Förordning (1984:574) om statsbidrag till Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund för riksomfattande kursverksamhet

SFS nr
1984:574
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1079
Upphävd
1991-07-01

1 § Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund har enligt
föreskrifterna i denna förordning rätt till statsbidrag för kurser som
administreras från Sätergläntan, Hemslöjdens gård i Insjön men
anordnas länsvis i samverkan med de regionala hemslöjdsföreningarna
(riksomfattande kursverksamhet).

2 § Den verksamhet för vilken bidrag uppbärs skall stå under
tillsyn av skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna.

3 § I denna förordning avses med redovisningsår tiden den 1 juli–den
30 juni påföljande kalenderår.

4 § Bidrag beräknas per undervisningstimme och redovisningsår. Med
undervisningstimme avses en tidsenhet om 45 minuter under vilken
undervisning meddelas minst åtta elever.

Högst 5 500 undervisningstimmar får ligga till grund för bidrag.

5 § Bidragsbeloppet per undervisningstimme är 75 procent av det högre
schablonbidraget för studietimme i studiecirkel enligt 20 §
förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m.

6 § Skolöverstyrelsen skall inför varje redovisningsår göra en
preliminär beräkning av hur stort bidrag som kan väntas tillkomma
riksförbundet för kursverksamheten. Under redovisningsåret skall
förbundet få förskott med 90 procent av detta belopp.

7 § Skolöverstyrelsen skall utan rekvisition betala ut förskott i
början av juli, oktober, januari och april.

Två femtedelar av förskottet skall betalas ut i början av juli och en
femtedel vid vart och ett av de tre övriga tillfällena.

Varje förskott skall avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

8 § Bidragen slutregleras för redovisningsåret efter beslut av
skolöverstyrelsen om bidragens storlek. Beslut fattas efter
redovisningsårets utgång på grundval av rekvisition från
riksförbundet.

Rekvisition skall ges in till skolöverstyrelsen senast den 31 juli
närmast efter redovisningsårets utgång. Om särskilda skäl föreligger,
får skolöverstyrelsen pröva en rekvisition som inte har kommit in i
föreskriven tid.

Om skolöverstyrelsens beslut innebär avvikelse från rekvisitionen,
skall anledningen till avvikelsen redovisas i beslutet.

9 § Skolöverstyrelsen skall snarast möjligt betala ut slutligt
fastställt bidrag med avdrag för utgivna förskott.

10 § Skolöverstyrelsen får i ett beslut om bidrag för ett
redovisningsår förordna att från bidraget skall räknas av vad som
enligt slutligt fastställd anmärkning felaktigt har betalats ut till
riksförbundet i bidrag för tidigare redovisningsår.

11 § För varje kurs skall finnas en läroplan som är godkänd av
skolöverstyrelsen.

12 § Riksförbundet skall på begäran lämna riksrevisionsverket,
skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna de uppgifter och det
verifikationsmaterial som behövs för myndighetens granskning i fråga
om bidrag och kontroll av att de särskilda villkoren för bidrag
efterlevs.

13 § Skolöverstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas
hos regeringen genom besvär.

Övergångsbestämmelser

1984:574

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.

2. Sådan preliminär beräkning för utbetalning av förskott som avses i
6 § skall i fråga om redovisningsåret 1984/85 ske före utgången av
augusti 1984. Förskott för detta redovisningsår skall betalas ut i
början av september med hälften och i början av januari och april med
en fjärdedel vid vartdera tillfället.