Lag (1984:409) om skatt på gödselmedel

SFS nr
1984:409
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1984-06-07
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:1499
Upphävd
2010-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1505

1 § Skatt (gödselmedelsskatt) skall betalas till staten enligt
denna
lag för gödselmedel.

Med gödselmedel enligt denna lag avses ammoniak som hänförs till nr
2814 i Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG)
nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och
statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, kaliumnitrat och
kalciumnitrat som hänförs till KN-nr 2834 samt varor som hänförs till
KN-nr 3102, 3103 och 3105. Lag (1995:1527).

2 § Skatt skall betalas med en krona 80 öre för varje helt kilogram
kväve i gödselmedlet, om andelen kväve i medlet är minst två procent.

Skatt skall betalas med 30 kronor för varje helt gram kadmium i
gödselmedlet, till den del kadmiuminnehållet överstiger fem gram per
ton fosfor. Lag (1995:616).

3 § Regler för förfarandet vid beskattningen finns i
skattebetalningslagen (1997:483). Lag (2002:407).

4 § Skyldig att betala skatt (skattskyldig) är den som

1. godkänts som lagerhållare enligt 4 a §,

2. i annat fall än som avses i 1, yrkesmässigt tillverkar
gödselmedel, och

3. i annat fall än som avses i 1, från ett annat land för in
eller tar emot gödselmedel för yrkesmässig återförsäljning
eller för egen yrkesmässig användning inom landet.

En verksamhet är yrkesmässig, om den utgör näringsverksamhet
enligt 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), eller om den
bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan
näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för
omsättningen i verksamheten under ett kalenderår överstiger
30 000 kr. Lag (2006:594).

4 a § Som lagerhållare får godkännas den som avser att

1. yrkesmässigt tillverka gödselmedel,

2. föra in gödselmedel till Sverige för yrkesmässig
återförsäljning eller för egen yrkesmässig användning inom
landet, eller

3. i större omfattning yrkesmässigt återförsälja gödselmedel,

om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och
omständigheterna i övrigt är lämplig som lagerhållare.

Godkännande av lagerhållare skall återkallas om
förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om
lagerhållaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller
omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.
Lag (2002:407).

5 § Skyldighet att betala skatt som avses i 2 § första stycket
inträder

1. för den som är godkänd lagerhållare när

a) ett gödselmedel levereras till en köpare som inte är godkänd
lagerhållare,

b) ett gödselmedel tas i anspråk för något annat ändamål än
försäljning, eller

c) godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid
skattskyldigheten omfattar gödselmedel som då ingår i hans
lager,

2. för den som är skattskyldig enligt 4 § första stycket 2, när
ett gödselmedel tillverkas,

3. för den som är skattskyldig enligt 4 § första stycket 3, när
ett gödselmedel förs in till landet.

Skyldighet att betala skatt som avses i 2 § andra stycket
inträder

1. för den som är godkänd lagerhållare, när ett gödselmedel
tillverkas eller förs in till landet,

2. för den som är skattskyldig enligt 4 § första stycket 2, när
ett gödselmedel tillverkas,

3. för den som är skattskyldig enligt 4 § första stycket 3, när
ett gödselmedel förs in till landet. Lag (2002:407).

6 § Har upphävts genom lag (2002:407).

7 § En skattskyldig får göra avdrag för skatt på sådana
gödselmedel

1. som har förts ut ur landet,

2. för vilka skattskyldighet tidigare har inträtt,

3. som har tagits tillbaka i samband med återgång av köp,

4. som har förbrukats eller sålts för förbrukning för annat
ändamål än att användas som växtnäring.

Avdrag enligt första stycket 2 eller 3 får endast göras för
skatt som avses i 2 § första stycket. Lag (2002:407).

8 § Den som inte är skattskyldig kan, i motsvarande fall som
avses i 7 § 1 och 4, hos beskattningsmyndigheten ansöka om
återbetalning av gödselmedelsskatt.

Ansökan enligt första stycket skall vara skriftlig och omfatta
en period om ett kalenderkvartal och ges in till
beskattningsmyndigheten inom tre år efter kvartalets utgång.
Återbetalning medges inte för skattebelopp som för
kalenderkvartal understiger 1 500 kronor. Ansökan skall
åtföljas av dokumentation som styrker rätten till
återbetalning. Lag (2006:1505).

8 a § Har upphävts genom lag (2002:407).

8 b § Har upphävts genom lag (2002:407).

8 c § Har upphävts genom lag (2002:407).

8 d § Har upphävts genom lag (2002:407).

9 § Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2002:407).

Övergångsbestämmelser

1995:57

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1995:616

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som
hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3. Den som är registrerad som avgiftsskyldig skall avregistreras vid
ikraftträdandet. Om denne registreras som skattskyldig från
ikraftträdandet inträder dock inte avgiftsskyldighet för lagret vid
avregistreringen.

1995:1527

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som
hänför sig till tiden före ikraftträdandet. För skatt som avses i 2 §
andra stycket gäller dock följande. Gödselmedel som har tillverkats
eller förts in till landet före ikraftträdandet skall tas upp till
beskattning i första redovisningsperioden efter ikraftträdandet om
skattskyldighet då ännu inte har inträtt.

1999:1092

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den
31 december 1999. I fråga om den som är skyldig att föra
räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) skall 8 b §
även därefter tillämpas i sin äldre lydelse.

1999:1251

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före
ikraftträdandet.

2000:472

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Om Skattemyndigheten
i Gävle har meddelat ett beslut före ikraftträdandet och
beslutet har överklagats, skall Riksskatteverket föra det
allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol.

2001:519

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till
tiden före ikraftträdandet.

2002:407

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som
hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3. Den som vid lagens ikraftträdande har registrerats enligt
6 § skall anses godkänd som lagerhållare enligt 4 a §.

2006:594

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.

2006:1505

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.

2009:1499

Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som
hänför sig till tiden före den 1 januari 2010.