Förordning (1984:49) med instruktion för statens provningsanstalt

SFS nr
1984:49
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1984-02-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:344
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1,
tillämpas på statens provningsanstalt.

Uppgifter

2 § Statens provningsanstalt är rikets offentliga provningsanstalt och
skall på uppdrag av myndigheter, företag eller enskilda utföra
provningar, undersökningar och tekniska utvärderingar av material och
konstruktioner och därmed förenad verksamhet.

Anstalten skall bedriva teknisk-vetenskaplig forskning inom sitt
verksamhetsområde.

Anstalten skall samarbeta med industriföretag och andra enskilda
organisationer samt statliga myndigheter och institutioner som berörs av
anstaltens verksamhet. Anstalten skall, i den mån det kan ske, ställa
personal till förfogande för standardiserings- och liknande arbeten.

Anstalten leder justeringsväsendet, utför justeringar samt fullgör andra
uppgifter som anges i förordningen (1986:984) om bestämning av volym och
vikt, m. m. Anstalten fullgör vidare uppgifter enligt förordningen
(1974:284) om arbeten av guld, silver eller platina och kungörelsen
(1964:504) om användning av skrivmateriel i statlig verksamhet.
Anstalten är riksprovplats i den utsträckning som framgår av
förordningen (1985:1107) om riksprovplatser och auktoriserade
provplatser m.m. Förordning (1987:113).

3 § Anstalten skall systematiskt samla, ordna och bearbeta samt, i den
mån förhållandena medger det, offentliggöra forskningsresultat och andra
rön inom sitt verksamhetsområde.

4 § Sådana avgifter som avses i förordningen (1975:586) om register över
statliga avgifter fastställs av anstalten efter samråd med
riksrevisionsverket.

Anstaltens prissättning i övrigt sker enligt de riktlinjer som anstalten
fastställer.

5 § Anstalten leds av en styrelse som består av tio personer. I
styrelsen ingår myndighetens generaldirektör. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m.m. skall tillämpas på anstalten. Förordning (1987:113).

6 § Generaldirektören är chef för anstalten.

Hos anstalten finns en marknadsdirektör, en teknisk direktör samt ett
verksledningssekretariat.

Inom anstalten finns sju resultatenheter för den tekniska verksamheten
samt en administrativ enhet. Varje enhet förestås av en chef.

Anstalten får bedriva filialverksamhet i den omfattning regeringen
bestämmer. Förordning (1987:113).

7 § Hos anstalten finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får anstalten anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

8 § Av styrelsen avgörs

1. frågor om omfattningen och inriktningen av anstaltens verksamhet,

2. viktigare författningsfrågor,

3. viktigare frågor om anstaltens organisation och arbetsformer,

4. viktigare frågor om samarbete mellan anstalten och andra
institutioner och organisationer,

5. anslagsfrågor, fastställande av avgifter och riktlinjer enligt 4 §
samt andra ekonomiska frågor av större vikt,

6. frågor om skiljande från annan anställning är provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

7. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

9 § Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och
generaldirektören och minst tre andra ledamöter är närvarande. När ett
ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter
närvara. Förordning (1986:828).

10 § Om ett styrelseärende är så brådskande, att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan minst tre av ledamöterna, bland dem ordföranden eller vice
ordföranden och generaldirektören. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på
detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den
föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt
denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

11 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag
att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av annan
tjänsteman i den omfattning som anges i arbetsordningen eller i
särskilda beslut.

12 § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas
den av marknadsdirektören eller den tekniske direktören enligt vad
generaldirektören bestämmer. Är båda dessa förhindrade får
generaldirektören i stället utse en av de chefer som anges i 6 § tredje
stycket. Den som utövar tjänsten träder i generaldirektörens ställe även
som ledamot av styrelsen.

I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana
beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande
får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som
styrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar.

13 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 11 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit
ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande.
Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden
som skall avgöras av styrelsen.

Enhetschefen har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans enhet
föredras av någon annan.

14 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa avseenden.

15 § har upphävts genom förordning (1986:828).

16 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig.

17 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning m.m.

18 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Tjänster som marknadsdirektör, teknisk direktör eller chef som anges
i 6 § tredje stycket tillsätts av regeringen efter anmälan av
generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av anstalten.

19 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av
regeringen för högst tre år. Förordnande att vara styrelsens ordförande
eller vice ordförande meddelas av regeringen för samma tid.

Övriga bestämmelser

20 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänst som
generaldirektör, marknadsdirektör, teknisk direktör eller chef som anges
i 6 § tredje stycket.

21 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av anstalten även i fråga om marknadsdirektören, den
tekniske direktören och de chefer som anges i 6 § tredje stycket.