Förordning (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

SFS nr
1984:406
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1984-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:63

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller i fråga om skatt enligt lagen (1984:404) om
stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Beteckningar i förordningen
har samma innebörd som i den lagen.

2 § Det som föreskrivs om dagboken över inskrivningsärenden i
denna förordning ska i fråga om inskrivningsmyndigheten enligt
19 kap. 3 § jordabalken i stället avse ärenderegistret enligt
19 kap. 8 § samma balk. Förordning (2011:63).

3 § Har upphävts genom förordning (2005:158).

Fastställande av skatt m.m.

4 § Det fastställda skattebeloppet antecknas på expeditionen i
ärendet eller på annan handling som tillhandahålls ingivaren i
ärendet.

Om både skatt och expeditionsavgift tas ut i ett ärende anges även
summan av beloppen. Förordning (1994:602).

5 § I dagboken över inskrivningsärenden antecknas det värde som
ligger till grund för fastställande av stämpelskatten och den
fastställda skattens belopp.

Om en inskrivningsmyndighet efter omprövning fastställer
skatten till ett annat belopp, antecknas detta i dagboken.

Om en inskrivningsmyndighets beslut i ett skatteärende
överklagas, antecknas i dagboken den dag då överklagandet
kommer in. Fastställer en domstol skatten till ett annat belopp
än inskrivningsmyndigheten, antecknas detta i dagboken.
Förordning (2008:172).

Återvinning m.m.

6 § Inskrivningsmyndigheten skall föra en särskild förteckning
i två exemplar över ärenden om återvinning av stämpelskatt.
Ärendena tas upp i förteckningen efter hand som de kommer in
och numreras i löpande följd för kalenderår. För varje ärende
hänvisas i förteckningen till det ärende i vilket skatten har
fastställts.

I förteckningen antecknas beslut i återvinningsärenden med
angivande av dagen för besluten. Innebär ett beslut bifall till
en ansökning, skall detta antecknas tillsammans med beloppet.
Skälen för beslutet anges genom hänvisning till lagrum som har
tillämpats. Innebär beslutet att ansökningen avslås, skall
beslutet sättas upp särskilt. Avskrift av ett sådant
avslagsbeslut skall genast sändas till sökanden i rekommenderat
brev. I förteckningen hänvisas till det särskilt uppsatta
beslutet.

När ett återvinningsärende har avgjorts, skall den som fattat
beslutet bestyrka införingarna i förteckningen med sitt namn.
Förordning (2005:158).

6 a § Vid bifall till en ansökan om återvinning skall beslutet
anmärkas i dagboken vid det ärende som ansökningen avser.

Har inskrivningsmyndigheten efter omprövning bifallit en
ansökan om återvinning, skall omprövningsbeslutet också
anmärkas i dagboken. Förordning (2005:158).

7 § I fråga om aktbildning och utgallring i återvinningsärenden
tillämpas 8-11 och 37-38 §§ förordningen (1996:271) om mål och
ärenden i allmän domstol. Förordning (1996:275).

Underrättelser m.m.

8 § Betalas inte fastställd skatt inom tre veckor från den dag
då expedition i ärendet har tillhandahållits, ska den
skattskyldige skriftligen erinras om betalningsskyldigheten och
den tid inom vilken betalning ska ske.

Om en inskrivningsmyndighet efter omprövning eller en domstol
efter överklagande fastställer skatt till högre belopp än som
tidigare har beräknats, ska inskrivningsmyndigheten eller
domstolen genast underrätta den skattskyldige om den tid inom
vilken den tillkommande skatten ska betalas och i vilken
ordning detta ska ske. Förordning (2008:172).

9 § Inskrivningsmyndigheten ska i en särskild förteckning
anteckna när en underrättelse enligt 8 § skickas. Domstolen ska
göra en motsvarande anteckning på dagboksbladet i ärendet.
Förordning (2008:172).

10 § Om domstolen fastställer skatten till annat belopp än vad
inskrivningsmyndigheten har beslutat, ska en kopia av beslutet
genast sändas till inskrivningsmyndigheten.

Om beslutet avser skatt som Lantmäteriet är ansvarig
uppbördsmyndighet för, ska domstolen också sända en kopia till
Lantmäteriet. Förordning (2008:700).

11 § När skatt återbetalas ska detta om möjligt antecknas på
den handling som upptar beslutet om skatten.

Om återbetalningen görs av Lantmäteriet, ska Lantmäteriet
underrätta inskrivningsmyndigheten när återbetalningen har
skett. Förordning (2008:700).

