Förordning (1984:288) om överföring i krig av vissa av domkapit- lens uppgifter till kontraktsprostarna

SFS nr
1984:288
Departement/myndighet
Civildepartementet KY
Utfärdad
1984-05-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:128
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1989:87

1 § Denna förordning skall tillämpas

1. om riket kommer i krig,

2. om regeringen föreskriver att förordningen skall tillämpas.

Regeringen meddelar föreskrifter om när förordningen inte längre skall
tillämpas.

2 § Om förbindelserna mellan domkapitlet och pastoraten i ett kontrakt
i stiftet inte kan upprätthållas, får kontraktsprosten från domkapitlet
överta de uppgifter som anges i 4 §.

När förbindelserna med domkapitlet åter kan upprätthållas, skall
kontraktsprosten till domkapitlet omedelbart anmäla de beslut som
har fattats med stöd av första stycket.

3 § Även om förbindelserna till domkapitlet kan upprätthållas, får dom-
kapitlet till en kontraktsprost helt eller delvis föra över de uppgifter
som anges i 4 §, om det föreligger risk för att förbindelserna med pasto-
raten kommer att brytas.

4 § Kontraktsprosten får ändra eller upphäva sådana föreskrifter om de
prästerliga arbetsuppgifternas fördelning som har meddelats av domkapitlet
för prästerna i ett pastorat inom kontraktet eller för någon annan präst
som tjänstgör inom kontraktet. Förordning (1989:87).

5 § Ett beslut som en kontraktsprost har meddelat med stöd av denna
förordning får överklagas i den ordning som är föreskriven om besvär
över beslut av domkapitlet i frågan.