Förordning (1984:465) om fraktstöd för film

SFS nr
1984:465
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-06-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:549
Upphävd
1991-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Statligt fraktstöd för film lämnas enligt föreskrifterna i denna
förordning.

2 § I denna förordning avses med biografföreställning sådan allmän
sammankomst eller offentlig tillställning där film visas och med
barnmatiné sådan biografföreställning som riktar sig till barn och som
börjar senast klockan 17.00. Förordning (1990:996).

3 § Fraktstöd kan endast lämnas för sådana filmer som statens biografbyrå
har förklarat berättigade till stödet.

Vidare krävs att filmen har visats vid biografföreställning på ett sådant
fast visningsställe där det ges högst fem föreställningar i veckan utöver
barnmatinéer. Fraktstöd får dock lämnas även om antalet föreställningar
på ett visningsställe tillfälligt överstiger fem i veckan.

4 § Fraktstödet för en film skall beräknas med hänsyn till sådana
kostnader för frakten av filmen som normalt uppkommer för den som låter
visa film på orten.

Filmer som skall vara berättigade till fraktstöd

5 § Statens biografbyrå skall i samband med sin granskning enligt lagen
(1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram pröva om en
film skall vara berättigad till fraktstöd.

Biografbyrån får förklara en sådan film berättigad till fraktstöd endast
om den är minst 16 millimeter bred.

Av det antal filmer som varje år visas första gången vid
biografföreställning här i landet skall biografbyrån välja ut omkring en
tredjedel, vilka filmer skall vara berättigade till fraktstöd. Urvalet
skall ske med hänsyn till kvalitet. Förordning (1990:996).

6 § Om det finns särskilda skäl får biografbyrån även förklara en film,
som har granskats före den 1 januari 1978, berättigad till fraktstöd.

Frågan om rätt till fraktstöd för en sådan äldre film skall biografbyrån
pröva på anmälan av den som låter distribuera filmen till biografer här i
landet.

Vid prövningen skall biografbyrån främst beakta filmens filmhistoriska
värde.

Närmare om fraktstödet

7 § Frågor om utbetalning av fraktstöd prövas av biografbyrån efter
ansökan av den som låtit visa filmen.

Ansökan om utbetalning skall ges in till biografbyrån inom två månader
efter utgången av det kalenderkvartal under vilket filmen visades.

8 § Fraktstöd lämnas med ett belopp som motsvarar 70 procent av de
kostnader som avses i 4 §.

I mån av tillgång på medel lämnas ett tilläggsbelopp som motsvarar
återstoden av kostnaderna. Beslut om tilläggsbelopp fattas under juni
månad och avser de filmer som visats under tiden den 1 april närmast
föregående år — den 31 mars det innevarande året. Om tillgängliga medel
inte förslår till att ersätta de återstående kostnaderna för samtliga
mottagare av fraktstöd, skall medlen fördelas mellan dem proportionellt i
förhållande till de återstående kostnaderna för var och en.

Om det belopp som bestämts för en stödmottagare enligt andra stycket
understiger 100 kronor, betalas beloppet inte ut, utan fördelas mellan de
övriga mottagarna.

9 § Beslut av biografbyrån i frågor som avser fraktstöd får inte
överklagas.

10 § Biografbyrån får meddela föreskrifter för verkställigheten av
denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1984:465

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1978:223) om
försöksverksamhet med fraktstöd för film.

3. Sådana filmer som har förklarats berättigade till fraktstöd med stöd
av den gamla förordningen, men som visats efter utgången av juni 1984,
får stöd enligt föreskrifterna i den nya förordningen.

4. I fråga om filmer som visats före utgången av juni 1984 gäller den
gamla förordningen.

5. Sådana beslut om tilläggsbelopp som fattas under juni 1985 skall avse
de filmer som visats under tiden den 1 juli 1984–den 31 mars 1985.

1987:234

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

I fråga om film som har förklarats berättigad till fraktstöd före
utgången av juni 1987 gäller att rätten till stöd också avser varje sådan
kopia av filmen som är mindre än 35 millimeter men minst 16 millimeter
bred. Fraktstöd lämnas dock inte får sådana visningar av de smala
kopiorna som har ägt rum före den 1 juli 1987.