Förordning (1984:248) om skatt på lotterivinster

SFS nr
1984:248
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1984-05-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:122
Upphävd
1992-05-01

1 § När lotterinämnden eller en länsstyrelse meddelar tillstånd
till ett lotteri med skattepliktig vinst enligt lagen (1928:376) om
skatt på lotterivinster, skall nämnden eller länsstyrelsen lämna
uppgifter till riksskatteverket om

1) anordnarens namn och adress,

2) den som fått uppdrag att öva tillsyn över lotteriet,

3) skattepliktiga vinster enligt uppgjord plan,

4) den för lottförsäljningen bestämda tiden,

5) den tidpunkt som bestämts för dragningen i lotteriet.

Bestämmelserna i första stycket skall tillämpas även när
lotterinämnden eller en länsstyrelse utser kontrollant för ett
lotteri som anordnas efter tillstånd av regeringen.

2 § Den som har utsetts till kontrollant för ett lotteri skall
övervaka att lotteriets anordnare följer de regler som gäller
enligt lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter för redovisning av skatt.

Lämnar inte den skattskyldige någon deklaration skall
kontrollanten på begäran av riksskatteverket lämna de uppgifter
som behövs för att fastställa skatten.

3 § Riksskatteverket meddelar de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställighet av lagen (1928:376) om skatt på
lotterivinster.

Övergångsbestämmelser

1984:248

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984, då kungörelsen
(1964:805) om uppbörd och redovisning av särskild skatt å vissa
lotterivinster skall upphöra att gälla.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lotterier som
med stöd av lotterilagen (1982:1011) har kunnat påbörjas före
den 1 juli 1984.

1992:122

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om
premieobligationer som getts ut före den 1 april 1986 samt för lotterier
som påbörjats före den 1 januari 1992.