Förordning (1984:59) om varors ursprung

SFS nr
1984:59
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1984-02-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1607
Upphävd
1995-01-01

1 § Denna förordning skall tillämpas i fråga om varors ursprung i
samband med ursprungsmärkning av kläder, införsel och utförsel av varor
samt framställning av handelsstatistiska uppgifter, om regeringen
föreskriver det.

2 § Varor, som är helt framställda i ett land, skall anses ha sitt
ursprung i det landet. Som helt framställda i ett land anses sådana
varor som anges i artikel 4 i bilagorna 1 och 2 till
frihandelsförordningen (1987:1185).

Varor, som är framställda genom bearbetning i mer än ett land, skall
anses ha sitt ursprung i det land där de sist har undergått väsentlig
bearbetning. Med väsentlig bearbetning avses sådan bearbetning som har
varit avgörande för varornas form och beskaffenhet. Förordning
(1987:1175).

3 § Generaltullstyrelsen får meddela förhandsbesked om en varas
ursprung. I fråga om sådant förhandsbesked skall 56–60 §§ tullagen
(1987:1065) tillämpas. Förordning (1987:1175).

4 § Generaltullstyrelsens beslut i fråga om förhandsbesked får av
sökanden överklagas hos kammarrätten. Om generaltullstyrelsen har
avvisat en ansökan om förhandsbesked eller återkallat ett lämnat
förhandsbesked eller meddelat ett sådant beslut som avses i 59 § tredje
stycket tullagen (1987:1065), får beslutet dock inte överklagas.
Förordning (1987:1175).

5 § Närmare föreskrifter om varors ursprung får meddelas av
generaltullstyrelsen efter samråd med kommerskollegium, statens
jordbruksverk, fiskeriverket och statistiska centralbyrån. Förordning
(1991:919).

Övergångsbestämmelser

1994:1607

1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500)
med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om varor som anmälts
eller borde ha anmälts till förtullning innan denna förordning trätt i
kraft samt i fråga om kontroll av ursprungsintyg som utfärdats före
dagen för Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

3. Tillstånd varigenom någon har blivit “godkänd exportör” inom
ramen för avtal om frihandel med annat land gäller fortfarande,
dock längst ett år efter dagen för anslutningen. Närmare villkor för
den fortsatta giltigheten finns i bilaga VI till fördraget den 24 juni
1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken
Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska
unionen, se lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges
anslutning till Europeiska unionen och tillkännagivandet
(1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

4. Förekommer det i en lag eller i en annan författning hänvisning
till en författning som upphävts genom denna förordning skall
hänvisningen i stället gälla EG: s bestämmelser eller svenska
tullförfattningar.