Försäkringsinspektionens kungörelse (1984:290) om villkoren för behörighet att tjänstgöra som aktuarie vid försäkringsbolag som meddelar livförsäkring

SFS nr
1984:290
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1984-04-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:688
Upphävd
1999-07-15

Försäkringsinspektionen föreskriver med stöd av 8 kap 18 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) och 49 §
försäkringsrörelseförordningen (1982:790) följande.

Den som skall tjänstgöra som aktuarie i försäkringsbolag, som meddelar
livförsäkring, skall

1. enligt högskoleförordningen (1977:263) ha erhållit utbildningsbevis
avseende samtliga utbildningsmoment ingående i utbildningslinje
omfattande sammanlagt minst 120 poäng, varav minst 60 poäng i ettdera av
ämnena matematik och matematisk statistik samt minst 40 poäng i det
andra ämnet, eller

2. enligt kungörelsen (1969:50) om utbildning vid de filosofiska
fakulteterna och regeringens bestämmelser den 28 mars 1969 om
studiekurser vid de filosofiska fakulteterna ha avlagt filosofie
kandidatexamen med studiekurser omfattande sammanlagt minst 60 poäng i
ettdera av ämnena matematik och matematisk statistik samt minst 40 poäng
i det andra ämnet, eller

3. enligt regeringens före år 1969 gällande stadgor om filosofiska
examina ha avlagt filosofisk ämbetsexamen eller filosofie kandidatexamen
med minst betyget “berömlig” i ettdera av ämnena matematik och
matematisk statistik samt minst betyget “med beröm godkänd” i det andra
ämnet. Med ämnet matematisk statistik jämställs här ämnet
försäkringsmatematik och matematisk statistik.

Övergångsbestämmelser

1984:290

1. Denna kungörelse träder i kraft två veckor efter den dag, då
kungörelsen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

2. Genom kungörelsen upphävs kungörelsen (1972:48) angående behörighet
att vara aktuarie vid försäkringsbolag, som meddelar livförsäkring.

3. För den som vid kungörelsens ikraftträdande redan behörigen tjänstgör
eller tjänstgjort som aktuarie vid försäkringsbolag, som meddelar
livförsäkring, gäller de äldre bestämmelserna.