Lag (1984:501) om inbetalning på likviditetskonto;

SFS nr
1984:501
Departement/myndighet
Finansdepartementet BF
Utfärdad
1984-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

1 § Arbetsgivare skall betala in medel på räntebärande konto
(likviditetskonto) i riksbanken enligt bestämmelserna i denna lag.

Staten är inte skyldig att betala in medel på likviditetskonto.

Om det finns synnerliga skäl får regeringen medge befrielse, helt
eller delvis, från skyldighet att betala in medel på
likviditetskonto.

2 § Andra arbetsgivare än landstingskommuner, kommuner och kyrkliga
kommuner skall på likviditetskonto betala in ett belopp motsvarande 6
procent av del del av lönesumman för år 1983 som överstiger 20
miljoner kronor. Med lönesumman avses underlaget för år 1983 för
arbetsgivaravgift till folkpensioneringen enligt lagen (1981:691) om
socialavgifter. Om beloppet inte uppgår till minst 10 000 kronor skall
inbetalning inte göras.

För inbetalning enligt första stycket gäller följande. Senast den 31
augusti 1984 skall arbetsgivaren, i avräkning på det slutliga
beloppet, betala in ett belopp motsvarande 3 procent av
avgiftsunderlaget för preliminär arbetsgivaravgift för år 1983 till
folkpensioneringen (preliminär inbetalning). Om detta belopp inte
uppgår till minst 5 000 kronor skall någon preliminär inbetalning på
likviditetskonto inte göras. Återstoden av beloppet enligt första
stycket skall betalas in senast den 31 januari 1985 (slutlig
inbetalning).

Om den preliminära inbetalningen överstiger vad arbetsgivaren enligt
första stycket skall betala in på likviditetskonto skall riksbanken
betala tillbaka överskjutande belopp jämte 7 procent årlig ränta därå
från inbetalningsdagen. Öretal som uppkommer vid ränteberäkningen
bortfaller.

3 § Landstingskommuner, kommuner och kyrkliga kommuner skall senast
den 31 januari 1985 på likviditetskonto betala in ett belopp
motsvarande 3 procent av den del av lönesumman för år 1983 som
överstiger 20 miljoner kronor. Med lönesumman avses det underlag för
arbetsgivaravgift som anges i 2 § första stycket. Om beloppet inte
uppgår till minst 10 000 kronor skall inbetalning på likviditetskonto
inte göras.

4 § Riksförsäkringsverket skall i god tid före den 31 augusti 1984 och
den 31 januari 1985 underrätta varje arbetsgivare om hans skyldighet
enligt 2 eller 3 § och därvid ange det belopp som skall inbetalas.
Avskrift av sådan underrättelse skall tillställas riksbanken.

Belopp som skall betalas in på likviditetskonto avrundas till närmast
lägre hundratal kronor.

5 § På medel som står inne på likviditetskonto utgår årlig ränta med 7
procent, vilken läggs till kapitalet vid utgången av kalenderår.
Öretal som uppkommer vid ränteberäkningen bortfaller.

6 § Om inbetalning på likviditetskonto inte sker inom föreskriven tid
skall arbetsgivaren betala ränta på beloppet till statsverket. Räntan
är 2 procent för varje påbörjad kalendermånad efter den månad då
beloppet rätteligen skulle ha betalats till dess inbetalning sker,
dock längst till och med december 1986.

Ränta enligt första stycket fastställs av riksbanken och skall betalas
inom den tid som riksbanken bestämmer i varje särskilt fall. Ränta som
inte betalas inom föreskriven tid får omedelbart drivas in i den
ordning som gäller för indrivning av skatt enligt uppbördslagen
(1953:272). Restavgift utgår dock inte.

Riksbanken får medge befrielse, helt eller delvis, från skyldighet att
erlägga ränta, när särskilda skäl föreligger. Lag (1984:1114).

7 § Det belopp som en arbetsgivare har betalat in på lividitetskonto
skall med ränta enligt 5 § av riksbanken betalas tillbaka till
arbetsgivaren den 30 april 1987 eller den tidigare dag som regeringen
föreskriver eller beslutar i särskilda fall. Lag (1986:500).

8 § Riksbankens beslut enligt denna lag får inte överklagas.