Förordning (1984:53) om import- och exportreglering

SFS nr
1984:53
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1984-02-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:969
Upphävd
1998-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1992:1447

Inledande bestämmelser m.m.

1 § Denna förordning skall tillämpas om regeringen eller, efter
regeringens bestämmande, statens jordbruksverk, fiskeriverket eller
kommerskollegium föreskriver att en vara inte får föras in i eller
ut ur landet utan tillstånd (importlicens eller exportlicens) av
jordbruksverket, fiskeriverket eller kommerskollegium
(licensmyndigheter).

Förordningen gäller dock inte sådana varor som import- eller
exportregleras enligt de författningar som anges i bilaga 1.

Föreskrifter som avses i första stycket meddelas

1. av särskilda handelspolitiska skäl,

2. av hänsyn till risk för störning inom samhällsekonomin eller
folkförsörjningen,

3. för att skydda priserna på jordbruksprodukter, eller

4. för att reglera priserna på fiskprodukter. Förordning (1991:917).

2 § Jordbruksverket är licensmyndighet för de varor i tulltaxelagen
(1987:1068) som anges i bilaga 2.

Fiskeriverket är licensmyndighet för de varor i tulltaxelagen som
anges i bilaga 2 a.

Kommerskollegium är licensmyndighet för övriga varor. Förordning
(1991:917).

3 § I 6–8 och 10 §§ avses med

prisskyddade varor: sådana varor som anges i bilagan till lagen
(1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m., och

prisreglerade varor: sådana varor som avses i lagen (1974:226) om
prisreglering på fiskets område. Förordning (1991:917).

4 § Förordningen (1984:59) om varors ursprung skall tillämpas i fråga
om varor för vilka krävs sådant tillstånd som avses i 1 § första
stycket.

5 § En licensföreskrift omfattar inte sådana varor som anges i
bilaga 3, om inte varorna särskilt anges i föreskriften.

Särskilda bestämmelser om import

6 § Utan hinder av att föreskrifter om importlicens har meddelats
för en vara behövs inte licens vid införseln

1. om varan förs in under sådana omständigheter som för en
tullpliktigvara medför

a. rätt till tullfrihet enligt 6 eller 7 § lagen (1987:1069) om
tullfrihet m.m. eller föreskrifter utfärdade med stöd av förordningen
(1987:1072) om rätt för resande m. fl. att införa varor tull- och
skattefritt eller bestämmelserna i 9–21 eller 26 §
tullfrihetsförordningen (1987:1289), eller

b. rätt till temporär tullfrihet enligt 28 § 2–7 eller 9, 29–33
eller 39–41 § § tullfrihetsförordningen,

2. såvitt gäller andra än prisskyddade och prisreglerade varor, om
varan förs in under sådana omständigheter som för en tullpliktig vara
medför rätt till tullfrihet enligt 22 § första stycket
tullfrihetsförordningen,

3. om varan förs in för att repareras och är avsedd att därefter
återutföras till det land varifrån införseln sker,

4. om varan återinförs efter att ha reparerats i utlandet, eller

5. såvitt gäller en prisreglerad vara, om den har fångats av ett
svenskt fiskefartyg och ilandförs här i landet med ett svenskt fartyg
(svenskfångad fisk). Förordning (1991:917).

7 § Om det behövs för en ändamålsenlig tillämpning av licensregleringen,
får licensmyndigheterna meddela föreskrifter även om andra undantag
från importlicenstvång än dem som anges i 6 §.

För samma ändamål får jordbruksverket i fråga om prisskyddade och
fiskeriverket i fråga om prisreglerade varor meddela föreskrifter om
begränsning av rätten att föra in varor utan licens. Förordning
(1991:917).

8 § I fråga om rätt att hantera oförtullade varor för vilka
föreskrivits importlicenstvång gäller lagen (1973:980) om transport,
förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Föreskrifter om begränsning av rätten att hantera oförtullade varor
får meddelas av

1. kommerskollegium i fråga om varor hänförliga till 50–63 kap.
tulltaxelagen (1987:1068),

2. jordbruksverket i fråga om prisskyddade varor, och

3. fiskeriverket i fråga om prisreglerade varor.

Licensmyndigheterna får även i annat fall meddela sådana föreskrifter
om det finns särskilda skäl. Förordning (1991:917).

