Förordning (1984:538) med instruktion för statens tjänstebostadsnämnd

SFS nr
1984:538
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1984-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS1988:1105
Upphävd
1988-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS1986:963

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 2 samt
15, 16 och 18 §§, tillämpas på statens tjänstebostadsnämnd.

Med chefen avses vid tillämpningen av allmänna verksstadgan nämndens
ordförande.

Uppgifter

2 § Statens tjänstebostadsnämnd skall

1. handlägga de ärenden som enligt 5 § förordningen (1961:333) om
tjänstebostadshyra för präster hänskjuts till nämnden,

2. på begäran av regeringen eller ett departement avge yttranden eller
förslag i frågor som rör upplåtelse av tjänstebostäder. Förordning
(1984:1001).

Organisation

3 § Nämnden består av en ordförande och tre andra ledamöter.
Ledamöterna förordnas av regeringen för tre år.

För varje ledamot förordnar regeringen en personlig ersättare.

Två ledamöter, dock inte ordföranden, och ersättare för dem förordnas
efter förslag av TCO:s statstjänstemannasektion (TCO-S) respektive
Centralorganisationen SACO/SR.

4 § Hos nämnden tjänstgör en sekreterare, som antas av
nämnden.

5 § I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita
utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

6 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

7 § Ärendena avgörs av nämnden i plenum.

8 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter
är närvarande, bland dem den ledamot som förordnats utan förslag från
någon arbetstagarorganisation. Förordning (1986:963).

9 § Ärendena avgörs efter föredragning, som ankommer på sekreteraren
eller en särskilt förordnad föredragande.

Ordföranden får själv överta beredningen och föredragningen av
ärenden.

10 § har upphävts genom förordning (1986:963).

11 § Nämnden får av andra myndigheter begära de upplysningar och det
biträde som behövs för nämndens verksamhet.

Ordföranden eller sekreteraren får begära in förklaringar,
upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågor
om utlämnande av allmänna handlingar eller överklagande av nämndens
beslut. Förordning (1986:963).