Förordning (1984:518) om bidrag till utbildning i företag

SFS nr
1984:518
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1984-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:626
Upphävd
2001-09-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:978

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till
arbetsgivare som tillhandahåller utbildning åt

1. de anställda för att upprätthålla och främja sysselsättningen, och

2. den som är delägare och personligt verksam i ett litet eller
medelstort företag utan att vara anställd i detta.
Förordning (1994:938).

Bidragsgrundande utbildning

2 § Bidrag kan lämnas vid utbildning som medverkar till

1. intern och extern rekrytering eller anpassning av arbetsstyrkans
kompetens till ändrade förhållanden främst i samband med
tekniska förändringar eller förändrad arbetsorganisation, och

2. att förhindra permitteringar eller uppsägningar.
Förordning (1994:938).

3 § har upphävts genom förordning (1991:888).

4 § har upphävts genom förordning (1991:888).

5 § Vid prioritering mellan flera ansökningar om bidrag skall det
arbetsmarknadspolitiska värdet av eventuella motprestationer beaktas.
Därvid skall företräde ges utbildningsinsatser för anställda med kort
utbildning och för utbildning som syftar till en jämnare könsfördelning
på arbetsplatsen. Förordning (1991:888).

Bestämmelser rörande utbildningen

6 § Utbildningen kan anordnas av arbetsgivaren eller förläggas hos en
utomstående utbildningsanordnare. Förordning (1986:1023).

7 § Utbildningen får bedrivas på hel- eller deltid.

8 § Utbildningen skall genomföras enligt en plan som upprättas av
arbetsgivaren. Planen skall ange utbildningens mål och målgrupp. I
fråga om utbildning som anordnas av arbetsgivaren skall planen
dessutom ange utbildningens innehåll och uppläggning. Om
utbildningen avser anställda, skall planen upprättas i samråd med
berörda arbetstagarorganisationer. Förordning (1994:938).

Utbildningsplanen skall godkännas av länsarbetsnämnden.
Förordning (1994:938).

9 § Berörda arbetstagarorganisationer skall ges möjlighet att
medverka vid genomförandet och tillsynen av utbildning för
anställda som anordnas av arbetsgivaren. Förordning (1994:938).

10 § Utbildningen skall vara yrkesinriktad. Den får emellertid avse
allmänna ämnen, om detta är en förutsättning för en yrkesinriktad
utbildning eller för att deltagaren skall kunna utföra förändrade
arbetsuppgifter till följd av ny teknik eller nya arbetsmetoder.
Förordning (1994:938).

11 § Utbildningen skall vara skild från den ordinarie produktionen. Om
utbildningens inriktning eller andra liknande skäl kräver det, får dock
enstaka moment i utbildningen ske i samband med produktionen.

12 § har upphävts genom förordning (1994:938).

Bidragets storlek m.m.

13 § Bidrag får lämnas till de kostnader för utbildning, lön,
uppdragsersättningar och liknande som arbetsgivaren har för
utbildningen med högst 60 kronor för varje timme som någon
deltar i utbildningen. Förordning (1994:938).

14 § har upphävts genom förordning (1992:321).

15 § har upphävts genom förordning (1993:727).

16 § Bidrag för anställda får beviljas endast under förutsättning att
det i anställningen lämnas lön och andra anställningsförmåner
enligt kollektivavtal eller att lönen och förmånerna är likvärdiga
med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen.

För arbetstagare som har varit anställda hos arbetsgivaren innan
utbildningen började får anställningsförmånerna inte minskas
under utbildningstiden av det skälet att arbetstagaren genomgår
utbildning. Förordning (1994:938).

17 § Nyanställningar som äger rum i samband med att bidrag lämnas skall
ske efter anvisning av den offentliga arbetsförmedlingen. Förordning
(1987:514).

18 § Bidrag får inte lämnas

1. för sådana utbildningar som arbetsgivaren enligt lag eller avtal är
skyldig att bekosta, eller

2. för utbildning av personer som är anställda inom ramen för den
verksamhet som bedrivs av Samhall Aktiebolag och de dotterbolag
som ingår i Samhallgruppen. Förordning (1994:938).

19 § Bidrag lämnas under högst 920 timmar för varje deltagare
under en tid av två år räknat från den dag då utbildningen
påbörjades. Förordning (1994:938).

19 a § har upphävts genom förordning (1987:514).

Bestämmelse om handläggningen

20 § Bestämmelserna i 34-36, 39 och 40 §§ förordningen
(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program gäller när denna
förordning tillämpas. Förordning (2000:978).

21 § Innan ett ärende om bidrag för anställda avgörs, skall
berörda arbetstagarorganisationer ha fått tillfälle att yttra sig.
Förordning (1994:938).

22–30 §§ har upphävts genom förordning (1987:514).

Övergångsbestämmelser

1987:514

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om utbildning som länsarbetsnämnden har
fattat beslut om före ikraftträdandet.

1993:727

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.

2. Äldre bestämmelser i 13 § skall fortfarande gälla när bidraget
avser utbildningskostnader före ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser i 19 § skall fortfarande gälla om utbildningen
har påbörjats före ikraftträdandet.

1994:938

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. De nya
bestämmelserna skall tillämpas på utbildning som påbörjas efter
ikraftträdandet.