Särskilda bestämmelser om export

9 § Utan hinder av att föreskrifter om exportlicens har meddelats för
en vara behövs inte licens vid utförseln

1. om varan förs in under sådana omständigheter som för en tullpliktig
vara medför

a. rätt till tullfrihet enligt 15, 19 eller 21 § tullfrihetsförordningen
(1987:1289), eller

b. rätt till temporär tullfrihet enligt 28–33 eller 39–41 §§
tullfrihetsförordningen med den begränsningen att licensfriheten när det
är fråga om återutförsel av en vara efter sådan behandling som avses i
28 § 1 tullfrihetsförordningen eller efter avprovning endast gäller om
varan återutförs till det land varifrån införseln skett,

2. om varan förs ut under sådana förhållanden som avses i 2 § 1 lagen
(1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade
varor, m.m.,

3. om varan utgör proviant på ett fartyg, luftfartyg eller annat
transportmedel,

4. om varan medförs av en resande eller någon som utför arbete på ett
transportmedel och varan utgör förnödenhet, som ej överstiger behovet
under resan, eller

5. såvitt gäller transportmedel, om detta är i allmän eller yrkesmässig
trafik när det lämnar landet. Förordning (1987:1291).

10 § Om det behövs för en ändamålsenlig tillämpning av
licensregleringen, får licensmyndigheterna meddela föreskrifter även
om andra undantag från exportlicenstvång än dem som anges i 9 §.

För samma ändamål får jordbruksverket i fråga om prisskyddade varor och
fiskeriverket i fråga om prisreglerade varor meddela föreskrifter om
begränsning av rätten att föra ut varor utan licens. Förordning
(1991:917).

Gemensamma bestämmelser

11 § Om det bedöms vara nödvändigt för en ändamålsenlig tillämpning av
licensregleringen, får licensmyndigheterna, om regeringen inte
föreskriver annat,

a) föreskriva att området för licensbeläggning skall utvidgas till att
omfatta även sådana varor som tillhör samma eller en liknande varugrupp
om varorna har samma användningsområde,

b) överskrida sådana föreskrifter om en högsta nivå i licensgivningen
som meddelas av regeringen eller som upptas i internationella
överenskommelser om syftet med licensregleringen inte därigenom
äventyras.

Om en åtgärd som avses under a) och b) bedöms vara av betydelse från
handelspolitisk synpunkt eller i övrigt av större vikt, skall frågan
överlämnas till regeringens prövning.

11 a § Om en licensmyndighet bedömer att import av en vara sker i sådan
omfattning och till sådana priser att skada kan vållas inhemsk
produktion, får den föreskriva licenstvång för den berörda importen, i
den mån en sådan åtgärd är förenlig med gällande internationella
överenskommelser. Föreskrifter får meddelas för en tid av högst tre
månader. Frågan om en förlängning av licenstvånget skall hänskjutas till
regeringens prövning.

Om en åtgärd som avses i första stycket bedöms vara av särskild
handelspolitisk betydelse, skall licensmyndigheten med eget yttrande
hänskjuta frågan om införande av licenstvång till regeringens prövning.
Förordning (1991:917).

12 § Om det bedöms nödvändigt att begränsa importen eller exporten av en
vara, för vilken regeringen har föreskrivit licenstvång, skall
licensmyndigheten överlämna till regeringen att pröva frågan om en sådan
begränsning. Förordning (1992:1447).

13 § Licensmyndigheterna skall meddela de föreskrifter som krävs för att
överenskommelser om import- eller exportbegränsning som Sverige ingår
med andra länder skall gälla här i landet, om regeringen inte bestämmer
annat.

Licensmyndigheten får föreskriva att en sådan föreskrift skall gälla
även om överenskommelsen upphör. Föreskriften får dock gälla längst till
dess en ny motsvarande överenskommelse träder i tillämpning.

Licensmyndigheterna får efter behövligt samråd med generaltullstyrelsen
meddela de föreskrifter som krävs för verkställighet av import- och
exportregleringar. Förordning (1987:32).

14 § En licens får förenas med de villkor för importen eller exporten
som anses behövliga, om regeringen inte föreskriver annat.

15 § Om olovlig in- eller utförsel av varor och om försök därtill
finns bestämmelser i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

16 § Beslut som har meddelats av licensmyndigheterna med stöd av denna
förordning får överklagas hos regeringen. Förordning (1987:32).

Bilaga 1

Författningar som avses i 1 § andra stycket

Import

1. Lag (1939:174) om tillverkning, införsel och försäljning av
gasskyddsmateriel,

2. föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1992:1602) om
valuta och kreditreglering,

3. förordning (1983:870) om förbud mot införsel av krigsmateriel.

