordning skall även gälla i fråga om skatter och avgifter som tas ut
enligt de författningar som anges i 1 kap. 2 § nämnda lag.
Förordning (1994:1972).

1 a § Beslut i ett ärende enligt lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter får sättas upp i form av ett elektroniskt
dokument.

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning vars innehåll
och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.
Förordning (1994:1972).

Registrering hos Riksskatteverket

2 § Den som skall vara registrerad hos Riksskatteverket som
skattskyldig för viss verksamhet skall göra anmälan till verket
senast två veckor innan verksamheten påbörjas eller övertas.

Om en importör eller någon annan vill vara registrerad som
skattskyldig får han ansöka om detta hos Riksskatteverket.
Förordning (2000:506).

3 § Riksskatteverket fastställer och tillhandahåller blanketter för
anmälan eller ansökan om registrering.

4 § Vid ändring i förhållanden som har tagits upp i en anmälan
eller en ansökan om registrering skall Riksskatteverket
underrättas. Förordning (2000:506).

5 § Den som har registrerats som skattskyldig i den ordning
som avses i 2 § andra stycket får avregistreras om

1. han vid skatteredovisningen grovt har åsidosatt vad som
åligger honom

enligt gällande föreskrifter, eller

2. han inte längre uppfyller de förutsättningar som gäller för
att bli registrerad enligt de författningar som anges i 1 kap.
1 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgif-
ter, eller föreskrifter som har meddelats med stöd av dem.

Beslut om avregistrering meddelas av Riksskatteverket.

Den som har avregistrerats på grund av bestämmelserna i första
stycket 1 får, om det föreligger särskilda skäl, vägras ny
registrering. Förordning (2000:506).

Registrering hos annan myndighet

6 § Den som avser att påbörja en verksamhet i vilken
prisregleringsavgift, avgift enligt lagen (1990:615) om avgifter på
vissa jordbruksprodukter m.m. eller lagen (1990:616) om införande av
lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m. skall
betalas skall göra anmälan om detta till statens jordbruksverk eller om
avgiften tas ut inom fiskets område till fiskeriverket senast två veckor
innan verksamheten påbörjas. Detta gäller dock inte om myndigheten
bestämmer annat. Förordning (1991:705).

7 § Vid ändring i förhållanden som har tagits upp i anmälan om
registrering skall myndigheten underrättas. Förordning (1991:705).

Redovisning

8 § Utgår skatt vid en affärshändelse som skall bokföras enligt
bokföringslagen (1999:1078) eller grundas ett avdragsyrkande i
deklarationen på en sådan händelse skall en faktura, kreditnota
eller annan uppgift om affärshändelsen även utgöra underlag för
skatteredovisningen. Förutom de uppgifter som anges i 5 kap. 7 §
bokföringslagen skall, om inte beskattningsmyndigheten
föreskriver annat, av bokföringshandlingen framgå skattens
belopp och övriga förhållanden som har betydelse för att
bestämma skatten. Förordning (1999:1165).

9 § Beskattningsmyndigheten skall till den som är registrerad som
skattskyldig i god tid före den dag då deklarationen senast skall ha
kommit in översända deklarationsblanketter till den skattskyldige. Den
skattskyldige skall senast tio dagar före deklarationstillfället anmäla
om han inte har fått någon deklarationsblankett.

10 § Beskattningsmyndigheten får besluta att viss del av den
skattskyldiges verksamhet skall redovisas särskilt.

11 § Riksskatteverket får föreskriva skyldighet för den som är
registrerad enligt 2 § andra stycket att lämna en skriftlig
uppgift till Tullverket om införsel av skattepliktiga varor. En
sådan uppgift skall lämnas på blankett som fastställs av
Riksskatteverket efter samråd med Tullverket. Tullverket skall
sända uppgiften till Riksskatteverket. Förordning (2000:506).

12 § Beskattningsmyndigheten beslutar om redovisningsperiodens längd
enligt 2 kap. 3 § tredje stycket lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter. En skattskyldig som kan antas regelmässigt komma
att redovisa skatt med ett nettobelopp om högst 10 000 kronor för en
period motsvarande ett kalenderår får medges att tills vidare redovisa
skatten för helt beskattningsår. Kan det antas att det årliga
nettobeloppet regelmässigt kommer att överstiga 10 000 kronor men inte
20 000 kronor får medges att redovisningen tills vidare skall ske för
halvt beskattningsår.

Redovisningsperioden skall inte bestämmas till helt eller halvt
beskattningsår om särskilda skäl talar mot det.

Skatterevision

13 § Vid skatterevision som utförs med stöd av 3 kap. lagen
(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter gäller
inte anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket
personuppgiftslagen (1998:204) för skattemyndighetens eller
Riksskatteverkets behandling av personuppgifter hos den
granskade. Detsamma gäller sådan behandling som
Riksskatteverket eller skattemyndigheten utför vid
tillämpningen av lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i
beskattningsförfarandet. Förordning (2000:506).

14 § Den som skall verkställa, biträda vid eller övervaka en
skatterevision skall, innan han första gången utför ett sådant
arbete, upplysas om gällande bestämmelser om sekretess.
Motsvarande gäller den som förordnats enligt 16 § att delta vid
revision. Den som tagit emot en sådan upplysning skall
skriftligen bekräfta detta. Förordning (2001:337).

