Förordning (1984:260) om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt

SFS nr
1984:260
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1984-05-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

1 § I fråga om uppbörd av skatt enligt vägtrafikskattelagen
(1973:601) i samband med ändringarna av skattesatserna m. m.
för fordonsskatt och kilometerskatt som träder i kraft den 1
januari 1985 gäller följande.

2 § Bestämmelserna i vägtrafikskatteförordningen (1973:776)
tillämpas vid uppbörd m. m. enligt denna förordning, om annat
inte följer av 3–17 §§.

Fordonsskatt

3 § Under tiden den 1 juni — 31 december 1984 debiteras
fordonsskatt enligt de nya skattesatserna för tid efter
ikraftträdandet. Detta gäller dock inte för

1. påhängsvagnar med en skattevikt av högst 3 000 kilogram,

2. påhängsvagnar med en skattevikt över 3 000 kilogram som
dras uteslutande av bensin — eller gasoldrivet motorfordon,

3. påhängsvagnar med en skattevikt över 3 000 kilogram som
dras av trafiktraktor eller registrerat motorredskap, och

4. kilometerskattepliktiga styraxlar för påhängsvagn.

4 § Innebär lagen (1984:256) om ändring i vägtrafikskattelagen
(1973:601) att skatten höjs till ett belopp överstigande 1 500
kronor för ett helt år sker uppbörd för skatteperioder för det
skatteår som börjar 1 juli 1984 eller närmast därefter under
förutsättning att skatten för den första perioden överstiger 500
kronor.

Uppgår i fall som avses i första stycket skatten för den första
skatteperioden av det skatteår som börjar 1 juli 1984 eller
närmast därefter till högst 500 kronor sker uppbörd av skatt för
tiden från och med nämnda skatteperiod till utgången av
skatteåret.

5 § Har före den 1 januari 1985 fordonsskatt påförts enligt de
äldre skattesatserna för tiden därefter skall tillkommande
skattebelopp erläggas för tid från och med den 1 januari 1985
till utgången av skatteåret eller skatteperioden. För samma tid
skall, om fordonsskatten har betalats, överskjutande
skattebelopp återbetalas.

6 § Skatt som avses i 5 § förfaller till betalning den 15 februari
1985. Avser sådan skatt endast januari månad 1985 uppbärs den
i samband med ordinarie uppbörd av fordonsskatt och förfaller
till betalning vid utgången av januari 1985.

7 § Den som vid ingången av januari 1985 är skattskyldig för
ett visst fordon är skyldig att betala tillkommande skatt enligt 5
§ och är berättigad till återbetalning av skatt enligt samma
paragraf.

8 § Trafiksäkerhetsverket skall till den skattskyldige sända en
avi med inbetalningskort på den tillkommande skatten. Om den
skattskyldige inte har fått någon sådan avi, skall han senast
den 8 februari 1985 anmäla detta till länsstyrelsen.

En avi som är försedd med ett vederbörligt kvitto gäller som
särskilt skattekvitto. Om posten utfärdat ett gemensamt kvitto
för flera fordon gäller avin som särskilt skattekvitto om den
förvaras tillsammans med postens kvitto. Om beloppet har
girerats gäller avin som särskilt skattekvitto om den förvaras
tillsammans med kvitterad betalningsorder.

9 § Innebär ändringen i 5 § vägtrafikskattelagen (1973:601) att
skattevikten sänks så att lägre fordonsskatt skall tas ut efter
den 31 december 1984 skall, om fordonsskatten har betalats,
överskjutande fordonsskatt återbetalas till den som vid ingången
av januari månad 1985 är skattskyldig för fordonet.

Kilometerskatt

10 § Den som äger

1. en lastbil med anordning för påhängsvagn,

2. en påhängsvagn,

3. en styraxel för påhängsvagn, eller

4. en bil som enligt bilregistret har årsmodellbeteckning 1950
eller äldre skall, om fordonet är kilometerskattepliktigt eller har
varit kilometerskattepliktigt under någon del av tiden från
föregående ordinarie avstämpling till utgången av december
1984, lämna uppgift till ledning för beräkning av kilometerskatt.
Uppgiften skall lämnas på en blankett som skall ha kommit in
till trafiksäkerhetsverket senast den 4 januari 1985.

11 § Trafiksäkerhetsverket skall sända en blankett för uppgift
till ledning för beräkning av kilometerskatt till ägare av sådana
fordon som anges i 10 § och som är kilometerskattepliktiga
eller som har varit det men på grund av avställning inte längre
är det. Har ett sådant fordon första gången blivit
kilometerskattepliktigt under december 1984 sänder
beskattningsmyndigheten ut blanketten.

12 § Har ägaren inte erhållit någon blankett enligt 11 § skall
han senast den 21 december 1984 anmäla detta till
länsstyrelsen.

13 § Innebär lagen (1984:256) om ändring i vägtrafikskattelagen
(1973:601) att kilometerskatteplikten upphör för ett fordon
betalas kilometerskatt till utgången av 1984 för den skatteperiod
som börjar närmast före ikraftträdandet.

14 § Har en uppgift enligt 10 § inte lämnats för ett fordon som
avses i 13 § meddelar trafiksäkerhetsverket detta till
beskattningsmyndigheten. I ett sådant fall påför
beskattningsmyndigheten genom särskilt beslut kilometerskatt
enligt 13 § efter skälig grund.

15 § Skatt som avses i 13 § förfaller till betalning den 31
januari 1985. Om skatten påförts enligt 14 § skall den dock
betalas inom tid som beskattningsmyndigheten bestämmer.

16 § Den som vid ingången av januari månad 1985 är upptagen
i bilregistret som ägare till ett visst fordon är skyldig att betala
kilometerskatt enligt 13 § för fordonet.

17 § Trafiksäkerhetsverket skall till den skattskyldige sända en
avi med inbetalningskort på kilometerskatt enligt 13 §. Om den
skattskyldige inte har fått någon avi, skall han senast den 24
januari 1985 anmäla detta till beskattningsmyndigheten.