Lag (1984:477) om beslutanderätt för Sveriges turistråd

SFS nr
1984:477
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1984-06-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:444
Upphävd
1992-07-01

1 § Regeringen får överlämna till Sveriges turistråd eller en under
Turistrådet lydande särskild delegation att besluta i frågor om bidrag
eller annat stöd inom Turistrådets verksamhetsområde.

2 § Den som hos Sveriges turistråd eller delegation som avses i 1 §
har tagit befattning med en fråga som avses i 1 § får inte obehörigen
röja eller utnyttja vad han eller hon därvid har erfarit om affärs-
eller driftsförhållanden.

Övergångsbestämmelser

1992:444

Vad som i 2 § den upphävda lagen sägs om tystnadsplikt skall dock
fortfarande gälla.