Export

1. föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1992:1602) om
valuta- och kreditreglering,

2. lag (1992:1300) om krigsmateriel,

3. lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

4. lag (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan
användas i massförstörelsesyfte, m.m.

5. förordning (1986:89) om förbud mot viss utförsel.

Förordning (1992:1447).

Bilaga 2

Varor för vilka jordbruksverket är licensmyndighet

A. Samtliga varor i följande kapitel i tulltaxelagen

1 kap. Levande djur

2 kap. Kött och andra ätbara djurdelar

3 kap. Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur

4 kap. Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av
animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

6 kap. Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter o.d.;
snittblommor och snittgrönt

7 kap. Köksväxter samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar

8 kap. Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av citrusfrukter
eller meloner

9 kap. Kaffe, te, matte och kryddor

10 kap. Spannmål 11 kap. Produkter av kvarnindustrin; malt; stärkelse;
inulin; vetegluten

16 kap. Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra
ryggradslösa vattendjur

17 kap. Socker och sockerkonfektyrer

18 kap. Kakao och kakaoberedningar

19 kap. Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk; bakverk

20 kap. Beredningar av köksväxter, frukt, bär, nötter eller andra
växtdelar

21 kap. Diverse ätbara beredningar

23 kap. Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda
fodermedel

24 kap. Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning

31 kap. Gödselmedel

B. Följande varor upptagna i 5, 12, 15, 22, 25, 28, 35 och 38 kapitlen
i tulltaxelagen, nämligen

_______________________________________________________________________
Tull- Varuslag
taxenr
_______________________________________________________________________
05.04 Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än fiskar),
hela eller i bitar
ur 05.06 Mjöl av ben eller kvicke
ur 05.07 Mjöl av sköldpadd, horn, hovar, klövar, naglar, klor
och näbbar
ur 05.08 Skal av blötdjur, obearbetade eller enkelt preparerade
men inte tillformade; mjöl och avfall av blötdjursskal
ur 05.11 Animaliska produkter från andra djur än fisk, kräftdjur,
blötsjur eller andra ryggradslösa vattendjur med
undantag för senor, avklipp och liknande avfall av
oberedda hudar och skinn, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans; döda djur av sådana slag som omfattas
av 1 kap., otjänliga till människoföda
12.01 Sojabönor, även sönderdelade
12.02 Jordnötter, även skalade eller sönderdelade men inte
rostade eller på annat sätt tillagade
12.03 Kopra
12.04 Linfrön, även sönderdelade
12.05 Rapsfrön och rybsfrön, även sönderdelade
12.06 Solrosfrön, även sönderdelade
12.07 Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, även
sönderdelade
12.08 Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter, med
undantag av mjöl av senapsfrön
12.09 Frön, frukter och sporer av sådana slag som används
som utsäde
12.10 Humle, färsk eller torkad, även mald, pulveriserad eller
i form av pelletar; lupulin
12.12 Johannesbröd, alger, sockerbetor och sockerrör, färska
eller torkade, även malda; fruktkärnor och andra
vegetabiliska produkter (inbegripet orostad cikoriarot
av varieteten Cichorium intybus sativum) av sådana slag
som används främst till människoföda, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans
12.13 Halm, agnar och skal av spannmål, oberedda, även
hackade, malda, pressade eller i form av pelletar
12.14 Kålrötter, foderbetor och andra foderrotfrukter, hö,
lusern (alfalfa), klöver, esparsett, foderkål, lupiner,
vicker och liknande djurfoder, även i form av pelletar
15.01 Ister; annat svinfett och fjäderfäfett, utsmälta, även
utpressade eller extraherade med lösningsmedel
15.02 Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter,
råa eller utsmälta, även utpressade eller extraherade
med lösningsmedel
15.03 Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och
talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt
beredda
15.04 Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt
fraktioner av sådana fetter eller oljor, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade
15.05 Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett
(inbegripet lanolin)
15.06 Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av
sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte
kemiskt modifierade
15.07 Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade
15.08 Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade
15.09 Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade
men inte kemiskt modifierade
15.10 Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av
sådana oljor, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade, inbegripet blandningar av dessa oljor eller
fraktioner med oljor eller fraktioner enligt nr 15.09
15.11 Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade
men inte kemiskt modifierade
15.12 Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt
fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte
kemiskt modifierade
15.13 Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner
av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade
15.14 Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av
dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade
15.15 Andra vegetabiliska fetter och feta oljor (inbegripet
jojobaolja) samt fraktioner av sådana fetter eller
oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
15.16 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt
fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller
delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller
elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare
bearbetade
15.17 Margarin; ätbara blandningar och beredningar av
animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller
av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta
kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt
fraktioner av sådana fetter eller oljor
enligt nr 15.16
15.18 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt
fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta,
oxiderad dehydratiserade, faktiserade, blåsta,
polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert
gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med
undantag av produkter enligt nr 15.16; oätliga
blandningar eller beredningar av animaliska eller
vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av
olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans
15.19 Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från
raffinering; tekniska fettalkoholer
15.22 Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta
oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska
eller vegetabiliska vaxer
16.01 Korv och liknande produkter av kött, andra djurdelar
eller blod; beredningar av dessa produkter
16.02 Kött, andra djurdelar och blod, beredda eller
konserverade på annat sätt
16.03 Extrakter och safter av kött, fisk, kräfdjur,
blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur
22.01 Vatten inbegripet naturligt eller konstgjort
mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av
socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne; is
och snö
22.02 Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten,
med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller
av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med
undantag av frukt- och bärsaft samt köksväxtsaft enligt
nr 20.09
22.03 Maltdrycker
22.04 Vin av färska druvor, inbegripet vin som gjorts starkare
genom tillsats av alkohol; druvmust, annan än sådan
enligt nr 20.09
22.05 Vermut och annat vin av färska druvor, smaksatt med
växter eller aromatiska ämnen
22.06 Andra jästa drycker, t. ex. äppelvin (cider), päronvin
och mjöd
22.08 Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av mindre
än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker;
sammansatta alkoholhaltiga beredningar av sådana slag
som används för framställning av drycker
22.09 Ättika
25.10 Naturliga kalciumfosfater, naturliga
aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita
28.14 Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning
ur 28.34 Kalcium-, kalcium- och magnesiumnitrat
ur 28.35 Kalium- och kaliumpolyfosfater (inbegripet meta- och
pyrofosfater), kaliumortofosfater och
kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat)
ur 35.02 Albuminer
35.05 Dextrin och annan modifierad stärkelse (t. ex.
förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister
på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad
stärkelse
ur 35.07 Ezympreparat innehållande födoämnen
ur 38.09 Beredda glätt- och appreturmedel av sådana slag som
används inom textil-, pappers- eller läderindustrin
eller inom liknande industrier, på basis av stärkelse
eller stärkelseprodukter (med undantag av varor i
detaljhandelsförpackningar, vägande per styck högst 1 kg
netto)
ur 38.23 Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor på
basis av stärkelse eller stärkelseprodukter
Förordning (1991:917).

