Lag (1984:531) om 1985 års folk- och bostadsräkning

SFS nr
1984:531
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
1984-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:432

Allmänna bestämmelser

1 § År 1985 företas en allmän folk- och bostadsräkning (FoB 85) i
syfte att dels framställa statistik för samhällsplanering, forskning
och allmän information, dels kontrollera folkbokföringen.

2 § Folk- och bostadsräkningen genomförs av statistiska centralbyrån
med hjälp av automatisk databehandling.

Till folk- och bostadsräkningen skall lämnas person-, bostads- och
fastighetsuppgifter enligt 4–16 §§.

Registeruppgifter får inhämtas enligt 21 §.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
fastställer när uppgifterna enligt 2 § skall lämnas eller inhämtas och
vilken tidpunkt eller tid som de skall avse.

Personuppgifter

4 § Personuppgifter skall lämnas av dem som är födda år 1969 eller
tidigare och som är bosatta i Sverige eller annars skall vara
kyrkobokförda här vid den tidpunkt som uppgifterna avser.

5 § I personuppgiften skall anges
– namn och personnummer
– yrke för den som förvärvsarbetar
– fastighetens beteckning
– församling där fastigheten är belägen
– utdelnings- och ortsadress
– innehavare av bostaden

Bostadsuppgifter
6 § Bostadsuppgifter skall lämnas av dem som innehar och stadigvarande
bebor en bostadslägenhet i Sverige vid den tidpunkt som uppgifterna
avser.

7 § I bostadsuppgiften skall anges
– namn, personnummer och hushållsställning (gifta eller
samboende, barn, övriga boende) för de boende som är födda
år 1969 eller tidigare
– antal rum
– upplåtelseform
– förekomsten av kök eller kokvrå, bad- eller duschrum och
vattenklosett
— förekomsten av en eller flera bostadslägenheter i huset

Fastighetsuppgifter

8 § Fastighetsuppgifter lämnas av dem som vid den tidpunkt som
uppgifterna avser äger ett eller flera bostadshus i Sverige.

Med bostadshus förstås byggnader med en eller flera
bostadslägenheter.

Äger någon flera bostadshus på samma fastighet, lämnas en enda
fastighetsuppgift för husen gemensamt.

För sådana bostadshus som ingår i arrendeupplåtelser lämnas
fastighetsuppgiften av arrendatorn i stället för av husägaren.

9 § Fastighetsuppgiften skall innehålla följande uppgifter om den
fastighet där bostadshuset är beläget, om bostadshuset och om
bostadslägenheten, nämligen

1. om fastigheten:
– län, kommun och församling där fastigheten är belägen
– fastighetens beteckning
– fastighetstyp (jordbruksfastighet, annan fastighet)
– ägarens namn och adress
– ägarkategori (staten, kommun, allmännyttigt bostadsföretag,
bostadsrättsförening, enskild person, annan ägare)

2. om huset:
– byggnadsnummer
– hustyp (enbostadshus, tvåbostadshus, flerbostadshus, annat
bostadshus)
– antal bostadslägenheter i huset
– byggnads- och ombyggnadsår
– huvudsaklig värmekälla och använda bränsleslag
– förekomsten av hiss i flerbostadshus och andra bostadshus
än en- och tvåbostadshus

3. om lägenheten:
– antal rum
– förekomsten av kök eller kokvrå
– lägenhetsinnehavarens namn
– lägenhetsnummer
– i fråga om icke upplåten lägenhet orsaken till att lägenheten
inte är upplåten

Insamlingsförfarandet

10 § Person- och bostadsuppgifter skall lämnas på en personblankett,
som skall ges in till granskningsorganet i den kommun där den
uppgiftsskyldige är bosatt eller annars skall vara kyrkobokförd.

Fastighetsuppgifter skall lämnas på en fastighetsblankett, som skall
ges in till granskningsorganet i den kommun där fastigheten är
belägen. Den som äger och stadigvarande bebor ett enbostadshus får
dock lämna fastighetsuppgifterna på personblanketten.

Föreskrifter om granskningsorganet finns i 14 §.

11 § Person- och fastighetsblanketterna fastställs av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer.

Staten tillhandahåller såväl blanketter som portofria svarskuvert utan
kostnad för de uppgiftsskyldiga.

12 § Sammanboende makar får lämna personuppgifter gemensamt på samma
personblankett.

Innehas och bebos en bostadslägenhet av två eller flera personer
tillsammans, får de lämna bostadsuppgiften gemensamt på samma
personblankett.

Person-, bostads- och fastighetsuppgifter skrivs under av den som
lämnar dem. Denne svarar för uppgifternas riktighet.

