Notarieförordning (1984:488)

SFS nr
1984:488
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1984-06-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:469
Upphävd
1990-07-01

Notarietjänstgöring

1 § Notarietjänstgöring fullgörs efter juris kandidatexamen eller
juristexamen under en tid av två år och sex månader.

2 § Notarietjänstgöringen fullgörs vid tingsrätt eller länsrätt eller
båda slagen av domstolar.

3 § Efter särskild prövning får till en tid av högst sex månader
tjänstgöring hos en annan arbetsgivare än tingsrätt eller länsrätt
tillgodoräknas som notarietjänstgöring. Sådan tjänstgöring skall i tiden
ligga före domstolstjänstgöringen.

Vid prövningen skall särskilt beaktas tjänstgöringens allmänna juridiska
värde men även dess värde för fortsatt arbete vid tingsrätt eller
länsrätt.

4 § Den som saken rör skall efter en skriftlig framställning få
förhandsbesked huruvida en tilltänkt tjänstgöring med hänsyn till sitt
innehåll kan tillgodoräknas som notarietjänstgöring.

5 § Notariemeritering har förvärvats av den som på ett
tillfredsställande sätt har fullgjort notarietjänstgöring. Notarien
skall därvid ha utfört domargöromål som avses i 19 § förordningen
(1979:572) med tingsrättsinstruktion eller 21 § förordningen (1979:573)
med länsrättsinstruktion.

Uppgifter

6 § Notarienämnden har till uppgift att avgöra

1. ärenden om antagning till notarietjänster,

2. ärenden enligt 3 och 4 §§,

3. andra ärenden enligt denna förordning eller någon annan författning.

Nämnden skall också besluta föreskrifter för notarietjänstgöring och
lämna upplysningar om sådan tjänstgöring.

I stället för vad som följer av 3 § förordningen (1989:166) om
inrättandet av tjänster gäller att tjänster som notarie inrättas av
domstolsverket. Förordning (1989:387).

Sammansättning m.m.

7 § Nämnden består av högst sex personer. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande. För varje ledamot utom ordföranden
finns en ersättare.

Ledamöterna och ersättarna utses av regeringen för en tid av högst tre
år.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordning (1988:1171).

8 § Nämndens kansligöromål utförs av domstolsverket. Förordning
(1988:1171).

Verksförordningens tillämpning

9 § För nämnden skall tillämpas 17, 29 och 30 §§ verksförordningen
(1987:1100). Förordning (1988:1171).

Ärendenas handläggning

10 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter
är närvarande.

När ärenden av principiell natur eller annars av större vikt handläggs
bör samtliga ledamöter vara närvarande.

Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för
att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.
Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

Även i andra fall än som avses i tredje stycket får ärenden avgöras
genom meddelanden mellan ledamöterna, om samtliga ledamöter deltar i
avgörandet och är ense om utgången. Förordning (1988:1171).

11 § Nämnden får i arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över
till en ledamot av nämnden eller en anställd vid domstolsverket att
avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av
nämnden.

Nämnden får lämna över till en anställd vid domstolsverket att pröva
frågor som avses i 24 § förvaltningslagen (1986:223). Förordning
(1988:1171).

12 § Ärendena avgörs efter föredragning av en anställd vid
domstolsverket. I arbetsordning eller i särskilda beslut får det dock
medges att ärenden som avgörs enligt 11 § inte behöver föredras.

Ordföranden får överta beredning och föredragning av ärenden som avgörs
vid sammanträden med nämnden. Förordning (1988:1171).

13 § Chefen för domstolsverket och chefen för verkets personalenhet får
närvara när ärenden föredras av någon annan anställd hos verket.
Förordning (1988:1171).

14 § Ordföranden eller domstolsverket får begära in förklaringar,
upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden och avgöra frågor om
utlämnande av allmänna handlingar. Förordning (1988:1171).

Antagning m.m.

