Förordning (1984:482) om ersättning för riksfärdtjänst

SFS nr
1984:482
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1984-06-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:340
Upphävd
1989-10-01

1 § Enligt denna förordning lämnas ersättning till den som svarar för
befordran av personer som har tillstånd att anlita riksfärdtjänst.

2 § Tillstånd att anlita riksfärdtjänst får meddelas sådana personer
som till följd av svåra och bestående handikapp inte kan resa på annat
sätt än att det medför merkostnader. Om den som tillståndet avser
behöver ledsagare under resan, får tillståndet omfatta även
ledsagaren.

Varje tillstånd får avse enbart en resa för rekreation eller något
annat enskilt ändamål, om inte transportrådet föreskriver annat.

3 § Tillstånd att anlita riksfärdtjänst får meddelas och ersättning
lämnas, om inte transportrådet föreskriver annat, under förutsättning
att

1. resan görs med allmänna kommunikationsmedel eller med för ändamålet
särskilt anpassat fordon,

2. färdvägens sammanlagda längd överstiger 200 kilometer, och

3. färdvägen sträcker sig över två eller flera kommuners områden.

4 § Ersättning för befordran av personer som har tillstånd att anlita
riksfärdtjänst lämnas med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan
resekostnaden och den beräknade kostnaden för resan om den företagits
med tåg i andra klass.

För befordran av ledsagare lämnas ersättning med ett belopp som
motsvarar resekostnaden.

5 § Frågor om tillstånd att anlita riksfärdtjänst får prövas av
kommunstyrelsen eller annan nämnd som en kommun bestämmer.

Sådana beslut får överklagas genom besvär hos transportrådet. Rådets
beslut får inte överklagas.

6 § Frågor om ersättning för befordran prövas av transportrådet som
också betalar ut ersättning.

Transportrådets beslut får inte överklagas.

7 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av
transportrådet.

Övergångsbestämmelser

1989:340

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1989, då förordningen
(1984:482) om ersättning för riksfärdtjänst skall upphöra att gälla.

Tillstånd som har meddelats enligt den äldre förordningen gäller till
utgången av år 1989, om inte tillståndet dessförinnan har upphört att
gälla. I fråga om tillstånd som har meddelats enligt den äldre
förordningen gäller den nya förordningen i tillämpliga delar.

Tidpunkten för fördelning av medel enligt 7 § skall år 1989 vara den 15
oktober.