Lag (1984:283) med vissa bestämmelser för Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö

SFS nr
1984:283
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1984-05-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:1094
Upphävd
2005-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:453

1 § På den i Malmö av Scandinavian Airlines System anordnade terminalen
för passagerare och gods, som befordras direkt till eller från ett
luftfartyg i internationell trafik vid Kastrups flygplats i Danmark, får
särskild kontroll äga rum till förekommande av brott som utgör allvarlig
fara för säkerheten vid luftfart. Beträffande sådan kontroll gäller
lagen (1970:926) om särskild kontroll på flygplats i tillämpliga delar.

2 § har upphävts genom lag (1999:453).

3 § Regeringen får besluta om avgifter till staten som ersättning för
kostnaderna för särskild kontroll samt tull- och passkontroll på
terminalen.