Indrivning

11 a § Bestämmelser om begäran om indrivning m. m. finns i 4–9 §§
indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige
skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning
görs framgår av 3 § nämnda förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100
kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.
Förordning (1993:1248).

Tillsyn över skattens fastställande

12 § Den granskningsmyndighet som avses i 41 § lagen (1984:404) om
stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter är kammarkollegiet.

13 § Inskrivningsmyndigheten skall för varje månad, och före utgången av
nästföljande månad, till kammarkollegiet sända ett exemplar av
förteckningen över återvinningsärenden enligt 6 §. Till förteckningen
skall fogas akterna i de ärenden som redovisas i förteckningen.

Om insändande av dagbok över inskrivningsärenden gäller särskilda
bestämmelser.

14 § När granskningen av de handlingar som anges i 13 § första stycket
har avslutats, skall kammarkollegiet återställa akterna till
inskrivningsmyndigheten.

Granskningen av alla under ett år avlämnade dagböcker och förteckningar
med tillhörande handlingar bör vara avslutad före utgången av följande
år.

Avskrivning

15 § Har upphävts genom förordning (2008:172).

16 § Om den skatt som har fastställts av
inskrivningsmyndigheten inte har kunnat tas ut, får
Lantmäteriet och de inskrivnings- och registermyndigheter som
anges i 38 a, 38 b och 38 c §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt
vid inskrivningsmyndigheter avskriva beloppet i sina respektive
räkenskaper. Förordning (2008:700).

Uppbörd av stämpelskatt vid Lantmäteriet m.m.

17 § Innefattar inskrivningsmyndighetens beslut som förs in i
fastighetsregistrets inskrivningsdel att stämpelskatt ska tas
ut enligt lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter, ska skatten betalas in till
Lantmäteriet. Inskrivningsmyndigheten och Lantmäteriet får
trots bestämmelserna i 33 § samma lag lämna ut andra handlingar
än pantbrev även innan skatten har betalats.

Lantmäteriet beslutar hur fastställd skatt ska tas ut.
Lantmäteriet får även i andra fall än som avses i första
stycket lämna ut pantbrev innan skatten har betalats, om
Lantmäteriet och sökanden har kommit överens om att betalning
får ske via autogiro.

Influten stämpelskatt sätts in på statens centralkonto i
Riksbanken.

Betalas inte fastställd skatt inom den tid som anges i 31 §
lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, ska
Lantmäteriet omedelbart göra framställning om indrivning.
Förordning (2008:780).

18 § Inbetalning av tillkommande skattebelopp enligt 31 § andra
stycket lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter ska göras till Lantmäteriet. Detsamma
gäller om dröjsmålsavgift ska tas ut enligt 34 § första stycket
samma lag.

Om skatt ska återbetalas enligt 40 § första stycket lagen om
stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, görs återbetalningen
av Lantmäteriet. Förordning (2008:700).

Uppbörd av stämpelskatt vid Bolagsverket m.m.

18 a § En inskrivningsmyndighet som avses i 38 a § lagen
(1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter får,
trots bestämmelserna i 33 § samma lag, lämna ut andra
handlingar än företagsinteckningsbrev även innan skatten har
betalats.

Inskrivningsmyndigheten beslutar hur fastställd skatt ska tas
ut. Inskrivningsmyndigheten får även i andra fall än som avses
i första stycket lämna ut företagsinteckningsbrev innan skatten
har betalats, om myndigheten och sökanden har kommit överens om
att betalning får ske via autogiro. Förordning (2008:1083).

Särskilda bestämmelser

19 § Närmare föreskrifter om uppbörd och redovisning av
stämpelskatt hos inskrivningsmyndighet meddelas av, var och en
för sitt verksamhetsområde, Lantmäteriet och de inskrivnings-
och registermyndigheter som anges i 38 a, 38 b och 38 c §§
lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

Föreskrifter till 17 och 18 §§ meddelas av Lantmäteriet.
Förordning (2008:700).

20 § Lantmäteriet och de inskrivnings- och registermyndigheter
som anges i 38 a, 38 b och 38 c §§ lagen (1984:404) om
stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter får, var och en för
sitt område, meddela föreskrifter i fråga om befrielse från
skyldigheten att betala dröjsmålsavgift enligt 34 § andra
stycket samma lag. Förordning (2008:700).

Övergångsbestämmelser

1992:1077

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter
gäller dock fortfarande i fråga om skatt som förfallit till betalning
före ikraftträdandet.

2001:346

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001 såvitt gäller
den inskrivningsmyndighet som anges i 38 a § lagen (1984:404)
om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter och i övrigt den
1 december 2001.

2005:158

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande för beslut om stämpelskatt som
meddelats före ikraftträdandet.