Lag (1984:502) om exportdepositioner för skogsprodukter;

SFS nr
1984:502
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1984-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

1 § För skogsprodukter som förs ut ur landet under tiden den 1 juli
1984–den 30 juni 1985 skall en deposition ställas hos staten enligt
denna lag.

Med skogsprodukter avses varor hänförliga till tulltaxenummer 47.01
och 48.01–48.08. Lag (1985:27).

2 § Skyldig att ställa depositionen är den för vars räkning varan förs
ut ur landet. Har varan överlåtits till någon som inte är bosatt här i
landet och som för ut den ur landet, skall depositionen ställas av
överlåtaren eller, om inte heller denne är bosatt här i landet, den
senaste överlåtaren i överlåtelsekedjan som är bosatt här i landet.
Depositionsskyldighet föreligger inte när depositionsunderlaget enligt
3 § uppgår till högst 25 000 kronor under en kalendermånad.

Om den som är depositionsskyldig inte tillverkat eller bearbetat varan
äger han rätt att av tillverkaren eller bearbetaren erhålla ett belopp
som motsvarar det belopp som deponerats. Belopp som den
depositionsskyldige får tillgång till enligt denna bestämmelse skall
jämte ränta betalas tillbaka, när det deponerade beloppet återbetalas.
Räntan löper från den dag beloppet erlagts till den
depositionsskyldige. I övrigt gäller för räntan föreskrifterna i 12
§.

3 § Depositionsbeloppet är 3 procent av varans försäljningspris med
tillägg av fraktkostnader, försäkringspremier och andra omkostnader
för varan före avgång från gränsort i Sverige (depositionsunderlaget).
Om försäljningspriset bestämts i utländskt myntslag skall det omräknas
till svenska kronor enligt bankernas noterade säljkurs den femtonde i
den månad under vilken exporten skedde. Om särskilda skäl föreligger
får generaltullstyrelsen föreskriva annan grund för omräkningen. Har
varan inte överlåtits utgörs depositionsunderlaget av marknadspriset
på avsändningsorten med motsvarande tillägg.

Om särskilda skäl föreligger får depositionsunderlaget utgöras av
tillverkarens försäljningspris jämte tillägg som anges i första
stycket.

4 § Frågor om depositionsskyldighet enligt denna lag prövas av
tullmyndighet, som också kontrollerar efterlevnaden av lagen. Med
tullmyndighet avses generaltullstyrelsen eller den underlydande
myndighet som är behörig enligt vad generaltullstyrelsen bestämmer.

Bestämmelserna i 35–37 §§ tullagen (1973:670) skall tillämpas.

5 § Den för vars räkning en vara som avses i 1 § förs ut under där
angiven tidsperiod skall i exportanmälan uppge huruvida han är bosatt
här i landet och, om så inte är fallet, från vem han förvärvat varan.

Tullmyndigheten får anmoda även överlåtare som inte är bosatt här i
landet att lämna upplysning om från vem en vara enligt första stycket
förvärvats.

6 § I fall som avses i 2 § första stycket andra meningen skall
myndigheten skyndsamt underrätta den som kan vara depositionsskyldig
om utförseln.

7 § Depositionsbelopp fastställs av tullmyndigheten.

Den som är depositionsskyldig enligt 2 § skall till ledning för
tullmyndighetens beslut lämna deklaration för kalendermånad under
vilken utförsel ägt rum. Deklarationen skall ha kommit in till
tullmyndigheten senast den tjugonde i månaden närmast efter den månad
då utförseln ägde rum eller, i fall som avses i 2 § första stycket
andra meningen, då den depositionsskyldige fick kännedom om att
utförseln skett.

I deklarationen skall redovisas de varor enligt 1 § som förts ut ur
landet under månaden med angivande av varuslag, tulltaxenummer,
kvantitet, värde enligt 3 § samt depositionsbeloppet.

8 § Depositionsbeloppet skall erläggas till tullmyndigheten senast den
dag då deklarationen skall ha kommit in.

9 § Om den depositionsskyldige inte avger deklaration eller om
uppgifterna i deklarationen är så bristfälliga att de inte kan läggas
till grund för en tillförlitlig beräkning av depositionsbeloppet, får
detta bestämmas efter skälig grund.

10 § Tullmyndigheten skall meddela nytt beslut om fastställande av
depositionsbeloppet, om verkställd utredning, granskning eller något
annat förhållande ger anledning till det. Sådant beslut får inte
meddelas efter utgången av år 1985.

11 § Tullmyndigheten skall snarast sätta in erlagda depositionsbelopp
på konto i riksbanken.

