Lag (1984:503) om tillfälligt förbud mot höjning av vinstutdelning i vissa aktiebolag;

SFS nr
1984:503
Departement/myndighet
Finansdepartementet BF
Utfärdad
1984-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

1 § Denna lag gäller svenska aktiebolag vilka utgett aktier, som under
verksamhetsåret 1984 eller del därav,

1. är eller har varit inregistrerade vid Stockholms fondbörs, eller

2. är eller har varit föremål för handel enligt ett avtal som bolaget
har träffat med en svensk fondkommissionär med skyldighet för denne
att på begäran av envar avge kurser på aktierna och att till dessa
kurser köpa och sälja sådana aktier.

Med verksamhetsåret 1984 avses i denna lag det räkenskapsår som inleds
närmast efter den 1 juli 1983. Är detta verksamhetsår kortare än åtta
månader skall verksamhetsåret 1984 anses omfatta även det följande
räkenskapsåret.

2 § Aktiebolag som avses i 1 § får inte lämna utdelning för
verksamhetsåret 1984 med större sammanlagt belopp än som lämnades för
det räkenskapsår som närmast föregick verksamhetsåret 1984. Har
fondemission eller ändringar av akties nominella belopp skett under
verksamhetsåret får utdelningen på en aktie avrundas uppåt till
närmast högre tiotal ören.

Är verksamhetsåret 1984 inte av samma längd som det närmast föregående
räkenskapsåret skall vid beräkning av det belopp som får delas ut
omräkning ske med hänsyn härtill.

3 § Utan hinder av 2 § får utdelning lämnas på nyemitterade aktier om
nyemission har skett i samband med en ökning av bolagets aktiekapital
som har anmälts för registrering under verksamhetsåret 1984. Sådan
utdelning får dock för nyemitterad aktie inte överstiga utdelningen på
aktie under det närmast föregående räkenskapsåret. Finns aktier av
olika slag och är de nyemitterade aktierna av ett slag som redan finns
görs jämförelsen enbart med aktier av samma slag. Avser nyemissionen
ett nytt slag av aktier får utdelningen på varje sådan aktie inte
överstiga genomsnittet av utdelningen på tidigare utgivna aktier.

Vad som nu sagts om utdelning på nyemitterade aktier får också
tillämpas på aktier som under verksamhetsåret 1984 getts ut vid utbyte
av konvertibla skuldebrev eller på grund av skuldebrev med optionsrätt
till nyteckning.

4 § Med utdelning avses vinstutdelning genom utbetalning av pengar
till aktieägarna enligt 12 kap. aktiebolagslagen (1975:1385), 52 §
lagen (1955:183) om bankrörelse eller 12 kap. försäkringsrörelselagen
(1982: 713).

5 § Aktiebolag som lämnar utdelning i strid med samma lag skall till
statsverket inbetala en avgift motsvarande vad som utdelats för
mycket. Avgiften fastställs av bankinspektionen. Den får omedelbart
drivas in i den ordning som gäller för indrivning av skatt enligt
uppbördslagen (1953:272). Restavgift utgår dock inte.

Avgiften får efterges, helt eller delvis, om ett bolag på grund av
ursäktligt misstag kommit att dela ut för högt belopp.

Avgiften är inte avdragsgill vid inkomsttaxering.

6 § Om det finns särskilda skäl får bankinspektionen medge att
utdelning får ske med ett högre belopp än som följer av bestämmelserna
i 2 eller 3 §.

7 § Bankinspektionens beslut enligt 5 § får överklagas hos
kammarrätten genom besvär. Kammarrättens beslut får inte överklagas.

Bankinspektionens beslut enligt 6 § får överklagas hos regeringen
genom besvär.