15 § Domstolsverket anmäler till notarienämnden ledigheter på tjänster
för tingsnotarier och länsrättsnotarier.

16 § En ansökan om notarietjänstgöring görs hos notarienämnden.

En sökande, som har fullgjort sådan tjänstgöring som kan komma att
tillgodoräknas enligt 3 §, skall uppge detta i sin ansökan.

17 § Notarienämnden förordnar de sökande som antas till
notarietjänstgöring. Förordnanden meddelas tills vidare, dock längst för
den tid som anges i 1 § eller den kortare tid som kan följa av ett
beslut enligt 3 § eller av någon annan särskild omständighet.

Om någon skall anställas vid åklagar-, polis- eller kronofogdemyndighet
för sådan tjänstgöring, som enligt 3 § kan tillgodoräknas som
notarietjänstgöring, får det lämnas över till notarienämnden att
tillsätta tjänsten.

18 § Notarienämnden underrättar de sökande som har antagits samt berörda
myndigheter om innehållet i ett beslut om antagning.

19 § När 10 § andra stycket och 42 § anställningsförordningen (1965:601)
tillämpas skall med myndighetens anslagstavla avses domstolsverkets
anslagstavla. Förordning (1987:962).

20 § Efter särskild prövning får notarienämnden

1. förlänga ett förordnande att gälla en viss tid utöver den som anges i
1 §,

2. medge att den som utan nämndens förordnande har tjänstgjort vid en
tingsrätt eller länsrätt tillgodoräknas tjänstgöringen på sätt som anges
i 3 §.

21 § Vid förordnanden enligt 17 eller 20 § gäller inte 15 och 28 §§
lagen (1982:80) om anställningsskydd.

22 § Bevis om notariemeritering utfärdas av notarienämnden. Sådant bevis
skall innehålla uppgift om de arbetsgivare hos vilka tjänstgöringen har
fullgjorts och om den tid tjänstgöringen har pågått hos varje
arbetsgivare.

23 § Notarienämnden meddelar de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1984:488

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984, då förordningen
(1979:574) om notarietjänstgöring m. m. skall upphöra att gälla.

2. I fråga om förordnanden som notarienämnden har meddelat före
ikraftträdandet gäller bestämmelserna i förordningen (1979:574) om
notarietjänstgöring m.m.

1990:469

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

2. Genom förordningen upphävs notarieförordningen (1984:488).
Bestämmelserna i den förordningen gäller dock fortfarande i fråga om
förordnanden som har meddelats av notarienämnden före ikraftträdandet
med det undantaget att domstolsverket skall fullgöra de uppgifter som
enligt äldre bestämmelser ankom på notarienämnden.

3. Bestämmelserna i 1 § tillämpas första gången på notarietjänster som
skall tillträdas efter den 31 maj 1991.

4. För notarietjänster som skall tillträdas under tiden den 1 juli 1990
— den 31 maj 1991 skall i fråga om notarietjänstgöringens längd
följande gälla.

Notarietjänstgöring fullgörs under en tid av

a) två år och sex månader om tjänsten skall tillträdas före den 1
augusti 1990,

b) två år och fem månader om tjänsten skall tillträdas under tiden den 1
augusti — 30 september 1990,

c) två år och fyra månader om tjänsten skall tillträdas under tiden den
1 oktober — 30 november 1990,

d) två år och tre månader om tjänsten skall tillträdas under tiden den 1
december 1990 — 31 januari 1991,

e) två år och två månader om tjänsten skall tillträdas under tiden den 1
februari — 31 mars 1991,

f) två år och en månad om tjänsten skall tillträdas under tiden den 1
april — 31 maj 1991.

5. En notarie som har fullgjort endast en viss del av
notarietjänstgöringen och som förordnas på nytt på en notarietjänst kan
förvärva notariemeritering tidigast när den sammanlagda
tjänstgöringstiden uppgår till den tid som det första förordnandet
avsåg.