12 § Deponerade belopp skall betalas tillbaka av riksbanken den 1 juli
1987 eller den tidigare dag som regeringen föreskriver eller i
särskilda fall beslutar.

På deponerat belopp löper ränta från dagen för inbetalningen till
tullmyndigheten till dess beloppet betalas tillbaka. Räntan betalas ut
i samband med återbetalning av det deponerade beloppet. Den beräknas
för år efter den räntesats som motsvarar det av riksbanken
fastställda, vid varje tid gällande diskontot och läggs till det
deponerade beloppet vid utgången av kalenderår. Öretal som uppkommer
vid ränteberäkningen bortfaller.

13 § Om synnerliga skäl föreligger får regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, generaltullstyrelsen medge befrielse, helt
eller delvis, från skyldigheten att ställa deposition.

14 § Om depositionsbelopp inte betalas inom föreskriven tid skall den
depositionsskyldige erlägga ränta till staten. Räntan är 2 procent av
felande belopp för varje påbörjad kalendermånad räknat från och med
den månad då beloppet rätteligen skulle ha betalats till dess
inbetalning sker, dock längst till dess deponerat belopp skulle ha
betalats tillbaka.

Generaltullstyrelsen får medge befrielse, helt eller delvis, från
skyldighet att erlägga ränta, när särskilda skäl föreligger.

15 § Har den som är depositionsskyldig, i deklaration eller annat
skriftligt meddelande om sin skyldighet att ställa deposition, lämnat
en uppgift som befinns vara oriktig, skall den depositionsskyldige
påföras en avgift som uppgår till 20 procent av det depositionsbelopp
som ytterligare rätteligen skall ställas.

I fall som avses i 9 § skall den depositionsskyldige påföras en avgift
som uppgår till 20 procent av depositionsbeloppet till den del det
överstiger det depositionsbelopp som skulle ha fastställts enligt de
skriftliga uppgifter som lämnats.

Har depositionsskyldig, som lämnat oriktig uppgift eller underlåtit
att lämna deklaration, frivilligt rättat felet skall avgift inte
påföras. Avgift påförs inte heller i samband med rättelse av
felräkning eller skrivfel, som uppenbart framgår av deklaration eller
annat skriftligt meddelande från den depositionsskyldige.

16 § Avgift enligt 15 § får efterges om oriktigheten eller
underlåtenheten med hänsyn till omständigheterna framstår som
ursäktlig eller om depositionen avser ett ringa värde.

Bestämmelserna i första stycket beaktas även utan yrkande, när
omständigheterna i ärendet föranleder det.

17 § Frågor om ränta enligt 14 § och avgift enligt 15 § prövas av
tullmyndigheten.

18 § Ränta enligt 14 § och avgift enligt 15 § får omedelbart drivas in
i den ordning som gäller för indrivning av skatt enligt uppbördslagen
(1953:272). Restavgift utgår dock inte.

19 § Beslut enligt denna lag som meddelas av någon annan tullmyndighet
än generaltullstyrelsen får överklagas hos generaltullstyrelsen genom
besvär.

20 § Generaltullstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos
kammarrätten genom besvär. Kammarrättens beslut får inte överklagas.

21 § Vid besvär förs det allmännas talan hos besvärsmyndigheten av den
tjänsteman (allmänt ombud) vid generaltullstyrelsen, som regeringen
utsett.

22 § Beslut enligt denna lag får överklagas endast av den
depositionsskyldige eller av det allmänna ombudet.

23 § Har en part överklagat ett beslut enligt denna lag får också
motparten överklaga beslutet, även om den för honom föreskrivna
besvärstiden har gått ut. Motpartens besvär skall ha kommit in till
den myndighet eller domstol som har att pröva besvären inom två veckor
från utgången av den tid inom vilken de först anförda besvären senast
skulle ha anförts.

Återkallas eller förfaller på annat sätt den första besvärstalan är
även den senare besvärstalan förfallen.

24 § Har deposition ställts eller ränta enligt 14 § eller avgift
enligt 15 § erlagts med för högt belopp återbetalas det överskjutande
beloppet. Därvid tillämpas 22 § första och andra styckena tullagen
(1973:670).

25 § Avgift som avses i 15 § är inte avdragsgill vid
inkomsttaxeringen.

Övergångsbestämmelser

1984:502

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. I fall som avses i 2 §
första stycket andra meningen föreligger dock ej depositionsskyldighet
om överlåtelsen skett före den 25 april 1984.

1985:27

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1985 och gäller i fråga om
varor som förs ut ur landet efter utgången av år 1984.