13 § Kommunerna skall
– lämna information om folk- och bostadsräkningen
– biträda vid distributionen av blanketter och vid upprättandet
och insamlingen av uppgifter
– svara för att de insamlade uppgifterna granskas och i berett
skick lämnas över till statistiska centralbyrån för fortsatt
bearbetning.

14 § Varje kommun skall uppdra åt ett särskilt granskningsorgan att
svara för de uppgifter som anges i 13 §.

Granskningsorganet består av en granskningsledare och en
ställföreträdare för denne samt i övrigt av den personal som behövs
för uppgifterna.

Granskningsledaren beslutar på organets vägnar.

15 § Granskningsledaren och dennes ställföreträdare utses av
kommunen.

Kommunen skall sörja för att granskningspersonalen utbildas för sina
arbetsuppgifter.

16 § Granskningsledaren får begära att de uppgiftsskyldiga inom viss
tid lämnar upplysningar om förhållanden som omfattas av
uppgiftsskyldigheten enligt 4–9 §§.

Granskningsledaren får delegera denna befogenhet till någon annan inom
granskningsorganet.

Anmaningar

17 § Om en begärd uppgift inte lämnas inom föreskriven tid, får
statistiska centralbyrån eller granskningsledaren anmana den
uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet. Detsamma gäller, om den
uppgiftsskyldige underlåter att lämna upplysningar som har begärts
enligt 16 §.

Innan en anmaning utfärdas, bör den uppgiftsskyldige, om det kan ske
utan någon olägenhet, på lämpligt sätt erinras om skyldigheten att
lämna föreskrivna uppgifter och upplysningar.

Viten m. m.

18 § Om den uppgiftsskyldige inte följer en anmaning enligt 17 §, får
på begäran av statistiska centralbyrån eller granskningsledaren den
uppgiftsskyldige föreläggas att göra detta vid vite. Ett sådant
föreläggande utfärdas av länsstyrelsen i det län där
uppgiftsskyldigheten skall fullgöras.

Vitet bestäms till lägst 100 och högst 1 000 kronor.

19 § Beslut om vitesföreläggande får inte överklagas.

20 § Frågor om utdömande av förelagt vite skall på begäran av
statistiska centralbyrån eller granskningsledaren prövas av länsrätten
i det län där uppgiftsskyldigheten skall fullgöras.

Registeruppgifter

21 § Från nedan angivna register får statistiska centralbyrån för
folk- och bostadsräkningen inhämta följande uppgifter:

1. statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen
– personnummer
– kyrkobokföringsort
– kyrkobokföringsfastighet
– utdelnings- och ortsadress
– samhörighetsbeteckning
– civilstånd
– medborgarskap
– födelseland och senaste invandringsår

2. statistiska centralbyråns kontrolluppgiftsregister
– inkomsttagare och arbetsgivare
– inkomst av förvärvsarbete och den tid förmånen avser
– erlagd preliminärskatt
– arbetsställenummer

3. statistiska centralbyråns inkomst- och förmögenhetsregister
– inkomst

4. statistiska centralbyråns centrala företagsregister
– företags namn och form
– antal arbetsställen
– arbetsställenas namn, nummer, storlek, sektortillhörighet,
belägenhet och näringsgrenskod

5. statistiska centralbyråns register över nyckelkodområden
– fastigheters områdestillhörighet

6. länsstyrelsernas register över fastighetstaxeringen
– fastigheters tätortstillhörighet

7. registret vid den statliga lantmäterimyndigheten
– koordinater för fastigheter

8. registret vid riksskatteverkets sjömansskattekontor i
Göteborg
– uppgift på sådana ombordanställda på svenska fartyg som
betalar sjömansskatt
Lag (2008:537).

Avslutande bestämmelser

22 § Om statistiska centralbyrån med hjälp av automatisk
databehandling tillsammans med uppgifterna från folk- och
bostadsräkningen skall använda andra uppgifter för sådana syften som
anges i 1 §, får det ske bara enligt beslut eller med tillstånd som
avses i datalagen (1973:289).

23 § För kontroll av folkbokföringen får folkbokföringsmyndigheterna
ta del av de uppgifter från folk- och bostadsräkningen som behövs för
kontrollen. Sådan kontroll får dock göras med hjälp av automatisk
databehandling bara enligt beslut eller med tillstånd enligt datalagen
(1973:289).

24 § Både Statistiska centralbyrån och kommunernas
granskningsorgan ska vid tillämpningen av denna lag se till
att de uppgiftsskyldiga inte betungas onödigt.

Föreskrifter om sekretess finns i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:432).