15 § Räkenskapsböcker och andra handlingar som överlämnats för
skatterevision får inte vara tillgängliga för någon annan än
revisorn, den som biträder denne, den tjänsteman som leder
revisionsarbetet samt i förekommande fall granskningsledare som
förordnats enligt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder
i beskattningsförfarandet. Handlingar som överlämnats för
skatterevision avseende skatt enligt lagen (1994:1563) om
tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen
(1994:1776) om skatt på energi får vara tillgängliga även för
den som förordnats enligt 16 § att delta vid revisionen.
Förordning (2001:337).

16 § Den myndighet som beslutar om skatterevision får förordna
deltagare i utbytesprogram inom skatteområdet som finansieras
av Europeiska unionen att delta vid revision som avser skatt
enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om
alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Förordning (2001:337).

17 § Om det krävs säkerhet för anstånd enligt 5 kap. 5 § lagen
(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter, skall den
skattskyldige underrättas om den tid inom vilken säkerheten skall
lämnas för att anståndet skall gälla. Beskattningsmyndigheten
bevakar den ställda säkerheten. Förordning (1993:497).

Indrivning

18 § Bestämmelser om begäran om indrivning m. m. finns i 4–9 §§
indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall
uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår
av 3 § nämnda förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100
kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Ytterligare bestämmelser om indrivning finns i indrivningsförordningen.
Förordning (1993:1247).

19 § har upphävts genom förordning (1993:1247).

20 § har upphävts genom förordning (1993:1247).

Särskilda bestämmelser

21 § Ett föreläggande enligt 3 kap, 2, 3, 5 eller 13 §§ lagen (1984:151)
om punktskatter och prisregleringsavgifter skall innehålla en anmaning
att följa föreläggandet inom viss tid, som lämpas efter
omständigheterna. Den skattskyldige eller uppgiftsskyldige skall dock få
minst fem dagar på sig efter det att han fått föreläggandet. I ett
föreläggande enligt 3 kap. 13 § får dock den skattskyldige eller
uppgiftsskyldige, om det finns särskilda skäl, anmanas att omedelbart
följa föreläggandet.

22 § Underrättelse till den skattskyldige skall sändas i vanligt brev.
Är det av betydelse att få bevis för att ett föreläggande eller annan
handling kommer den skattskyldige eller annan till handa, skall dock
delgivning ske.

Har vite förelagts skall den som avses med föreläggandet delges detta.

Beslut som meddelas efter den 30 juni sjätte året efter utgången av det
kalenderår under vilket beskattningsåret har gått ut eller, om
skatteredovisningen inte avser redovisningsperioder, den skattepliktiga
händelsen har inträffat och som innebär att den skattskyldige inte får
fullt bifall till sin begäran om omprövning eller att
beskattningsmyndigheten på eget initiativ omprövar beslut till den
skattskyldiges nackdel, skall delges den skattskyldige. Förordning
(1990:1276).

23 § Finns det anledning att anta att brott enligt författning som nämns
i 1 kap. 1 eller 2 §§ lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter har begåtts skall beskattningsmyndigheten göra
anmälan om detta till åklagaren. Detta gäller dock inte om det kan antas
att brottet inte kommer att medföra påföljd eller om anmälan av annat
skäl inte behövs.

24 § Jordbruksverket och Fiskeriverket förordnar ersättare för
allmänt ombud enligt 1 kap. 7 § lagen (1984:151) om punktskatter
och prisregleringsavgifter.

Jordbruksverket och Fiskeriverket skall lämna det allmänna
ombudet de uppgifter om sina beslut som ombudet begär.
Förordning (1993:497).

25 § Riksskatteverket, Jordbruksverket och Fiskeriverket får
föreskriva att en sådan förteckning som avses i 2 kap. 7 § fjärde
stycket lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
skall fogas till deklaration. Förordning (1993:497).

26 § Riksskatteverket, Jordbruksverket och Fiskeriverket meddelar
de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen
(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter och av denna
förordning. Förordning (1993:497).

27 § Allmän förvaltningsdomstol skall underrätta
beskattningsmyndigheten om beslut i mål enligt lagen (1984:151)
om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Allmän förvaltningsdomstol skall enligt de föreskrifter som
Riksskatteverket meddelar lämna uppgifter till verket om beslut i
mål enligt lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter.

Beskattningsmyndigheten skall underrätta kronofogdemyndigheten
om beslut av myndigheten eller domstol som rör fordran på obetald
skatt som lämnats till kronofogdemyndigheten för indrivning.
Förordning (1993:497).

28 § Beskattningsmyndigheten skall lämna en sådan
skattemyndighet som avses i 3 kap. 16 § lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter de uppgifter som behövs
för att skattemyndigheten skall kunna genomföra skatterevision
och fatta beslut om uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. nämnda
lag. Förordning (1998:146).

29 § har upphävts genom förordning (2000:506).

30 § Riksskatteverket skall på begäran lämna Statistiska
centralbyrån de uppgifter som skall redovisas i en deklaration
enligt lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter samt uppgift om beskattningsbeslut.
Uppgifterna får användas för framställning av statistik.
Förordning (2000:506).

Övergångsbestämmelser

1999:1165

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. I fråga om
fysisk eller juridisk person som även därefter är bokförings-
skyldig enligt bokföringslagen (1976:125) eller jordbruksbok-
föringslagen (1979:141) tillämpas förordningen första gången
sedan bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078)
har inträtt.

2002:821

Regeringen föreskriver att förordningen (1984:247) om
punktskatter och prisregleringsavgifter skall upphöra att gälla
vid utgången av år 2002. Förordningen skall dock fortfarande
tillämpas i fråga om skatt, ränta eller avgift enligt lagen
(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.