Lag (1984:50) med instruktion för Nordiska rådets svenska delegation

SFS nr
1984:50
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1984-02-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1067
Upphävd
1994-07-01

1 § Riksdagen skall vid början av varje lagtima riksmöte utse tjugo
medlemmar i Nordiska rådet för tiden intill dess val nästa gång äger
rum. Om särskilda skäl föreligger, får talmanskonferensen bestämma annan
tid för valen så ock föranstalta om nya val under pågående riksmöte.

2 § De enligt 1 § av riksdagen valda medlemmarna i rådet bildar jämte de
till regeringsrepresentanter i rådet utsedda statsråden Nordiska rådets
svenska delegation.

Regeringsrepresentant saknar rösträtt i delegationen och dess organ.

3 § Så snart riksdagen förrättat val av medlemmar i delegationen, skall
delegationen för valperioden bland sina valda medlemmar utse ordförande,
vice ordförande och ett arbetsutskott.

4 § Arbetsutskottet skall bestå av delegationens ordförande och vice
ordförande samt tre andra medlemmar. För varje medlem skall finnas en
suppleant. Delegationens ordförande leder utskottets förhandlingar.
Arbetsutskottet är beslutfört, om minst tre medlemmar är närvarande. Vid
lika röstetal avgör ordförandens röst.

Arbetsutskottet skall ombesörja delegationens löpande angelägenheter och
handlägga de ärenden, som av delegationen hänskjutits till utskottet.

5 § Delegationen och arbetsutskottet skall biträdas av en av
delegationen utsedd sekreterare, som även är chef för delegationens
kansli (kanslichef). Tjänsten som kanslichef skall tillsättas med
förordnande för viss tid, högst tre år. Övrig personal skall tillsättas
av arbetsutskottet.

6 § Delegationen skall årligen till riksdagen och regeringen avge
berättelse över sin och rådets verksamhet.

7 § Medlem och suppleant har för resa, som företas för rådets eller
delegationens räkning, rätt till resekostnadsersättning, traktamente och
annan ersättning enligt allmänt reseavtal (ARA) eller, när det är fråga
om utrikes resa, enligt utlandsresereglementet (1953:666). Medlem och
suppleant skall hänföras till reseklass A.

Medlem och suppleant har inte rätt till reseersättning och traktamente
för deltagande i sammanträde i Stockholm under tid då riksmöte pågår.
Vid förrättning på annan ort än Stockholm under pågående riksmöte skall
dagtraktamentet för ledamot och suppleant minskas med det belopp för dag
som utgår enligt ersättningsstadgan (1971:1197) för riksdagens
ledamöter.

Beträffande arvoden till ordförande, ledamöter och suppleanter i
arbetsutskottet finns föreskrifter i arvodesstadgan (RFS 1979:1) för
riksdagen och dess organ.

8 § Om överklagande av delegationens beslut föreskrivs i lagen
(1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagens
förvaltningskontor och myndigheter. Lag (1989:192).