Fartygsuttagningskommissionens kungörelse (1984:386) med föreskrifter om uttagning av fartyg

SFS nr
1984:386
Departement/myndighet
Fartygsuttagningskommissionen
Utfärdad
1984-05-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:801
Upphävd
1988-07-01

Uttagning

1 § Uttagningsmyndighet beslutar om uttagning efter ansökan av
behovsmyndighet. Beslutet skall expedieras till skeppets eller båtens
ägare eller innehavare.

2 § Fartygsuttagningskommissionen beslutar om uttagning av skepp och
om uttagning av båtar som skall användas utanför försvarsmakten.

3 § Följande myndigheter är uttagningsmyndigheter för båtar som
stadigvarande finns inom den beslutande myndighetens geografiska
ansvarsområde och som skall användas inom försvarsmakten.

1. Västkustens militärkommando med Älvsborgs kustartilleriregemente,

2. Sydkustens örlogsbas,

3. Ostkustens örlogsbas,

4. Blekinge kustartilleriförsvar med Karlskrona kustartilleri
regemente,

5. Stockholms kustartilleriförsvar,

6. Gotlands kustartilleriförsvar med Gotlands kustartilleriregemente,

7. Norrlands kustartilleriförsvar med Härnösands kustartilleri
regemente.

4 § Sammanfaller uttagningsmyndigheternas geografiska ansvarsområden
skall de samråda före beslut om uttagning.

Uppkommer därvid oenighet om vilken myndighet som skall
fatta beslut om uttagning skall ärendet överlämnas till
fartygsuttagningskommissionen.

5 § Beslut om uttagning som fattas av myndighet som anges i 3 § får
gälla under högst fem år och får därefter vid behov förnyas. Beslut
skall uppsättas på blanketten “Beslut om uttagning av motorbåt” (M
7102-742810-8). Till beslutet skall fogas blanketterna “Fartygsdata
uttaget fartyg” (M 7102-742790-2) och “Anmälan uttagen båt” (M 7102-
742840-5).

Övriga bestämmelser

6 § Myndighet för vars behov uttagning har skett skall vidta de
åtgärder som behövs för att fartygen omedelbart skall kunna tas i
anspråk genom förfogande.

7 § Föreskrifter för ianspråktagande genom förfogande finns i
förfogandelagen (1978:262), förfogandeförordningen (1978:558) och
försvarets civilförvaltnings förfogandekungörelse (FFS 1980:30).