Bilaga 2 a

Varor för vilka fiskerverket är licensmyndighet

Tull- Varuslag
taxenr

03.01- Samtliga varuslag
03.07
ur 05.11 Produkter av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller
ryggradslösa vattendjur; döda djur av sådana slag som
omfattas av 3 kap., otjänliga till människoföda
16.04 Fisk, beredd eller konserverad; kaviar
16.05 Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur,
beredda eller konserverade

Förordning (1991:917).

Bilaga 3

Varor som avses i 5 §

________________________________________________________________________
Tull- Varuslag
taxenr
_______________________________________________________________________

49.01 Tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande
tryckalster, även i form av enstaka blad
49.02 Tidningar och tidskrifter, även illustrerade eller
innehållande reklam
49.03 Bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn
49.04 Musiknoter, tryckta eller handskrivna, även häftade,
bundna eller illustrerade
49.05 Kartor av alla slag, inbegripet atlaser, väggkartor,
topografiska kartor och glober, tryckta
49.06 Planritningar, andra ritningar samt teckningar för
arkitektoniskt, ingenjörstekniskt, industriellt,
kommersiellt, topografiskt eller liknande ändamål, i
form av handgjorda original; handskrivna texter;
karbonkopior samt fotografiska reproduktioner på
strålningskänsligt papper av de varor som nämnts
tidigare i detta nummer
ur 49.07 Omakulerade frimärken, beläggningsstämplar o. d.,
gångbara eller avsedda som nyutgåva i det land till
vilket de är destinerade; andra värdehandlingar än
sådana som avses i föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen (1992:1062) om valuta- och
kreditreglering; checkblanketter
97.04 Frimärken och beläggningsstämplar, frankeringsstämplar,
förstadagsbrev samt kuvert, brevkort, kortbrev o. d.
försedda med frimärke, makulerade, eller, om de är
omakulerade, inte gångbara och inte avsedda som nyutgåva
i det land till vilket de är destinerade

Förordning (1992:1447).