Förordning (1984:309) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten

SFS nr
1984:309
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1984-05-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:569
Upphävd
1999-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:1471

Inledande bestämmelser

1 § Försvarsmakten skall rekrytera, organisera och utbilda en
styrka för tjänstgöring utomlands (utlandsstyrka).
Förordning (1994:374).

2 § Inom verksamhetsområdet för utlandsstyrkan fastställs
tjänstgöringsområde eller tjänstgöringsområden av
Försvarsmakten. Förordning (1994:374).

3 § Denna förordning tillämpas även på en civil polisavdelning för
tjänstgöring i utlandsstyrkan. Förordning (1992:1160).

Anställning m.m.

4 § Anställning i utlandsstyrkan sker genom skriftligt avtal. I avtalet
skall den anställde förbinda sig att följa bestämmelserna i denna
förordning och de föreskrifter som i övrigt är meddelade för styrkans
verksamhet. Förordning (1992:1160).

5 § I utlandsstyrkan bör inte anställas någon som har högre
kvalifikationer än uppgiften kräver. Förordning (1992:1160).

6 § Den som anställs i utlandsstyrkan får samtidigt inneha en annan
statlig anställning, från vilken han är tjänstledig utan särskilt
beslut om tjänstledigheten. Förordning (1994:374).

7 § Anställning i utlandsstyrkan skall vara tidsbegränsad till den
tidpunkt då tjänstgöring enligt 13 § avslutas. Anställningen får dock
tidsbegränsas till att avse endast den tid som krävs för tjänstgöring
enligt 12 §.

Anställningstiden skall som längst vara 25 månader.
Förordning (1996:1471).

8 § Vid uppsägning av anställning enligt 7 § första stycket första
meningen gäller en uppsägningstid av tre månader. Arbetsgivaren får
dock medge den anställde kortare uppsägningstid. Om den anställde
genomgått utbildning enligt 12 § utan att få godkända vitsord, får
arbetsgivaren säga upp anställningen med en uppsägningstid av en
månad.

I fråga om anställning i utlandsstyrkan tillämpas inte 15-17 §§
lagen (1982:80) om anställningsskydd. Förordning (1996:1471).

9 § Enligt lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
framgår att anställda i utlandsstyrkan är krigsmän, när de tjänstgör
utomlands. Förordning (1992:1160).

10 § Den som anställs i utlandsstyrkan får enligt Försvarsmakten
bestämmande tilläggas militär tjänsteställning enligt organisationsplan
för styrkan. Förordning (1994:374).

Tjänstgöring m.m.

11 § Den som anställs i utlandsstyrkan är skyldig att fullgöra
utbildning samt tjänstgöring utomlands. Förordning (1992:1160).

12 § Om inte regeringen bestämmer annat, omfattar utbildningen högst
fyra veckor för befäl, två veckor för övrig personal samt dessutom två
veckor allmänmilitär utbildning för kvinnlig personal. Härutöver
tillkommer den tid som behövs för in- och utryckning.

13 § Om inte regeringen bestämmer annat, omfattar tjänstgöringen
utomlands sammanlagt högst sju månader eller, för observatörer och
personal i högkvartersstab, 13 månader. Härutöver tillkommer den tid som
behövs i Sverige för inryckning, utrustning och andra förberedelser för
tjänstgöringen utomlands samt för avrustning och utryckning. Dessutom
är den anställde skyldig att enligt Försvarsmaktens bestämmande
tjänstgöra utomlands under den tid som behövs för förberedelse- och
avvecklingsarbete och överlämnande av materiel m.m. samt under den tid
då återtransport till Sverige hindras eller fördröjs av krig eller andra
utomordentliga förhållanden. Förordning (1994:374).

Särskilda bestämmelser

14 § Om förmåner till anställda i utlandsstyrkan finns särskilda
bestämmelser. Förordning (1992:1160).

15 § Om någon som anställts i utlandsstyrkan skadas under
anställningen skall Försvarsmakten, även efter det att anställningen
i utlandsstyrkan upphört, ha ett ansvar för att de
rehabiliteringsuppgifter som enligt 22 kap. lagen (1962:381) om
allmän försäkring åvilar en arbetsgivare fullgörs.

Försvarsmaktens ansvar för rehabilitering enligt denna förordning
fråntar inte den skadades arbetsgivare dennes ansvar för
rehabilitering enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) och lagen om
allmän försäkring. Förordning (1996:1471).

16 § Anställda i utlandsstyrkan skall vid tillämpningen av 20 §
lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. anses
tjänstgöra vid den enhet där de genomgått utbildning enligt 12 §.
Frågor om disciplinansvar eller åtalsanmälan får avgöras av,
förutom den chef som avses i 20 § lagen om disciplinförseelser av
krigsmän, m.m., chefen för försvarets internationella centrum eller
chefen för en kontingent i utlandsstyrkan, om han har lägst
överstelöjtnants eller kommendörkaptens tjänstegrad.
Förordning (1995:1259).

17 § Utrustning och förnödenheter för utlandsstyrkans löpande underhåll
får utan hinder av gällande bestämmelser föras ut ur landet och åter
föras in. Förordning (1992:1160).

18 § För uppgifter som avser utlandsstyrkans verksamhet får i Sverige
utöver tillgänglig arbetskraft tillfälligt anställas ytterligare
personal på tidsbegränsade förordnanden. Förordning (1992:1160).

19 § Den som inte är anställd vid utlandsstyrkan får under
tjänsteresor till och från utlandet tilläggas militär tjänsteställning
enligt Försvarsmaktens bestämmande. Förordning (1994:374).

20 § Beslut i ärenden om tillsättning av tjänst i utlandsstyrkan får
inte överklagas. Förordning (1992:1160).

21 § har upphävts genom förordning (1994:374).

Övergångsbestämmelser

1987:859

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1987.

Bestämmelserna i 15 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och
med den 1 juni 1987. I fråga om den som har förordnats på tjänst i
beredskapsstyrkan före ikraftträdandet gäller 7 och 8 §§ i deras äldre
lydelse.

1996:1471

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Bestämmelserna i
15 § skall tillämpas beträffande personer som skadats efter år 1992.