Förordning (1984:571) om ramtimplaner och resurstilldelningssystem för årskurs 4 av fyraårig teknisk linje i gymnasieskolan

SFS nr
1984:571
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:743
Upphävd
1987-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Ramtimplaner och ett särskilt system för tilldelning av resurser
för undervisningen skall tillämpas i årskurs 4 av fyraårig teknisk
linje i kommunernas gymnasieskolor.

Ramtimplanerna

2 § Ramtimplanerna ingår i läroplanen för gymnasieskolan.

Resurserna för undervisningen

3 § Underlaget för lärartjänstgöring beräknas för varje skolenhet och
utgörs av antalet lärarveckotimmar enligt formeln t=13n+1,505e.

I formeln är t det totala antalet lärarveckotimmar, n antalet grenar
och e antalet elever i årskurs 4 på fyraårig teknisk linje vid
skolenheten. I koefficienten 1,505 ingår resurser för
stödundervisning, samordnad specialundervisning och frivillig
undervisning.

I förordningen (1985:586) om gymnasieskolans timunderlag för
undervisning och statsbidrag finns föreskrifter om preliminära och
slutliga rapporter samt om avstämningsdagar. Underlaget för
lärartjänstgöring enligt första stycket beräknas på grundval av det
elevantal som vid tidpunkten för den preliminära rapporten kan väntas
föreligga avstämningsdagen. Förordning (1985:591).

4 § Enligt föreskrifterna i 18 kap. 7 a § skolförordningen (1971:235)
avgör rektor i vad mån ersättare behövs för undervisningen, när en
lärare eller rektor eller biträdande skolledare med
undervisningsskyldighet är ledig under kortare tid från tjänstgöring i
gymnasieskolan. De lärartimmar i årskurs 4 av fyraårig teknisk linje
som sparas in, när ersättare inte anlitas, får användas som underlag
för lärartjänstgöring i årskursen utöver de timmar som avses i 3 §.

5 § Föreskrifterna om elevantal m.m. i 8 kap. 16 och 18–21 §§
skolförordningen (1971:235) skall inte tillämpas när det särskilda
systemet för tilldelning av lärarveckotimmar enligt denna förordning
gäller.

Beslut om timmarnas användning

6 § Skolstyrelsen bestämmer hur valmöjligheterna enligt ramtimplanerna
skall utnyttjas.

Skolstyrelsen bestämmer också hur de lärarveckotimmar som skolenheten
tilldelas med stöd av 3 § skall användas för dels den undervisning
eleverna skall ha enligt ramtimplanerna och besluten inom dessas
ramar, dels stödundervisning, samordnad specialundervisning och
frivillig undervisning.

Rektor beslutar om användningen av sådana lärartimmar som avses i 4 §.

Särskilda föreskrifter

7 § Av förordningen (1984:41) om timreduktioner i gymnasieskolan i
förhållande till elevantal framgår att timreduktion enligt nämnda
förordning inte skall tillämpas, när det särskilda systemet för
tilldelning av lärarveckotimmar enligt denna förordning gäller.

8 § Av förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan framgår
att undervisning i årskurs 4 av fyraårig teknisk linje inte omfattas
av förordningen.

Övergångsbestämmelser

1985:591

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. De nya bestämmelserna
tillämpas första gången i fråga om utbildning som startar höstterminen
1985.