Förordning (1984:579) om statsbidrag till museijärnvägar

SFS nr
1984:579
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1984-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:1078
Upphävd
2001-01-01

1 § En sammanslutning eller stiftelse som driver en museijärnväg kan
få statsbidrag enligt föreskrifterna i denna förordning.

Med museijärnväg avses sådan järnväg där det huvudsakliga syftet med
verksamheten är att återskapa en äldre järnväg och där regelbunden
annonserad trafik för allmänheten förekommer.

2 § Statsbidrag kan lämnas till större investeringar vid en
museijärnväg, om

1. sammanslutningen eller stiftelsen i väsentlig utsträckning själv
bidrar till investeringen genom medlemmarnas egen arbetsinsats och

2. verksamheten i övrigt i huvudsak finansieras genom biljettintäkter,
överskott av varuförsäljning och liknande samt stöd från kommuner och
landstingskommuner.

3 § Frågor om statsbidrag prövas av statens kulturråd. Innan rådet
meddelar beslut med anledning av en ansökan om bidrag skall berörda
kommuner och landstingskommuner beredas tillfälle att yttra sig.

4 § Beslut av statens kulturråd enligt denna förordning får inte
överklagas.

5 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av
statens kulturråd.