Lag (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar

SFS nr
1984:355
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1984-06-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:225
Upphävd
1993-05-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:494

1 § Skatt (förpackningsskatt) erläggs enligt denna lag till staten vid
omsättning inom landet av förpackning för konsumtionsfärdig dryck
hänförlig till tulltaxenr 20.09 eller 22.01–22.08 tulltaxelagen
(1987:1068) och vid införsel av sådan förpackning med eller utan dryck,
om förpackningens fyllnadsvolym överstiger 0,2 men ej 3 liter.

Skatteplikt föreligger ej för förpackning som är tillverkad
huvudsakligen av papp eller papper.

Bestämmelserna i 1 § lagen (1987:1066) om frihet från skatt eller avgift
vid införsel gäller inte i fråga om skatt enligt denna lag. Lag
(1987:1244).

2 § Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter.

Införs skattepliktiga förpackningar till landet i annat fall än som
avses i 4 § skall förpackningsskatt betalas till tullmyndighet. Därvid
gäller tullagen (1987:1065) och 9 kap. 4 § lagen om punktskatter och
prisregleringsavgifter. Lag (1987:1244).

3 § Skattskyldig, utom i fall som avses i 2 § andra stycket, är den som

1. i yrkesmässig verksamhet här i landet tillverkar skattepliktig
förpackning,

2. i yrkesmässig verksamhet här i landet säljer eller tar i anspråk
förpackning, som utan skatt har förvärvats från tillverkaren eller
införts till landet, när försäljningen eller ianspråktagandet avser
sådan förpackning och sådant ändamål som anges i 1 §.

4 § Skattskyldighet föreligger inte

1. när förpackning utan dryck levereras inom landet till den som är
registrerad som skattskyldig för tillverkning av förpackningar av samma
slag,

2. när förpackning utan dryck införs till landet av den som är
registrerad som skattskyldig för tillverkning av förpackningar av samma
slag,

3. när förpackning införs till landet under omständigheter som medför
tullfrihet enligt 108 § tullagen (1987:1065) eller 6, 7, 13 eller 14 §
lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m.,

4. när förpackning införs till landet i den ordning som anges i 18 § 4,
6 eller 7 lagen (1977:293) om handel med drycker. Lag (1987:1244).

5 § Skattskyldighet för den som är registrerad enligt 7 § inträder när
skattepliktig förpackning inom landet levereras till köpare eller tas i
anspråk för tappning av dryck i yrkesmässig verksamhet.

6 § Förpackningsskatt utgår med 8 öre för varje pantförpackning. För
övriga förpackningar utgår skatten med 10 öre per förpackning om
förpackningens fyllnadsvolym ej överstiger 0,3 liter, med 15 öre om
fyllnadsvolymen överstiger 0,3 men ej 0,7 liter och med 25 öre om
fyllnadsvolymen överstiger 0,7 liter.

Med en pantförpackning avses en förpackning som ingår i ett
riksomfattande system som innebär att en konsument vid inköp av en dryck
får betala ett pantbelopp för förpackningen vilket återbetalas till
honom när förpackningen efter användningen återlämnas.

7 § Den som är skattskyldig enligt 3 § skall vara registrerad hos
riksskatteverket.

8 § I deklaration får avdrag göras för skatt på förpackningar som

1. har sålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten
hänför sig till bristande betalning från köparen,

2. återtagits i samband med återgång av köp.

Avdrag enligt första stycket 1 får göras med belopp som svarar mot så
stor del av skatten som förlusten visas utgöra av förpackningarnas
försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter
betalning, skall redovisning åter lämnas för skatten på det antal
förpackningar som betalningen avser.

9 § Har dryck som avses i 1 § utförts ur landet i förpackning, för
vilken förpackningsskatt har erlagts, skall riksskatteverket på ansökan
av den som utfört varan medge kompensation för den förpackningsskatt som
belastar varan.

Utförs skattepliktig förpackning för förnyad användning hos utländsk
dryckestillverkare, skall riksskatteverket på ansökan av tillverkaren
eller dennes ombud medge återbetalning av erlagd förpackningsskatt för
utförda förpackningar. Återbetalning medges dock ej för större antal
förpackningar än som svarar mot tillverkarens tidigare införsel till
landet av skattepliktiga förpackningar av samma slag med dryck.

Ansökan om kompensation eller återbetalning görs skriftligen hos
riksskatteverket. Den skall omfatta en period om två kalendermånader
räknat från kalenderårets början och ges in till riksskatteverket inom
ett år efter periodens utgång.

Kompensation eller återbetalning utgår inte för belopp som understiger
500 kronor för en period.

Närmare föreskrifter om kompensation för och återbetalning av
förpackningsskatt meddelas av riksskatteverket.

10 § Talan mot beslut enligt 9 § förs hos kammarrätten genom besvär.

Övergångsbestämmelser

1984:355

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984 då lagen (1973:37) om avgift på
vissa drycksförpackningar upphör att gälla. Den upphävda lagen gäller
dock fortfarande i de fall avgiftsskyldighet inträtt före den 1 juli
1984. Bestämmelserna i 3 § 2 den nya lagen gäller ej för förpackningar
som har förvärvats från tillverkare eller införts till landet före den 1
juli 1984.

1993:225

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1984:355) om skatt
på vissa dryckesförpackningar m. m. skall upphöra att gälla vid
utgången av april månad 1993.

Den upphävda lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden
som hänför sig till tiden före den 1 maj 1993.

Efter utgången av juni 1993 skall uppgifter som enligt lagen
ankommit på Riksskatteverket fullgöras av Skattemyndigheten i
Kopparbergs län. Beslut som meddelas av Skattemyndigheten i
Kopparbergs län överklagas hos länsrätten. Lag (1993:494).

1993:494

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av
Riksskatteverket enligt 9 § före ikraftträdandet överklagas enligt
äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till
Skattemyndigheten i Kopparbergs län.