Förordning (1984:380) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen (1969:387)

SFS nr
1984:380
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1984-05-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:598
Upphävd
1989-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Kostnader som koncessionsnämnden för miljöskydd, statens
naturvårdsverk och länsstyrelserna har för prövning eller tillsyn enligt
miljöskyddslagen (1969:387) skall täckas genom avgifter till staten. Har
tillsynen överlåtits åt miljö- och hälsoskyddsnämnden i en kommun, skall
kostnader för tillsynen täckas genom avgifter till kommunen.

Avgifterna skall betalas av den vars verksamhet är föremål för prövning
eller tillsyn.

2 § För rådgivning i miljöskyddsfrågor skall avgift betalas endast om
rådgivningen utgör ett led i handläggningen av ett tillstånds- eller
tillsynsärende.

3 § Avgifterna skall bestämmas på grundval av den handläggningstid som
åtgår för prövningen eller tillsynen. Med handläggningstid avses den
sammanlagda tid som tjänstemännen vid myndigheten har använt för
beredning, föredragning och beslut i ett tillståndsärende eller för
tillsynen under ett kalenderår av en verksamhet. För länsstyrelsens
tillståndsprövning gäller dessutom 5 § tredje stycket.

I handläggningstiden skall inte inräknas den del av restiden som vid ett
och samma resetillfälle för en tjänsteman överstiger två timmar.
Förordning (1986:634).

4 § Avgift skall inte betalas för handläggning som föranleds av att ett
beslut enligt miljöskyddslagen (1969:387) har överklagats.

Prövningsavgift

5 § För prövning av frågor om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och
för prövning som avses i 41 § miljöskyddslagen (1969:387) skall avgift
betalas med de belopp som anges i följande avgiftslista.

Myndighet Avgiftsbelopp i kronor för varje
hel timme handläggningstid

Koncessionsnämnden
för miljöskydd 560
Länsstyrelsen 390
Statens naturvårdsverk 420

För länsstyrelsens tillståndsprövning skall därutöver betalas en
grundavgift som motsvarar avgiften för en handläggningstid av två
timmar. Förordning (1986:634).

6 § Avgift skall inte betalas för handläggning som avser ansökan om
tillstånd vilken har återkallats innan den har kungjorts enligt 14 §
andra stycket 1 miljöskyddslagen (1969:387).

7 § Nedsättning av avgiften får bestämmas om handläggningen avser
tillstånd till en verksamhet som inte är tillståndspliktig enligt
miljöskyddsförordningen (1981:574).

I ärenden enligt 23–25, 27 eller 41 § miljöskyddslagen (1969:387) får
avgiften sättas ned eller efterges, om det är skäligt med hänsyn till
utgången i ärendet.

8 § Vid prövningen av nedan angivna verksamheter får avgiften bestämmas
till högst de belopp som anges nedan.

Verksamhet Nytt tillstånd Ändrat tillstånd

Fiskodling med högst 50
ton fisk i odlingen 5 000 kronor 2 000 kronor
Musselodling med en areal
av högst 40 000 m 5 000 kronor 2 000 kronor

Vid prövningen av motorsportbana eller skjutbana får avgiften begränsas
till de i första stycket angivna avgiftsbeloppen, om inte särskilda skäl
talar mot en sådan begränsning.

9 § Beslut om prövningsavgift meddelas av koncessionsnämnden för
miljöskydd eller av länsstyrelsen. Ett avgiftsbeslut omfattar även annan
myndighets kostnader som enligt 1 och 3 §§ skall täckas genom avgifter.

Tillsynsavgift

10 § För tillsyn av en miljöfarlig verksamhet skall avgift betalas med
belopp som anges i 5 § andra stycket, om inte annat följer av 12 §.

För avgift som skall betalas till en kommun gäller vad som föreskrivs i
fråga om avgift för tillsyn som utövas av länsstyrelsen. Förordning
(1986:634).

11 § Avgift skall inte betalas för tillsyn som föranleds av klagomål som
visar sig vara obefogade.

12 § Den sammanlagda årliga tillsynsavgiften för en verksamhet som anges
i 8 § första stycket får inte bestämmas till högre belopp än det som i
nämnda stadgande anges som högsta sammanlagda prövningsavgift för ett
ändrat tillstånd. Detsamma gäller verksamheter som anges i 8 § andra
stycket, om inte särskilda skäl talar mot en sådan begränsning av
avgiften.

13 § Beslut om tillsynsavgift meddelas av den myndighet som utövar
tillsynen enligt miljöskyddslagen (1969:387).

Gemensamma bestämmelser

14 § Beslut enligt 9 eller 13 § får meddelas utan att underrättelse
enligt 15 § första stycket förvaltningslagen (1971:290) har skett. Om
någon sådan underrättelse inte har skett, skall den myndighet som har
meddelat beslutet ompröva detta på begäran av den avgiftsskyldige.
Beslut enligt 9 eller 13 § får överklagas hos kammarrätten genom besvär.

Beslut enligt 9 eller 13 § får verkställas enligt utsökningsbalken.
Förordning (1986:634).

15 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av
statens naturvårdsverk.

Övergångsbestämmelser

1989:598

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1984:380) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen (1969:387). Den upphävda
förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig
till tiden före den 1 juli 1989.

3. Intill dess kommunen har fattat beslut om avgiftstaxa enligt 7 §
skall den upphävda förordningen gälla i fråga om avgift till kommunen.