Förordning (1984:308) om ersättning för tull- och passkontroll m.m. vid Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö

SFS nr
1984:308
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1984-05-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:1112
Upphävd
2005-01-01

1 § Denna förordning avser verksamheten vid Scandianvian
Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö.

2 § För statens kostnader för pass- och tullkontroll samt för sådan
kontroll som avses i 1 § lagen (1984:283) med vissa bestämmelser för
Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö skall
terminalinnehavaren betala avgift till staten.

3 § Avgiften är 300 000 kronor för varje påbörjad kalendermånad.

4 § Avgiften tas ut genom räkning från luftfartsverket.

För betalningen får borgen eller förskott krävas.

Övergångsbestämmelser

1984:308.

Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag, då förordningen
enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

För kontroll som äger rum före den 1 juli 1984 utgör avgiften 150 000
kronor.