Förordning (1984:306) om bekämpande av salmonella hos djur

SFS nr
1984:306
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1984-05-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:660
Upphävd
1999-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1111

1 § Statens jordbruksverk leder och samordnar bekämpningen och de
förebyggande åtgärderna enligt lagen (1983:738) om bekämpande av
salmonella hos djur samt beslutar om ersättning av statsmedel.
Förordning (1993:1484).

2 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter som avses i 2 § lagen
(1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur. Statens jordbruksverk
får även meddela föreskrifter om vilka laboratorier som skall anlitas
för undersökning enligt nämnda stadgande. Förordning (1993:1484).

3 § Till den veterinär som har förordnats enligt 3 eller 5 §§ lagen
(1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur liksom för de
laboratoriekostnader som föranleds av bekämpningen lämnas
ersättning av statsmedel enligt bestämmelser som meddelas av
Jordbruksverket. Förordning (1993:1484).

4 § Ersättning av statsmedel får lämnas till den som på grund av
beslut enligt lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur
eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter orsakas

1. kostnad eller förlust genom att djur avlivas eller ägg
oskadliggörs,

2. kostnader för smittreningsåtgärder utöver normal rengöring,

3. kostnader för sanitetsslakt,

4. produktionsbortfall,

5. kostnad eller förlust i annat fall om Jordbruksverket finner
att det finns särskilda skäl.

För egen arbetsinsats och för anställda beräknas ersättningen
efter den arbetslön som på orten i allmänhet betalas
arbetstagare för likartat arbete. För inlejd arbetskraft lämnas
ersättning med högst det belopp som djurägaren betalat.
Förordning (1993:1484).

4 a § Ersättning enligt 4 § lämnas inte

1. vid produktion av mer än 5 000 slaktkycklingar per år och vid avel
i olika led för en sådan produktion, eller

2. vid slaktnötsproduktion som bygger på inköp av mer än 150 kalvar
under den senaste tolvmånadersperioden före salmonellautbrottet.
Förordning (1985:379).

5 § I andra fall än som avses i 4 a § lämnas ersättning enligt 4 §

1. vid annan djuruppfödning än fjäderfäproduktion med högst 70 procent
av kostnaden eller förlusten,

2. vid fjäderfäproduktion med högst 70 procent, om besättningen står
under salmonellakontroll enligt föreskrifter som medelats av
Jordbruksverket, och i annat fall med högst 50 procent av kostnaden
eller förlusten.

För hundar och katter som avlivas lämnas dock ersättning endast vid
yrkesmässig uppfödning. Förordning (1993:1484).

6 § Jordbruksverket får besluta om ersättning med högre belopp än
som anges i 5 §, om det finns särskilda skäl. Förordning (1993:1484).

7 § Har beslut som avses i 1 § lagen (1983:738) om bekämpande av
salmonella hos djur eller Jordbruksverkets föreskrifter om
salmonellakontroll inte följts, får verket besluta om lägre ersättning
än som anges i 5 §. Förordning (1993:1484).

8 § Till ansökan om ersättning för djur som har avlivats skall fogas
intyg om djurens värde.

9 § Behövs för beräkning av ersättning som avses i 4 § första stycket
1 särskild värdering, skall en värderingsman förordnas av
Jordbruksverket.

Värderingsmannen har rätt till ersättning av staten enligt
bestämmelser som meddelas av Jordbruksverket. Förordning (1993:1484).

10 § Vid värderingen skall hänsyn tas till djurets slaktvärde och till
det livvärde djuret kan anses ha utöver slaktvärdet. Vid uppskattning
av livvärdet skall särskilt avseende fästas vid djurets
produktionsförmåga, ålder och avelsvärde.

11 § Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om vilka
uppgifter som skall fogas till ansökan om ersättning, om hur
värderingsmän skall utses och om värderingen av uppkomna förluster.
Förordning (1993:1484).

12 § Ansökan om ersättning skall göras hos Jordbruksverket inom sex
månader från den dag beslut enligt 1 § lagen (1983:738) om bekämpande
av salmonella hos djur har upphävts. Om ansökan inte görs inom den
angivna tiden är rätten till ersättning förlorad, om det inte finns
särskilda skäl. Förordning (1993:1484).

13 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:1111).

14 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1983:738)
om bekämpande av salmonella hos djur och denna förordning meddelas av
Jordbruksverket. Förordning (1993:1484).

Övergångsbestämmelser

1984:306

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984, då förordningen
(1983:936) om bekämpande av salmonella hos djur skall upphöra att
gälla.

I fråga om ersättning för kostnader och förluster som har uppkommit på
grund av åtgärder före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

1985:379

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.

I fråga om ersättning för kostnader och förluster som uppkommit före
ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

1995:228

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1999:660

Förordningen gäller dock fortfarande i de fall där sådant beslut
om bekämpning som avses i 1 § lagen (1983:738) om bekämpande
av salmonella hos djur har fattats före den 1 oktober 1999.