Lag (1984:272) om skyldighet för civilförsvarspliktiga att tjänstgöra utanför civilförsvaret

SFS nr
1984:272
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1984-05-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1809
Upphävd
1995-07-01

1 § En civilförsvarspliktig är under de förutsättningar och i den
omfattning som anges i 12 § 1–3 mom. civilförsvarslagen (1960:74)
skyldig att tjänstgöra i annan verksamhet inom totalförsvaret än
civilförsvarets verksamhet. Uttagning för sådan tjänstgöring skall
verkställas av myndigheter som regeringen bestämmer. Skyldighet att
tjänstgöra i verksamhet som är förenad med egentliga stridsuppgifter
har dock bara de civilförsvarspliktiga som har uttagits till ordnings-
eller bevakningsuppgifter. Uttagen är att anse som inskriven enligt 17
§ civilförsvarslagen.

Den civilförsvarspliktige skall under tjänstgöringen tillhöra den
verksamhet som han deltar i.

2 § Är tjänstgöring enligt denna lag förenad med bruk av vapen, får
den civilförsvarspliktige inte åläggas sådan tjänstgöring, om det kan
antas att bruk av vapen mot annan är så oförenligt med den
civilförsvarspliktiges allvarliga personliga övertygelse att han inte
kommer att fullgöra tjänstgöringen.

3 § Bestämmelserna i 12 § 5 mom., 13, 15, 16, 18, 21, 77 och 78 §§, 79
§ 1–3 mom., 81 och 83 §§ civilförsvarslagen (1960:74) skall tillämpas
på den som tjänstgör enligt denna lag. Vid tillämpningen av dessa
bestämmelser skall med civilförsvaret avses verksamhet enligt denna
lag.