Förordning (1984:282) med instruktion för forskningsinstitutet för atomfysik

SFS nr
1984:282
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-05-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:734
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § andra
stycket och 18 §, tillämpas på forskningsinstitutet för atomfysik.
Bestämmelserna i 14 § verksstadgan skall dock tillämpas endast på sådan
anställd som inte är professor.

Institutet skall varje år ge in förslag till anslagsframställning enligt
föreskrifter som meddelas av universitets- och högskoleämbetet.
Förordning (1987:499).

Uppgifter

2 § Institutet skall på vetenskaplig grund bedriva forskning och
utbildning inom atomfysik i vid bemärkelse, särskilt den
acceleratorbaserade atom-, kärn- och elementarpartikelfysiken med
angränsande områden.

Organisation

3 § Universitets- och högskoleämbetet är central förvaltningsmyndighet
för institutet.

4 § Institutet leds av en styrelse som består av sju personer. I
styrelsen ingår institutets föreståndare. Bland de övriga ledamöterna
utser regeringen en ordförande. Styrelsen utser inom sig en vice
ordförande.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m.m. skall tillämpas på institutet.

5 § Föreståndaren är chef för institutet.

6 § Vid institutet finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får institutet anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

7 § Vid institutet finns ett rådgivande kollegium, som består av
föreståndaren, professorerna samt innehavarna av tjänster som forskare
och förste forskningsingenjör. Föreståndaren är ordförande i kollegiet.

I kollegiets överläggningar i ett särskilt ärende skall också delta
forskningsingenjörer och forskningsassistenter som berörs av ärendet.

Ärendenas handläggning

8 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om institutets organisation och arbetsformer,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om tillsättning av tjänster som lägst forskningsassistent,

5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

6. andra frågor som föreståndaren hänskjuter till styrelsen.

9 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och föreståndaren och minst
två av de övriga i 4 § första stycket angivna ledamöterna är närvarande.
När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga
ledamöter närvara. Förordning (1986:998).

10 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan ordföranden, föreståndaren och minst två andra ledamöter. Kan
ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta
ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör.
Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen.

11 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av föreståndaren
ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver
prövas av föreståndaren, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad
som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

12 § När föreståndaren är förhindrad att utöva sitt uppdrag, utövas det
av föreståndarens ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
föreståndaren även i övrigt i föreståndarens ställe vid behandlingen av
vissa ärenden eller grupper av ärenden.

I den ordinarie föreståndarens frånvaro får dock inte fattas sådana
beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan föreståndarens
medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med
föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar.

13 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 11 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på föreståndaren eller på en
särskild förordnad föredragande. Ordföranden får överta beredningen och
föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

14 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m. m. följer att institutets befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

15 § har upphävts genom förordning (1986:998).

16 § Föreståndaren får utan föredragning meddela beslut som inte utan
olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

17 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

18 § Kollegiet behandlar frågor om forskningen och forskarutbildningens
innehåll och organisation, dispositionen av årliga anslag och av lokaler
och materiel samt förslag till anslagsframställning. Kollegiet får hos
styrelsen eller föreståndaren föreslå åtgärder som rör institutets
verksamhet och utveckling.

Tjänsteåligganden

19 § En professor är skyldig att inom sitt ämnesområde bedriva
forskning, undervisa, bedöma de studerandes prestationer och handleda
studerande. Undervisningen skall omfatta 65 timmar för år. Den skall
efter styrelsens bestämmande fullgöras vid institutet, universitetet i
Stockholm, tekniska högskolan i Stockholm eller annan högskoleenhet i
landet.

20 § En professor är skyldig att vid sidan av sin tjänst åta sig att
vara föreståndare för institutet eller föreståndarens ställföreträdare.

21 § Innehavaren av en tjänst som forskare eller forskningsassistent är
i första hand skyldig att bedriva forskning. Dessutom är innehavaren
skyldig att handleda dem som bedriver forskning eller studier vid
institutet.

Tjänstetillsättning m.m.

22 § Andra styrelseledamöter än föreståndaren förordnas för högst fyra
år. Av dem utses tre av universitets- och högskoleämbetet och två av
naturvetenskapliga forskningsrådet. Av de tre ledamöter som utses av
universitets- och högskoleämbetet utses en efter förslag av
universitetet i Stockholm och en efter förslag av tekniska högskolan i
Stockholm.

23 § Föreståndaren utses för högst fem år av regeringen efter förslag
av styrelsen.

Föreståndarens ställföreträdare utses för högst fem år av styrelsen.

Behörig att vara föreståndare eller föreståndarens ställföreträdare är
den som är arbetstagare vid institutet och som har de vetenskapliga och
andra kvalifikationer som behövs. Förordning (1986:998).

24 § Ordinarie tjänster som professor tillsätts av regeringen efter
förslag av styrelsen.

I ärenden om tillsättning av ordinarie tjänster som professor skall
styrelsen inhämta yttranden om sökandes vetenskapliga kompetens från tre
sakkunniga inom det eller de ämnesområden som den berörda tjänsten
omfattar. Till sakkunniga skall styrelsen företrädesvis utse personer
från de nordiska länderna. Förordning (1987:499).

25 § I fråga om tillsättning av ordinarie tjänster som professor skall
bestämmelserna i 19 kap. 67–76 §§ högskoleförordningen (1977:263)
tillämpas. Därvid skall vad som sägs om högskolemyndighet avse
institutets styrelse.

Bestämmelserna i 10 § anställningsförordningen (1965:601) skall inte
gälla i fråga om tillsättning av ordinarie tjänster som professor.
Förordning (1987:499).

25 a § Institutet får inom ramen för sitt förvaltningsanslag inrätta och
tillsätta extra tjänster som professor. Vid tillsättning av sådana
tjänster skall bestämmelserna i 19 kap. 77 och 78 §§
högskoleförordningen (1977:263) tillämpas. Vad som där sägs om
högskolemyndighet skall avse institutets styrelse. Förordning
(1987:499).

26 § Andra tjänster tillsätts av institutet.

27 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning skall tillämpas på dem som innehar tjänster som professor.

Överklagande

28 § Institutets beslut får överklagas hos universitets- och
högskoleämbetet, om något annat inte följer av särskilda föreskrifter.
Förordning (1987:499).

Institutets förslag till tjänst som tillsätts av regeringen får
överklagas hos regeringen.

Beslut om inbjudan att söka en tjänst får inte överklagas. Förordning
(1987:499).

29 § Beslut som har meddelats av universitets- och högskoleämbetet med
anledning av överklagande av beslut av institutet får inte överklagas.
Förordning (1987:499).

30 § Beslut av institutet i ärenden om tjänstledighet och i ärenden som
enligt kollektivavtal skall avgöras av arbetsgivare får överklags hos
statens arbetsgivarverk. Verkets beslut får inte överklagas. Förordning
(1987:499).

Bisysslor

31 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas i fråga om föreståndaren av universitets- och
högskoleämbetet och i fråga om andra arbetstagare av styrelsen.
Förordning (1987:499).

Övergångsbestämmelser

1984:282

1. Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

3. Genom förordningen upphävs förordningen den 29 juni 1964 med
instruktion för forskningsinstitutet för atomfysik.

1987:499

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
tillämpas äldre föreskrifter.