Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

SFS nr
1984:318
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1984-05-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:566

1 § En markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder
parkering inom området får under de förutsättningar som anges i denna
lag ta ut en avgift (kontrollavgift) om ett fordon parkerats inom
området i strid mot förbud eller villkor som han har beslutat (olovlig
parkering).

Kontrollavgift får inte tas ut om överträdelsen omfattas av förordnande
enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift eller är belagd med
straff enligt annan författning än brottsbalken.

2 § Med fordon avses i denna lag

1. fordon som är upptagna i vägtrafikregistret eller
motsvarande utländska register,

2. fordon som är upptagna i det militära fordonsregistret,
eller

3. fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens.

Bestämmelserna i denna lag om markägare gäller också den som på
grund av avtal har rätt att upplåta ett område för parkering
eller att förbjuda parkering inom området. Lag (2001:566).

3 § Kontrollavgift får tas ut endast om parkeringsförbudet eller
parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på
platsen. Skyltningen skall utföras med vägmärken.

4 § Kontrollavgiften får inte överstiga den felparkeringsavgift som
fastställts inom kommunen enligt lagen (1976:206) om
felparkeringsavgift.

Om felparkeringsavgiften har fastställts till olika belopp för skilda
delar av kommunen eller för skilda slag av överträdelser, får den
kontrollavgift som tas ut för en olovlig parkering inte överstiga den
felparkeringsavgift som har fastställts för det aktuella slaget av
felparkering i den del av kommunen där den olovliga parkeringen ägde
rum. Lag (1986:377).

5 § En ny kontrollavgift får tas ut för varje påbörjat kalenderdygn som
en olovlig parkering pågår. Minst sex timmar måste dock förflyta från
det att en betalningsuppmaning enligt 8 § första stycket utställdes till
dess att en ny får utställas.

Högst fem kontrollavgifter får tas ut för samma olovliga parkering.

6 § Gör markägaren anspråk på kontrollavgift för en olovlig parkering
har han inte rätt att för samma parkering också ta ut parkeringsavgift
som inte betalats.

7 § Fordonets förare och ägare ansvarar solidariskt för att
kontrollavgiften betalas. Ägaren ansvarar dock inte om omständigheterna
gör det sannolikt att fordonet har frånhänts honom genom brott.

Med fordonets ägare avses

1. den som vid tiden för den olovliga parkeringen var antecknad som
fordonets ägare i något av de register som avses i 2 § första stycket
eller den som senare har antecknats där som ägare av fordonet vid tiden
för överträdelsen,

2. i fråga om fordon som brukas med stöd av licens som anges i 2 §
första stycket 3, den som vid samma tid innehade licensen. Lag
(1988:1181).

8 § Vill markägaren ta ut kontrollavgift skall han utställa en
betalningsuppmaning som överlämnas till fordonets förare eller ägare
eller fästs på fordonet.

Om kontrollavgiften inte betalas inom den tid som angetts i uppmaningen,
skall markägaren påminna fordonets förare eller ägare om
betalningsansvaret innan han vidtar åtgärder för inkassering av avgiften
enligt inkassolagen (1974:182). Påminnelsen skall innehålla uppgift om
när avgiften senast skall betalas.

9 § Talan om att få ut kontrollavgift får inte väckas senare än två år
från den dag då den olovliga parkeringen upphörde.

Talan skall väckas vid tingsrätten i den ort där den olovliga
parkeringen ägde rum.

10 § Om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga
parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut
kontrollavgift, får avgiften inte tas ut.

11 § Har någon genom lagakraftägande dom dömts för gärning som
innefattar olovlig parkering eller godkänt strafföreläggande för sådan
gärning får kontrollavgift inte tas ut. Redan erlagd avgift skall
betalas tillbaka.

12 § Markägaren ansvarar för att den som övervakar efterlevnaden av
förbud eller villkor som avses i denna lag har för ändamålet lämplig
utbildning.

Övergångsbestämmelser

1984:318

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. Lagen tillämpas dock inte i
fråga om parkering som påbörjats före ikraftträdandet.

1986:377

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. I fråga om olovlig parkering
som ägt rum före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.