Förordning (1984:487) om hyresstopp

SFS nr
1984:487
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1984-06-14

1 § Vid tillämpning av 1 § tredje stycket lagen (1984:486) om
hyresstopp avses med ombyggnad

1. åtgärder som enligt 75 § första stycket c) byggnadsstadgan
(1959:612) hänförs till nybyggnad,

2. åtgärder som finansieras med bostadslån enligt
bostadsfinansieringsförordningen (1974:946).

2 § Frågor om undantag från förbudet i 1 § lagen (1984:486) om
hyresstopp prövas av statens pris- och kartellnämnd.

Nämndens beslut kan överklagas genom besvär hos regeringen
(bostadsdepartementet).

3 § Allmänt åtal för brott som avses i 2 § lagen (1984:486) om
hyresstopp får väckas endast efter medgivande av statens pris- och
kartellnämnd.

4 § Pris- och kartellnämnden får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställigheten av lagen (1984:486) om hyresstopp.