Förordning (1984:28) om anstånd med betalning av viss mervärdeskatt

SFS nr
1984:28
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1984-01-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

1 § Frågor om anstånd med betalning av mervärdeskatt enligt punkt 2 av
övergångsbestämmelserna till lagen (1983:1052) om ändring i lagen
(1968:430) om mervärdeskatt prövas av länsstyrelsen i det län där den
redovisningsskyldige är registrerad enligt 19 § lagen om
mervärdeskatt.

Länsstyrelsen får medge anstånd längst till utgången av år 1984 eller,
såvitt avser redovisningsperioden september–oktober 1984, längst till
utgången av februari 1985.

2 § Vid bedömningen av om synnerliga skäl för anstånd föreligger skall
länsstyrelsen beakta även mervärdeskatten på kreditförvärv som har
gjorts under redovisningsperioden och för vilka betalning inte har
skett under perioden, nettokreditens beloppsmässiga storlek samt
övriga omständigheter av betydelse för anståndsfrågan.

3 § Ansökan om anstånd skall ha kommit in till länsstyrelsen senast 10
dagar innan deklarationen enligt 22 § lagen (1968:430) om
mervärdeskatt senast skall lämnas för den redovisningsperiod som
ansökan avser. Har ansökan inte kommit in inom den tiden får den inte
tas upp till prövning.

4 § Regeringen kan medge anstånd med betalningen av mervärdeskatt för
viss redovisningsperiod längst till utgången av år 1985.

Ansökan om anstånd enligt första stycket prövas endast om anstånd med
betalningen av skatten har medgetts enligt 1 § till utgången av år
1984 eller, såvitt avser redovisningsperioden september–oktober 1984,
till utgången av februari 1985.

5 § Ansökan om anstånd enligt 4 § skall inges till länsstyrelsen. Om
förutsättningarna enligt 4 § andra stycket är uppfyllda skall
länsstyrelsen med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen.

6 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos
riksskatteverket genom besvär. Riksskatteverkets beslut får inte
överklagas.