Förordning (1984:573) om statsbidrag till fristående skolor på gymnasial nivå

SFS nr
1984:573
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1079
Upphävd
1991-07-01

1 § Denna förordning gäller skolor med enskild huvudman (fristående
skolor) som meddelar utbildning på gymnasial nivå och som av regeringen
förklarats berättigade till statsbidrag.

Förordningen gäller inte sådana andra utbildningar vid fristående skolor
för vilka regeringen har meddelat särskilda bestämmelser om statsbidrag.
Förordning (1990:1226).

2 § Bidrag lämnas endast för utbildning som av regeringen förklarats
bidragsberättigad och som innebär heltidsundervisning.

Bidrag kan dock lämnas till vissa deltidskurser som under
redovisningsåret 1983/84 varit berättigade till statsbidrag.
Förordning (1988:661).

3 § Bidrag beräknas för lönekostnader och i vissa fall även för andra
kostnader. Huvudmannen får dock fritt bestämma för vilka kostnader för
utbildningen som bidragen skall användas.

4 § Under tid för vilken bidrag uppbärs skall skolan i fråga om den
bidragsgrundande utbildningen stå under tillsyn av skolöverstyrelsen och
länsskolnämnden.

5 § I denna förordning avses med redovisningsår tiden den 1 juli–den 30
juni påföljande kalenderår.

Årselevplats är måttet för en elevplats i en heltidsutbildning som pågår
minst 30 arbetsveckor under ett redovisningsår. Elevplatser i kortare
heltidsutbildning samt i deltidskurser enligt 2 § räknas om till
årselevplatser.

Grunder för bidrag

6 § Bidrag beräknas per ianspråktagen årselevplats och redovisningsår.

7 § Regeringen fastställer för bidragsberättigad utbildning vid varje
skola det högsta antal årselevplatser som får ligga till grund för
beräkning av bidraget.

8 § En elevplats anses ianspråktagen om den är besatt den 15 september
redovisningsåret.

I utbildning som inte pågår vid denna tidpunkt anses en elevplats
ianspråktagen, om den är besatt på utbildningens tredje arbetsdag under
redovisningsåret.

9 § Bidrag för en hel årselevplats lämnas om utbildningen pågår minst 30
arbetsveckor av redovisningsåret.

Om utbildningen pågår under färre antal veckor reduceras bidraget i
motsvarande mån.

10 § Beräkningen av bidraget per ianspråktagen årselevplats sker med
utgångspunkt i det belopp som regeringen för respektive redovisningsår
har fastställt per högstadieelev enligt förordningen (1983:97) om
statsbidrag till fristående skolor för skolpliktiga elever.

Detta belopp skall multipliceras med en faktor som regeringen
fastställer för utbildning vid respektive skola.

10 a § En skola med undervisning motsvarande gymnasieskolans teoretiska
linjer, som anordnar sådan hemspråksundervisning som avses i 10 kap. 40
§ gymnasieförordningen (1987:743), erhåller bidrag för denna
undervisning. Detta gäller dock inte för internationella skolor.

För varje elev som deltar i sådan hemspråksundervisning under
redovisningsåret skall beloppet enligt 10 § första stycket multipliceras
med 0,6, om inte regeringen bestämmer annat. Förordning (1990:514).

Utbetalning m.m.

11 § Skolöverstyrelsen skall inför varje redovisningsår göra en
preliminär beräkning av hur stort bidrag som kan väntas tillkomma skolan
(preliminärt belopp).

12 § Skolöverstyrelsen skall utan rekvisition betala ut det preliminära
beloppet i början av juli, oktober, januari och april.

Två femtedelar av det preliminära beloppet skall betalas ut i början av
juli och en femtedel vid vart och ett av de tre övriga tillfällena.

Varje utbetalning skall avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

13 § Statsbidraget slutregleras för redovisningsåret efter beslut av
skolöverstyrelsen om bidragets storlek. Beslut fattas efter
redovisningsårets utgång på grundval av rekvisition från huvudmannen.

Rekvisitionen skall ges in till skolöverstyrelsen senast den 30
september närmast efter redovisningsårets utgång. Om särskilda skäl
föreligger, får skolöverstyrelsen pröva en rekvisition som inte har
kommit in i föreskriven tid.

14 § Skolöverstyrelsen skall snarast möjligt betala ut de slutligt
fastställda bidragen med avdrag för utgivna förskott.

15 § Skolöverstyrelsen får i ett beslut om bidrag för ett redovisningsår
förordna att från bidraget skall räknas av vad som enligt slutligt
fastställd anmärkning felaktigt har betalats ut till huvudmannen i
bidrag för tidigare redovisningsår.

Särskilda villkor för bidrag

16 § För skolor som får bidrag enligt denna förordning gäller
föreskrifterna i 17–23 §§ för den bidragsgrundande utbildningen.

17 § Huvudmannen tillhandahåller erforderliga och lämpliga lokaler och
inventarier för undervisningen samt svarar för sådana kostnader som ej
täcks av andra medel.

18 § För utbildningen skall det finnas en rektor.

19 § Inträdesvillkor och urvalsgrunder skall vara godkända av
skolöverstyrelsen, om inte regeringen bestämmer annat.

20 § Elevavgift som tas ut skall vara skälig med hänsyn till rimliga
kostnader för verksamheten och omständigheterna i övrigt.

21 § Utbildningen skall följa en läroplan som är godkänd av
skolöverstyrelsen.

22 § En elev skall få intyg över genomförd utbildning.

I fråga om utbildningar för vilka regeringen så bestämt skall en elev på
begäran kunna få betyg över utbildningen enligt föreskrifter som
meddelas av skolöverstyrelsen.

23 § Huvudmannen skall på begäran lämna riksrevisionsverket,
skolöverstyrelsen och länsskolnämnden de uppgifter och det
verifikationsmaterial som behövs för att myndigheterna skall kunna
kontrollera dels att huvudmannen inte får för stort bidrag, dels att
bidraget används för avsett ändamål och att de särskilda villkoren för
bidrag efterlevs.

Övriga bestämmelser

24 § Skolöverstyrelsens beslut enligt denna förordning får
överklagas hos regeringen. Förordning (1988:661).

25 § Skolöverstyrelsen skall meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1984:573

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1971:342) om enskilda
yrkesskolor.

3. För skolor som vid utgången av juni 1984 får statsbidrag enligt
bestämmelse som avses i punkt 2, gäller de äldre bestämmelserna i fråga
om bidrag som har beslutats före utgången av juni 1984.

4. Om bidrag enligt de nya bestämmelserna eller särskilda föreskrifter
inte lämnas för tiden efter utgången av juni 1984 för en kurs som
eleverna har påbörjat dessförinnan och för vilken bidrag har lämnats
enligt äldre bestämmelser, har huvudmannen rätt att få bidrag till
kursen enligt de äldre bestämmelserna även för tiden efter utgången av
juni 1984. Därvid gäller i tillämpliga delar de äldre bestämmelserna
såsom villkor för bidraget.

5. Sådan preliminär beräkning för utbetalning av förskott som avses i
11 § skall i fråga om redovisningsåret 1984/85 ske före utgången av
augusti 1984. Förskott för detta redovisningsår skall betalas ut senast
i början av september med hälften och i början av januari och april
med en fjärdedel vid vartdera tillfället.