Förordning (1984:471) med instruktion för statens lantbrukskemiska laboratorium

SFS nr
1984:471
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1984-06-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:859
Upphävd
1988-08-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 2, 3,
9, 16 och 18 §§, tillämpas på statens lantbrukskemiska laboratorium.

I fråga om laboratoriet utövas myndighets befogenhet enligt 15 kap.
3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning och enligt allmänna
verksstadgan av lantbruksstyrelsen. Sådan befogenhet får styrelsen
överlämna till laboratoriet.

Uppgifter

2 § Laboratoriet skall som centrallaboratorium bedriva lantbrukskemisk
analysverksamhet. Verksamheten omfattar kemiska, fysikaliska och
biologiska undersökningar på jordbrukets, skogsbrukets och
trädgårdsnäringens områden.

3 § Det åligger laboratoriet särskilt att

1. bevaka behovet av analys- och provtagningsmetoder för den
lantbrukskemiska analysverksamheten och i samarbete med forsknings-
och försöksorgan utarbeta, utveckla och pröva sådana metoder samt
offentliggöra metoder som prövats lämpliga,

2. inspektera de lantbrukskemiska stationer som står under
lantbruksstyrelsens tillsyn samt verka för enhetliga undersökningar
och resultatredovisningar inom verksamhetsområdet,

3. på uppdrag göra analyser och därmed sammanhängande undersökningar
inom verksamhetsområdet i den utsträckning detta behövs för funktionen
som centrallaboratorium,

4. på uppdrag göra analyser för forsknings- och försöksinstitutioner
på jordbrukets, skogsbrukets och trädgårdsnäringens områden.

4 § För tjänster som laboratoriet utför på uppdrag utgår avgift enligt
taxa som fastställs av lantbruksstyrelsen efter förslag av
laboratoriet och efter samråd med riksrevisionsverket.

Organisation

5 § Lantbruksstyrelsen är chefsmyndighet för laboratoriet.

6 § Chef för laboratoriet är en föreståndare.

Vid laboratoriet finns i övrigt peronal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

Till laboratoriet är knuten en lantbrukskemisk nämnd som
lantbruksstyrelsen utser.

Ärendenas handläggning

7 § Av lantbruksstyrelsen avgörs, utöver vad som följer av särskilda
bestämmelser samt 1, 4 och 9 §§, ärenden som angår

1. framställning till regeringen,

2. frågor av större ekonomisk betydelse,

3. viktigare frågor om laboratoriets organisation och arbetsformer,

4. kassarörelse och medelsredovisning,

5. föreskrifter om provtagnings- och analysmetoder vid de
lantbrukskemiska stationerna,

6. andra frågor som föreståndaren hänskjuter till lantbruksstyrelsen.
Förordning (1984:885).

8 § Ärenden som inte skall avgöras av lantbruksstyrelsen avgörs av
föreståndaren. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de
behöver prövas av föreståndaren, får de avgöras av annan tjänsteman
enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.
Förordning (1984:885).

Tjänstetillsättning

9 § Tjänsten som föreståndare tillsätts av regeringen efter anmälan av
chefen för lantbruksstyrelsen.

Andra tjänster tillsätts av lantbruksstyrelsen eller, efter styrelsens
bemyndigande, av laboratoriet.

Besvär

10 § Ett beslut av laboratoriet får överklagas hos lantbruksstyrelsen
genom besvär, om inte annat är föreskrivet.

I fråga om sådana beslut eller förslag i ärenden om
tjänstetillsättning som tillkännages genom anslag räknas besvärstiden
från den dag då anslaget skedde hos den myndighet som meddelat
beslutet eller avgett förslaget. Detsamma gäller beslut om
långtidsvikariat som tillsätts i samma ordning som tjänsten.