Förordning (1984:281) om statsbidrag till hälsovård för högskolestuderande

SFS nr
1984:281
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-05-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:726
Upphävd
1992-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Studerandekårer vid statliga högskoleenheter och sammanslutningar av
sådana kårer kan få statsbidrag enligt denna förordning för anordnande
av hälsovård.

I fråga om studerandekårer finns bestämmelser i förordningen (1983:18)
om studerandekårer, nationer och studentföreningar för fakultet.

2 § I denna förordning avses med

studerandeorganisation studerandekår och sammanslutning av
studerandekårer,

statsbidragsberättigad hälsovård sådan hälsovård som anordnas för
studerande vid högskoleenheter och som har till ändamål att bevara och
förbättra de studerandes fysiska och psykiska hälsa genom förebyggande
åtgärder och genom sociala och kurativa insatser,

redovisningsår tiden den 1 juli–den 30 juni nästa år,

bidragsår redovisningsår för vilket bidrag lämnas.

Till hälsovård enligt denna förordning räknas inte motionsidrott.

3 § De studerandeorganisationer som vill få statsbidrag skall ansöka om
att få sluta avtal om hälsovård.

4 § Styrelsen för en högskoleenhet sluter avtal om hälsovård för de
studerande vid enheten. Styrelsen för universitetet i Uppsala sluter
dessutom avtal om hälsovård för de studerande vid Sveriges
lantbruksuniversitet. Styrelsen för universitetet i Göteborg sluter
avtal om hälsovård för de studerande vid universitetet och vid Chalmers
tekniska högskola. Förordning (1988:510).

5 § För varje redovisningsår fastställer regeringen de belopp som de
avtalsslutande högskolestyrelserna disponerar för bidrag till sådan
hälsovård som avses i denna förordning.

Avtal om statsbidragsberättigad hälsovård

6 § En studerandeorganisation får sluta avtal om hälsovård för sådana
studerande vid statliga högskoleenheter som är medlemmar i
organisationen eller i en kår som tillhör organisationen.

En studerandeorganisation får även sluta avtal för andra studerande vid
statliga högskoleenheter än sådana som avses i första stycket, om den
kår dessa studerande tillhör medger det.

7 § Ansökan om att få sluta avtal skall vara skriftlig. Den bör lämnas
in till rektorsämbetet vid högskoleenheten före den 1 mars innan det
redovisningsår, som avses bli det första bidragsåret, börjar löpa.

8 § I ansökan skall lämnas uppgift om

1. inriktningen av den hälsovård som studerandeorganisationen ämnar
anordna,

2. vilka studerande som avses få tillgång till vården och

3. vilket eller vilka redovisningsår avtalet bör avse.

9 § Om en ansökan rör sådana studerande som avses i 6 § andra stycket,
skall till ansökan fogas ett skriftligt medgivande från den kår de
studerande tillhör att avtal får slutas för dem.

10 § En studerandeorganisation som vill sluta avtal med styrelser för
två eller flera högskoleenheter skall underrätta samtliga berörda
styrelser om till vilka enheter ansökningar lämnats in. Det åligger
därefter styrelserna att samråda med varandra i fråga om innehållet i de
olika avtalen.

11 § Ett avtal om statsbidragsberättigad hälsovård enligt denna
förordning skall endast innehålla

1. en förklaring av organisationen att den åtar sig att under ett eller
flera redovisningsår anordna hälsovård med viss inriktning för vissa
studerande och

2. en förklaring av högskolestyrelsen att organisationen, om den
uppfyller sina åtaganden, får statsbidrag under den tid som avses i 1
med det belopp som styrelsen enligt regeringens beslut disponerar för
ändamålet eller med en andel av beloppet.

12 § Vad som sägs i denna förordning om en studerandeorganisation gäller
i förekommande fall även två eller flera organisationer som vill anordna
hälsovård gemensamt. Sådana organisationer skall av högskolestyrelsen
förklaras gemensamt berättigade till statsbidrag.

13 § Om ett sådant medgivande som avses i 9 § har givits med förbehåll i
fråga om avtalets innehåll, blir avtalet bindande först sedan det
godkänts av den berörda kåren.

14 § Om en ansökan innehåller ett yrkande om att få sluta avtal för
sådana studerande som enligt ett gällande avtal redan har tillgång till
statsbidragsberättigad hälsovård under den tid som yrkandet avser, skall
yrkandet avvisas.

Om en högskolestyrelse i annat fall finner att en ansökan inte kan ligga
till grund för förhandlingar om ett avtal, skall styrelsen avslå
ansökan.

Ansökan skall även avslås

1. om ett avtal inte slutits innan det redovisningsår, som enligt
ansökan avsågs bli det första bidragsåret, börjar löpa eller

2. om ett avtal, som för sin giltighet är beroende av godkännande, inte
godkänts inom sådan tid som avses i 1.

15 § Om ett åtagande av väsentlig betydelse för rätten till statsbidrag
inte uppfylls, får högskolestyrelsen, efter samråd med universitets- och
högskoleämbetet, säga upp avtalet att upphöra efter tre månader från
uppsägningsdagen.

16 § Varje studerandeorganisation som är avtalsslutande part får säga
upp avtalet till upphörande vid utgången av löpande redovisningsår.

17 § Under avtalstiden får avtal slutas om att förpliktelserna enligt
det löpande avtalet skall vara bindande för ytterligare ett bestämt
antal redovisningsår. Sådana avtal om förlängning sluts utan särskild
ansökan.

Om det löpande avtalet blivit bindande först efter ett sådant
godkännande som avses i 13 §, blir avtalet om förlängning bindande
endast om det godkänns av den berörda kåren.

18 § Det åligger varje högskolestyrelse som sluter avtal att tillställa
universitets- och högskoleämbetet uppgifter om innehållet i avtalen och
att underrätta ämbetet om uppsägningar.

Utbetalning av statsbidrag m.m.

19 § Statsbidrag lämnas för ett redovisningsår i sänder.

20 § Den högskolestyrelse som har slutit avtal betalar ut bidraget med
en fjärdedel kvartalsvis i förskott.

21 § Studerandeorganisationen skall på begäran lämna högskolestyrelsen,
riksrevisionsverket och universitets- och högskoleämbetet de uppgifter
och det verifikationsmaterial som behövs för myndighetens granskning i
fråga om statsbidraget och kontroll av att avtalet efterlevs.

22 § Beslut av en högskolestyrelse enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

1984:281

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984. Statsbidrag får lämnas
första gången för redovisningsåret 1985/86.

1992:726

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag
som avser tid dessförinnan.